U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a college student reading a book on campus

Maghanda sa Campus

Manatiling May Alam

  • Alamin kung anong mga sakuna ang maaaring makaapekto sa iyong lugar, na maaaring mangailangan ng paglikas at kung kailan dapat sumilong sa lugar
  • Panatilihing nakatutok ang NOAA Weather Radio sa iyong lokal na istasyong pang-emerhensiya at subaybayan ang TV, radyo at sundin ang alerto sa mobile at mga babala sa mobile tungkol sa masamang panahon sa iyong lugar.
  • I-download ang FEMA app at kumuha ng mga alerto sa panahon mula sa National Weather Service na may hanggang limang magkakaibang lokasyon saanman sa United States.

Gumawa ng Plano

Sa panahon ng mga sakuna, ang mga kolehiyo at unibersidad ay nagsisilbing pangunahing magkasama sa pamamahala ng emerhensiya sa mga organisasyong pederal, estado, lokal, tribo, teritoryo at pribadong sektor. Hinihikayat ang mga institusyon na regular na suriin, i-update at gamitin ang kanilang mga planong pang-emerhensiya nang maraming beses sa isang taon.

Mga Mapagkukunan

Mga Pang-emerhensiyang Plano para sa Mag-aaral, Faculty at Staff

Gabay sa Paghahanda ng Lahat ng Panganib sa Campus

Pagtugon at Pagbangon sa Sakuna

Pagre-report ng mga Pang-emerhensiyang Insidente

Pagsasanay (Training)

Iminungkahing mga kurso sa pamamahala ng emerhensiya para sa komunidad ng kampus.

Last Updated: 02/17/2023

Return to top