U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

An elevated view of an office with workers working

Plan pou Lokasyon yo

Rete Enfòme

Anpil ijans ak katastwòf rive san okenn avètisman. Kòm ou pa ka prevwa kote ou pral ye pandan yon katastwòf, li enpòtan pou w gen plan ak pwovizyon pou kote oumenm ak moun lakay ou ale regilyèman. Planifikasyon davans asire w ke oumenm ak fanmi w ap konnen kisa pou w fè epi w ap gen pwovizyon ou bezwen pou w an sekirite kèlkeswa kote w ye.

Chèche konnen ki plan ki disponib pou kote ou ale regilyèman. Pèsonalize plan pèsonèl ou ak plan pou kay la selon sa manm kay la ta fè si yon ijans te rive pandan yo te nan kote sa a.

Fè yon Plan daprè Lokasyon

Egzanp lokasyon pou konsidere ak planifye gen ladann:

 • Kay
 • Espas travay
 • Veyikil (telechaje Plan ijans pou vwayaj la)
 • Metòd transpò regilye tankou tren, transpò iben banlye
 • Lekòl ak gadri
 • Kote pou adore
 • Arena espò ak teren jwèt
 • Lokasyon amizman tankou teyat
 • Zòn pou fè makèt tankou sant komèsyal ak sant komèsyal yo
 • Lokal pou touris ak vwayaj tankou otèl

Konsiderasyon Adisyonèl yo

Pou devlope yon plan pou diferan kote, ou bezwen jwenn enfòmasyon enpòtan sou òganizasyon an oswa plan administratè bilding yo. Nan kèk ka si plan yo pa disponib, ou ka oblije travay avèk manadjè bilding lan oswa lòt manm òganizasyon an pou devlope oswa konstwi plan. Konsidere bagay sa yo:

 • Fason pou w jwenn alèt oswa avètisman lokal pandan w la
 • Bati sistèm alam oswa alèt
 • Plan evakyasyon bilding ki gen ladan lòt sòti
 • Plan bilding oswa òganizasyon abri anplas
 • Pwovizyon ou ta bezwen pou abri tanporè

Konsidere ki jan kalite bilding lan oswa anviwònman ki ozalantou bilding lan ka gen enpak sou alèt ak avètisman, abri ak evakyasyon ak bezwen an pou pwovizyon. Egzanp yo enkli:

 • Yonsèl etaj parapò a plizyè etaj oswa bilding ki wo gen diferan kalite sistèm alam, abri ak konsiderasyon evakyasyon.
 • Lokasyon iben ak zòn riral yo ka gen diferan sipozisyon lokal ak plan pou evakyasyon si gwo zòn yo afekte.
 • Bilding tankou lekòl, tèren spòtif ak sant komèsyal yo ka gen diferan plan pou evakyasyon ak abri selon estrikti bilding espesifik la, oswa kote ki an sekirite pou abri pou diferan kalite ijans (egzanp tònad).
 • Lokal deyò tankou teren espò oswa teren gòlf bezwen plan espesifik pou abri rapid akoutèm (pa egzanp pou tanpèt loraj ak zèklè oswa tònad).
 • Jewografi ka enpòtan pou kèk danje (pa egzanp, si zòn nan ba epi vilnerab a inondasyon rapid).
 • Kay mobil, estrikti modilè ak lòt bilding ki pa atache ak fondasyon pèmanan bezwen planifikasyon pou evakyasyon ak lòt lokasyon abri.

Katye, Kondominyòm ak Apatman

 • Pale ak vwazen ou sou fason ou ka travay ansanm pandan yon ijans.
 • Chèche konnen si yon moun gen ekipman espesyalize tankou yon dèlko kouran oswa ekspètiz tankou konesans medikal ki ta ka ede nan yon kriz.
 • Deside ki moun ki pral tcheke sou vwazen granmoun aje oswa andikape yo.
 • Fè plan sipò pou timoun yo nan ka ou pa ka rive lakay ou nan yon ijans.
 • Pataje plan ak kominike davans se yon bon estrateji.

Nan Yon Bilding ki Wo

 • Konnen kote sòti ijans ki pi pre a ye.
 • Konnen yon lòt fason pou soti si premye chwa w la bloke.
 • Mete kouvèti sou yon biwo oswa yon tab si bagay yo tonbe.
 • Rete lwen dosye kabinè, etajè liv oswa lòt bagay ki ta ka tonbe.
 • Rete lwen fenèt ak vè.
 • Rete lwen mi eksteryè yo.
 • Detèmine si ou ta dwe rete anplas, abrite sou plas oswa ale.
 • Koute epi swiv enstriksyon yo.
 • Pran twous pwovizyon ijans ou an, sof si gen rezon pou kwè li te kontamine.
 • Pa itilize asansè yo.
 • Rete adwat pandan w ap desann eskalye pou pèmèt travayè ijans yo monte.

Nan yon machin k ap deplase

 • Si gen yon eksplozyon oswa lòt faktè ki fè li difisil pou kontwole veyikil la, rale, kanpe machin nan epi mete fren estasyonman.
 • Si ijans lan kapab afekte estabilite fizik wout la, evite pase anlè, sou pon, liy elektrik, siy ak lòt danje yo.
 • Si yon liy kouran tonbe sou machin ou ou gen risk pou w pran chòk elektrik, rete andedan jiskaske yon moun retire fil la.
 • Koute radyo a pou jwenn enfòmasyon ak enstriksyon yo lè yo vin disponib.
 • Fè yon plan pou vwayaje ant travay ak kay ansanm avèk lòt kote yo vizite souvan yo nan ka yon ijans. Telechaje Plan ijans pou vwayaj la (PDF).

Last Updated: 02/16/2023

Return to top