A photo of a family sitting around a coffee table making emergency plans.
Main Content

Magplano ng maaga laban sa mga sakuna

Makipag-usap sa iyong pamilya

Maging Nakakaalam

Ano ang gagawin bago, habang, at pagkatapos ng isang emergency

Matuto nang Higit Pa

Gumawa ng PLano

Maghanda, magplano at manatiling nakakaalam para sa mga emergency at sakuna.

Matuto nang Higit Pa