U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

ocean waves in a storm

Kiklòn

Prepare pou siklòn yo

Rete an Sekirite Pandan

oRu retounen Lakay

Resous Adisyonèl

alert - warning

Si ou se yon sivivan nan yon katastwòf, tanpri vizite FEMA.gov/ht pou jwenn enfòmasyon ajou sou deklarasyon katastwòf ankou a. Si w gen kesyon sou demann asistans nan ka katastwòf ou a, ou ka rele (800) 621-3362, vizite disasterassistance.gov oswa itilize FEMA mobile app.

Siklòn yo danjere epi yo ka lakòz gwo domaj akoz ond tanpèt yo, domaj van, kouran retou ak inondasyon. Yo ka rive sou nenpòt kòt ameriken oswa nan nenpòt teritwa nan oseyan Atlantik oswa Pasifik Ond tanpèt yo istorikman se kòz prensipal lanmò ki gen rapò ak siklòn nan peyi Etazini.

feature_mini img

Sezon Siklòn nan Pasifik Lès: 15 me-30 novanm.

feature_mini img

Sezon Siklòn nan Atlantik:  1 jen-30 novanm.

feature_mini img

Sezon Siklòn nan Pasifik Santral:  1 jen-30 novanm.

Prepare pou siklòn yo

Konnen Risk Siklòn ou Genyen

Siklòn yo pa sèlman yon pwoblèm bò lanmè. Chèche konnen ki jan lapli, van, dlo ak menm tònad ka rive byen lwen anndan kote yon siklòn oswa yon tanpèt twopikal touche tè a. Kòmanse prepare w kounye a.

Fè yon Plan Ijans

plan siklòn ou yo. Enkli biwo, gadri pou timoun yo, ak nenpòt lòt kote ou frekante nan plan siklòn ou yo. Asire w biznis ou a gen yon plan kontinite pou kontinye opere lè katastwòf frape.

Konnen Zòn Evakyasyon ou

Ou ka oblije evakye byen vit akòz yon siklòn si w ap viv nan yon zòn evakyasyon. Aprann wout evakyasyon ou yo, pratike ak fwaye la, bèt kay epi idantifye ki kote ou pral rete.

 • Swiv enstriksyon administratè ijans lokal yo, ki travay kole kole ak ajans ak patnè eta, lokal, tribi ak teritoryal.yo Yo pral bay dènye rekòmandasyon yo ki baze sou menas pou kominote w la ak mezi sekirite ki apwopriye yo.

Rekonèt Avètisman ak Alèt

Gen plizyè fason pou resevwa alèt. Telechaje Aplikasyon FEMA a epi resevwa alèt an tan reyèl nan men Sèvis Meteyo Nasyonal pou jiska senk kote nan tout peyi a. Enskri pou alèt kominote a nan zòn ou an epi ou dwe okouran de Sistèm Alèt Ijans (EAS) ak Alèt Ijans Wireless (WEA), ki mande pou pa gen okenn enskripsyon.

Moun ki gen andikap

Idantifye si w ka bezwen èd anplis nan ka yon ijans si oumenm oswa nenpòt lòt moun lakay ou se yon moun ki gen yon andikap.

Revize Dokiman Enpòtan yo

Asire w ke kontra asirans ak dokiman pèsonè lou, tankou ID, yo ajou. Fè kopi epi kenbe yo nan yon espas dijital sekirize epi pwoteje pa modpas.

Ranfòse Kay ou

Dezankonbre drenaj ak goutyè yo, pote mèb deyò, epi anvizaje volè anti-siklòn.

Prrpare w a teknoloji

Kenbe telefòn selilè ou chaje lè ou konnen yo pwevwa yon siklòn a epi achte aparèy rechaj sekou pou alimante aparèy elektwonik.

Ede katye w la

Verifye bò kote vwazen yo, granmoun aje yo, orswa sa yo ki ka bezwen èd adisyonèl ki ka bezwen èd anplis pou sekirize plan siklòn yo pou konnnen ki jan ou ka ede lòt mou

Rasanble Founiti

Gen ase pwovizyon pou fwaye ou, ki gen ladan medikaman, founiti dezenfektan akfouniti pou bèt kay Ou ka pa gen aksè a founiti sa yo [andan kèk jou oswa menm semèn apre yon siklòn.

Rete an Sekirite Pandan yon Siklòn

feature_mini img

Rete Enfòme.

 • Koute enfòmasyon ak alèt ijans yo.
 • Si w ap viv nan yon zòn evakyasyon obligatwa epi ofisyèl lokal yo di w pou w evakye, fè sa imedyatman.
feature_mini img

Fè fas ak move tan an

 • Detèmine ki jan pi bon pou pwoteje tèt ou kont gwo van ak inondasyon
 • Pran refij nan yon abri anti-tanpèt ki deziyen oswa yon chanm enteryè pou van vyo;an.
 • Ale nan nivo ki pi wo nan batiman an si w bloke nan inondasyon. Pa monte nan yon grenye fèmen. Ou ka vin pyeje nan dlo inondasyon k ap monte.
 • Pa mache, naje oswa kondwi nan dlo inondasyon. Fè demitou. Pa Neye! Jis sis pous dlo k ap deplase rapid ka frape w, epi yon pye dlo k ap deplase ka poyr machin ou an ale.

Retounen lakay apre yon siklòn

 • Fè atansyon ak otorite lokal yo pou enfòmasyon ak enstriksyon espesyal.
 • Fè atansyon pandan netwayaj Mete rad pwoteksyon, itilize bagay pou kouvri figi oswa mask ki apwopriye si w ap netwaye mwazi ooswa lòt debri. Moun ki gen opresyon ak lòt pwoblèm nan poumon ak/oswa repwesyon iminitè pa ta dwe antre nan bilding ki gen fuit dlo andedan kay la oswa kwasans mwazi ki vizib an sant, menm si moun sa yo pa fè alèji ak mwazi. Timoun pa ta dwe patisipe nan travay netwayaj nan ka katastwòf
 • Mete rad pwoteksyon epi travay ak yon lòt moun.
 • Pa manyen ekipman elektrik si li mouye oswa si w kanpe nan dlo. Si li an sekirite pou fè sa, koupe elektrisite nan brekè prensipal la oswa bwat fuse pou anpeche chòk elektrik.
 • Pa mache nan dlo inondasyon, ki ka gen ladan patojèn danjere ki ka pwovoke maladi. Dlo sa a kapab genyen tou debri, pwodui chimik, fatra ak bèt sovaj. Liy elektrik anba tè oswa ki tonbe yo ka bay dlo yo chaj elektrik.
 • Anrejistre apèl telefònik pou ijans. Sistèm telefòn yo souvan okipe apre yon katastwòf. Itilize mesaj tèks oswa medya sosyal pou kominike ak fanmi ak zanmi.
 • Dokimante tout domaj pwopriyete avèk foto. Kontakte konpayi asirans ou a pou jwen èd.

Resous Adisyonèl

Videyo

Grafik ak medya sosyal

Plis enfomasyon

Last Updated: 07/10/2024

Return to top