U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A mother and daughter look at a map and plan an evacuation route using a tablet device with a keyboard

Paglikas

Planong Lumikas

Maraming uri ng emergency ang maaaring magdulot sa iyo na lumikas. Sa ilang kaso, pwede kang magkaroon ng isa o dalawang araw upang maghanda habang ang ibang mga sitwasyon ay maaaring mangailangan ng agarang paglikas. Ang pagpaplano ay mahalaga upang matiyak na makakalikas ka nang mabilis at ligtas anuman ang mga pangyayari.

Bago ang isang Paglisan

 • Alamin ang mga uri ng mga sakuna na malamang sa iyong komunidad at ang mga lokal na plano sa emergency, paglikas at tirahan para sa bawat partikular na sakuna.
 • Planuhin kung paano ka aalis at kung saan ka pupunta kung ikaw ay pinayuhang lumikas.
 • Tingnan sa mga lokal na opisyal tungkol sa kung anong mga espasyon ng tirahan ang available para sa taon na ito.  Maaaring nabago ng Coronavirus ang mga plano ng iyong komunidad.
 • Tukuyin ang ilang lugar na maaari mong puntahan kapag may emergency gaya ng tahanan ng kaibigan sa ibang bayan o motel. Pumili ng mga destinasyon sa iba't ibang direksyon upang magkaroon ka ng mga pagpipilian sa panahon ng emergency.
 • Kung kinakailangan, tukuyin ang isang lugar na matutuluyan na tatanggap ng mga alagang hayop. Karamihan sa mga pampublikong silungan ay nagpapahintulot lamang sa mga pang-serbisyong hayop.
 • Maging pamilyar sa mga alternatibong ruta at iba pang paraan ng transportasyon palabas ng iyong lugar.
 • Palaging sundin ang mga tagubilin ng mga lokal na opisyal at tandaan na ang iyong ruta ng paglikas ay maaaring lakarin depende sa uri ng sakuna.
 • Gumawa ng plano ng pamilya/sambahayan para manatiling nakikipag-ugnayan sakaling mahiwalay kayo; magkaroon ng tagpuan at i-update ito depende sa pangyayari.
 • Magtipon ng mga suplay na handa na para sa paglikas. Maghanda ng isang "go-bag" na pwede mong dalhin kapag lumikas ka nang naglalakad o nasa pampublikong transportasyon at mga suplay para sa paglalakbay ng mas malalayong distansya kung mayroon kang kotse. 
 • Kung mayroon kang kotse:
  • Panatilihin ang punong tangke ng gas kung tila malamang na lumikas. Panatilihin ang kalahating tangke ng gas sa lahat ng oras kung sakaling may hindi inaasahang pangangailangang lumikas. Maaaring sarado ang mga gasolinahan sa panahon ng mga emergency at hindi makapagbomba ng gas sa panahon ng kawalan ng kuryente. Magplanong sumakay sa isang kotse bawat pamilya para mabawasan ang sikip at pagkaantala.
  • Tiyaking mayroon kang portable emergency kit sa kotse.
 • Kung wala kang sasakyan, planuhin kung paano ka aalis kung kinakailangan. Magpasya kasama ang pamilya, mga kaibigan o iyong lokal na tanggapan ng pamamahala ng emergency upang makita kung anong mga mapagkukunan ang maaaring available.

Sa oras ng Paglisan

 • I-download ang FEMA app para sa isang listahan ng mga bukas na silungan sa panahon ng isang aktibong sakuna sa iyong lokal na lugar.
 • Makinig sa radyong pinapagana ng baterya at sundin ang mga lokal na tagubilin sa paglikas.
 • Kunin ang iyong emergency supply kit.
 • Umalis nang maaga upang maiwasang ma-trap ng masamang panahon.
 • Dalhin ang iyong mga alagang hayop kasama mo ngunit unawain na ang mga pang-serbisyong hayop lamang ang maaaring payagan sa mga pampublikong silungan. Planuhin kung paano mo aalagaan ang iyong mga alagang hayop sa isang emergency ngayon.
 • Kung may oras:
  • Tumawag o mag-email sa out-of-state na contact sa iyong plano sa komunikasyon ng pamilya. Sabihin sa kanila kung saan ka pupunta.
  • I-secure ang iyong tahanan sa pamamagitan ng pagsasara at pagla-lock ng mga pinto at bintana.
  • Tanggalin sa saksakan ang mga de-koryenteng kagamitan tulad ng mga radyo, telebisyon at maliliit na kasangkapan. Hayaang nakasaksak ang mga freezer at refrigerator maliban kung may panganib ng pagbaha. Kung may pinsala sa iyong tahanan at ikaw ay inutusang gawin ito, patayin ang tubig, gas at kuryente bago umalis.
  • Mag-iwan ng sulat na nagsasabi sa iba kung kailan ka umalis at kung saan ka pupunta.
  • Magsuot ng matibay na sapatos at damit na nagbibigay ng ilang proteksyon tulad ng mahabang pantalon, mahabang manggas na kamiseta at sombrero.
  • Tingnan ang mga kapitbahay na maaaring mangailangan ng masasakyan.
 • Sundin ang mga inirekumendang ruta ng paglikas. Huwag mag-shortcut, baka maharangan sila.
 • Maging alerto para sa mga panganib sa kalsada tulad ng mga wasak na kalsada o tulay at mga linya ng kuryente. Huwag magmaneho sa mga lugar na binaha.

Pagkatapos ng Paglisan

Kung lumikas ka para sa bagyo, suriin sa mga lokal na opisyal kung saan ka tumutuloy at pauwi bago ka bumiyahe.

 • Kung ikaw ay babalik sa mga lugar na naapektuhan ng sakuna, pagkatapos ng mahahalagang kaganapan ay maghanda para sa mga pagkagambala sa pang-araw-araw na gawain at tandaan na ang pag-uwi bago maalis ang mga labi ng bagyo ay mapanganib.
 • Ipaalam sa mga kaibigan at pamilya bago ka umalis at pagdating mo.
 • Mag-charge ng mga device at ikonsidera ang pagkuha ng mga back-up na baterya kung sakaling matuloy ang pagkawala ng kuryente.
 • Punan ang iyong tangke ng gas at ikonsidera ang pag-download ng app ng gasolina upang tingnan kung may mga pagkasira sa iyong ruta.
 • Magdala ng mga suplay tulad ng tubig at hindi nabubulok na pagkain para sa pagsakay sa kotse.
 • Iwasan ang mga bumagsak na linya ng kuryente o gamit, maaaring may nakamamatay na boltahe ang mga ito. Lumayo at iulat kaagad ang mga ito sa kumpanya ng iyong kuryente o gamit.
 • Gumamit lamang ng mga generator sa labas at malayo sa iyong tahanan at HUWAG magpatakbo ng generator sa loob ng bahay o garahe o ikonekta ito sa sistema ng kuryente ng iyong tahanan.

Last Updated: 05/19/2022

Return to top