U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Smoke plumes from a wildfire behind a home.

Mga Mabilis na Kumakalat na Apoy

Paghahanda sa Mga Mabilis na Kumakalat na Apoy

Manatiling Ligtas sa Panahon ng

Makalipas ang Mabilis na Kumakalat na Apoy

Mga Karagdagang Mapagkukunan

Ang mga mabilis na kumakalat na apoy ay mga hindi pinlanong mga apoy na nasusunog sa mga likas na lugar tulad ng mga gubat, madadamong lupain o mga prairie. Ang mga mapanganib na apoy na ito ay mabilis kumakalat at masisira di lang ang mabilis na kumakalat na apoy at mga likas na lugar, pero pati ang mga komunidad.

Paghahanda sa Mga Mabilis na Kumakalat na Apoy

feature_mini img

Kilalanin ang Mga Babala at Alerto

feature_mini img

Gumawa ng isang Plano para sa Emergency

feature_mini img

Suriin ang Mahahalagang Dokumento

feature_mini img

Patatagin ang iyong Tahanan

 • Gumamit ng materyales na hindi nasusunog para magtayo, mag-renovate o gumawa ng pagkukumpuni.
 • Maghanap ng nasa labas na pagkukunan ng tubig gamit ang hose na makakaabot sa anumang lugar ng pag-aari mo.
 • Lumikha ng sona na hindi nasusunog na walang mga dahon, debris o sumisiklab na materyales ng hindi bababa sa 30 talampakan mula sa tahanan mo.
 • Magdesigna ng kuwarto na maisasara mula sa hangin sa labas. Isara ang lahat ng mga pintuan at bintana. Mag-set up ng portable na panlinis ng hangin para panatiliin ang mga lebel ng polusyon sa loob air na mababa kapag may mauusok na kundisyon.
feature_mini img

Alamin ang iyong Evacuation Zone o Lugar sa Paglikas

Image
Illustration of a couple looking at an evacuation map.
 • Maaaring kailanganin mong mabilis na lumikas dahil sa mabilis na kumakalat na apoy. Alamin ang iyong mga ruta sa paglikas, magsanay kasama ang sambahayan, alagang hayop, at tukuyin kung saan ka dapat pupunta.
 • Sundin ang mga tagubilin mula sa mga lokal na awtoridad. Ibibigay nila ang mga pinakabagong rekomendasyon batay sa banta sa iyong komunidad at naaangkop na mga hakbang para sa kaligtasan.
feature_mini img

Ipunin ang Mga Pantustos

 • Magkaroon ng sapat na panustos para sa iyong sambahayan, kabilang ang kit para sa paunang lunas, sa iyong go bag o trunk ng kotse.
  • Ang pagiging handa ay nagbibigay-daan upang maiwasan mo ang mga hindi kinakailangang papgpunta sa at upang matugunan ang mga maliliit na isyung medikal sa bahay, na nagpapagaan sa pasanin sa mga sentro ng agarang pangangalaga at mga ospital.
  • Tandaan na hindi lahat ay kayang tumugon sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga kinakailangan. Para sa mga maykaya nito, ang pagsasagawa ng mahahalagang pagbili at dahan-dahan na pagbuo ng mga panustos nang maaga ay magbibigay-daan para sa mas mahabang panahon sa pagitan ng mga paglalakbay sa pamimili.
 • Maging maingat sa pagdadala ng sumisiklab o nasusunog na mga produkto para sa sambahayan na maaaring magdulot ng sunog o pagsabog kung mali ang pangangasiwa, gaya ng mga aerosol, mantika, rubbing alcohol at hand sanitizer.
 • Kung mayroon, mag-imbak ng N95 mask para protektahan ang sarili mo mula sa paghinga ng usok.
 • Panatiliing naka-charge ang cellphone mo kapag ang mga mabibilis na kumakalat na apoy ay maaaring nasa lugar mo. Bumili ng mga backup na charging device hanggang sa mga power electronics.

Manatiling Ligtas sa Panahon ng

 • Bigyang atensiyon ang mga emergency na alerto at abiso para sa impormasyon at mga tagubilin.
 • Lumikas agad kapag sinabi sa iyo ng mga awtoridad!
  • Magtanong sa mga lokal na awtoridad para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga pampublikong masisilungan o suriin ang mga bukas na lokasyon sa FEMA app. Maaari mo ring i-download ang libreng Red Cross Emergency app para sa listahan ng mga bukas na masisilungan ng Red Cross sa lugar niyo.
  • Isaalang-alang ang paggawa ng mga plano kasama ang mga kaibigan o pamilya upang sumilong sa kanila kung saan maaari kang maging mas ligtas at mas komportable.
 • Kung nakulong, tumawag sa 9-1-1 at ibigay ang iyong lokasyon, ngunit magkaroon ng kamalayan na ang pagtugon sa emergency ay maaaring maantala o imposible. Buksan ang mga ilaw para matulungan ang mga rescuer na mahanap ka.
 • Gumamit ng N95 mask upang protektahan ang iyong sarili mula sa paglanghap ng usok o limitahan ang iyong pagkakalantad sa usok sa pamamagitan ng paggawa ng sumusunod:
  • Pumili ng silid na isasara mula sa hangin sa labas at mag-set up ng portable na panlinis ng hangin o filter para panatilihing malinis ang hangin sa kuwartong ito kahit na mausok ito sa natitirang bahagi ng gusali at sa labas.
  • Gumamit ng mga high efficiency filter sa iyong central air conditioning system upang mahuli ang mga pinong particle mula sa usok. Kung ang iyong system ay may intake ng sariwang hangin, itakda ang system sa “recirculate” mode at isara ang outdoor intake damper.
  • Kung hindi ka inutusang lumikas ngunit may mausok na mga kondisyong umiiral, manatili sa loob sa isang ligtas na lokasyon o pumunta sa isang gusali ng komunidad kung saan mas mababa ang antas ng usok.
 • Kung may sakit ka at kailangan ng medikal na atensiyon, kontakin ang iyong tagapaglaan ng pangangalaga sa kalusugan para sa higit na tagubilin sa pag-aalaga at mag-shelter in place kung posible.

Pagbalik sa Tahanan Matapos ang Mabilis na Kumakalat na Apoy

 • Huwag umuwi hangga't hindi sinasabi ng mga awtoridad na ligtas itong gawin.
 • Iwasan ang mainit na abo, mga nasusunog na puno, nagbabagang mga debris at mga buhay na baga. Ang lupa ay maaaring maglaman ng mga bulsa ng init na maaaring sumunog sa iyo o magpasiklab ng panibagong apoy.
 • Kapag naglilinis, magsuot ng pamproteksiyong damit – kabilang ang mahaba ang manggas na shirt, mahabang pantalon, pantrabahong guwantes at matibay na makapal ang suwelas na sapatos – sa mga pagsusumikap sa paglilinis.
 • Gumamit ng respirator para limitahin ang iyong pagkalantad, at basain ang mga debris para mapababa ang pahinga ng mga particle ng alikabok. Ang mga taong may hika, COPD at/o iba pang kondisyon ng baga ay dapat mag-ingat sa mga lugar na may mababang kalidad ng hangin, dahil maaari nitong mapalala ang mga sintomas.
 • Idokumento ang pinsala sa pag-aari sa pamamagitan ng pagkuha ng mga litrato. Magsagawa ng imbentaryo at makipag-ugnayan sa iyong kompanya ng insurance para sa tulong.
 • Magpadala ng mga text message o gamitin ang social media para makipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Ang mga sistema ng telepono ay madalas na abala pagkatapos ng sakuna. Tumawag lang kapag may mga emergency.

Mga Karagdagang Mapagkukunan

Videos

Mga Video

Social Media & Graphics

Higit Pang Impormasyon

Last Updated: 03/14/2022

Return to top