U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A mother and daughter look at a map and plan an evacuation route using a tablet device with a keyboard

Evakyasyon

Plan pou Evakye

Plizyè kalite ijans ka lakòz ou oblije evakye. Nan kèk ka, ou ka gen yon jou osinon de jou pou prepare pandan ke lòt sitiyasyon ka mande pou yon evakyasyon imedya. Planifikasyon enpòtan anpil pou asire w ke ou ka evakye byen vit ak san danje kèlkeswa sikonstans yo.

Anvan yon Evakyasyon

 • Aprann ki kalite dezas ki gen anpil chans nan kominote w la ak plan lokal pou ijans, evakyasyon ak abri pou chak katastwòf espesifik.
 • Plan ki jan ou pral kite ak ki kote ou pral ale si yo konseye w evakye.
 • Tcheke ak ofisyèl lokal yo sou ki espas abri ki disponib pou ane sa a.  Coronavirus ka chanje plan kominote w la.
 • Idantifye plizyè kote ou ta ka ale nan yon ijans tankou kay yon zanmi nan yon lòt vil oswa yon motèl. Chwazi destinasyon nan diferan direksyon pou w gen opsyon pandan yon ijans.
 • Si sa nesesè, idantifye yon kote pou rete ki pral aksepte bèt kay. Pifò abri piblik yo pèmèt sèlman bèt sèvis.
 • Ou dwe abitye ak lòt wout ak lòt mwayen transpò nan soti nan zòn ou an.
 • Toujou swiv enstriksyon ofisyèl lokal yo epi sonje wout evakyasyon ou a ka a pye selon kalite katastwòf la.
 • Vini ak yon plan fanmi/kay pou rete an kontak nan ka ou ta separe; gen yon kote reyinyon ak mete ajou li depann de sikonstans la.
 • Rasanble pwovizyon ki pare pou evakyasyon. Prepare yon "go-bag" ou ka pote lè w ap evakye a pye oswa nan transpò piblik ak founiti pou vwayaje distans pi long si w gen yon machin. 
 • Si ou gen yon machin:
  • Kenbe yon tank gaz plen si gen posiblite pou yon evakyasyon. Kenbe yon mwatye tank gaz ladan l tout tan nan ka ta gen yon bezwen inatandi pou evakye. Estasyon gaz yo ka fèmen pandan ijans epi yo pa kapab ponpe gaz pandan pann kouran. Planifye pou w pran yon machin pou chak fanmi pou diminye konjesyon ak reta.
  • Asire w ke ou gen yon  twous ijans pòtab nan machin nan.
 • Si ou pa gen yon machin, planifye ki jan ou pral ale si sa nesesè. Deside ak fanmi, zanmi oswa biwo jesyon ijans lokal ou a pou wè ki resous ki disponib.

Pandan yon Evakyasyon

 • Telechaje aplikasyon mobil FEMA pou yon lis abri ki louvri pandan yon dezas aktif nan zòn lokal ou a.
 • Koute yon radyo ki mache ak pil epi swiv enstriksyon lokal pou evakyasyon.
 • Pran twous ekipman pou ijans ou.
 • Ale byen bonè pou evite ke move tan an bloke.
 • Pran bèt kay ou yo avèk ou men konprann ke se sèlman bèt sèvis ki gen dwa nan abri piblik yo. Planifye kijan ou pral pran swen bèt kay ou yo nan yon ijans kounye a.
 • Si tan pèmèt:
  • Rele oswa imèl kontak andeyò eta a nan plan kominikasyon fanmi ou. Di yo ki kote ou prale.
  • Sekirize kay ou lè w fèmen ak fèmen pòt ak fenèt yo.
  • Dekonekte ekipman elektrik tankou radyo, televizyon ak ti aparèy. Kite frizè ak frijidè ploge sòf si gen yon risk pou inondasyon. Si gen domaj nan kay ou epi ou resevwa enstriksyon pou fè sa, fèmen dlo, gaz ak elektrisite anvan ou ale.
  • Kite yon nòt pou di lòt moun ki lè ou te ale ak ki kote ou prale.
  • Mete soulye solid ak rad ki bay kèk pwoteksyon tankou pantalon long, chemiz manch long ak yon chapo.
  • Tcheke ak vwazen ki ka bezwen yon woulib.
 • Swiv wout evakyasyon ki rekòmande yo. Pa pran rakoursi, yo ka bloke.
 • Pran vijilans pou danje wout tankou wout ki lave oswa pon ak liy elektrik ki tonbe. Pa kondwi nan zòn ki inonde.

Apre yon Evakyasyon

Si w te evakye pou tanpèt la, tcheke ak ofisyèl lokal yo tou de kote w ap rete a ak tounen lakay ou anvan ou vwayaje.

 • Si w ap retounen nan zòn ki afekte nan katastwòf yo, apre yon evènman enpòtan, prepare w pou dezòd aktivite chak jou epi sonje ke retounen lakay ou anvan debri tanpèt yo netwaye se danjere.
 • Fè zanmi ak fanmi konnen anvan ou ale ak lè ou rive.
 • Chaje aparèy yo epi konsidere jwenn pil sekou si pann kouran yo kontinye.
 • Ranpli tank gaz ou a epi konsidere telechaje yon aplikasyon pou gaz pou tcheke si gen pann sou wout ou.
 • Pote pwovizyon tankou dlo ak manje ki pa gate pou woulib machin nan.
 • Evite fil elektrik oswa fil elektrik ki tonbe, yo ka viv ak vòltaj ki ka touye moun. Rete lwen epi rapòte yo imedyatman bay konpayi kouran oswa sèvis piblik ou.
 • Sèvi ak jeneratè sèlman deyò epi lwen lakay ou epi PA JANM mete yon dèlko andedan kay oswa garaj oswa konekte li ak sistèm elektrik lakay ou.

Last Updated: 05/19/2022

Return to top