Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

ocean waves in a storm

Siklòn

Prepare pou Siklòn

Pare w Pandan

Retounen Lakay ou

Lòt Resous Siplemantè

Siklòn nan Lang Ou

Hurricanes | 飓风 | Siklòn | Ouragans | तूफान | ハリケーン | 허리케인 | Furacões | Huracanes | Mga Bagyo | Bão

Siklòn se yon gwo danje epi kapab pwodwi gwo domaj akoz tanpèt dlo monte, dega van, gwo kouran dlo ak inondasyon. Sa ka rive sou kòt Etazini oswa sou nenpòt teritwa nan oseyan Atlantik oubyen Pasifik la. Istorikman, dlo monte se premye kòz ka lanmò ki gen arevwa ak siklòn Ozetazini.

feature_mini img

Sezon Siklòn sou Zòn Pasifik de Lès: 15 Me-30 Novanm.

feature_mini img

Sezon Siklòn Zòn Atlantik la: 1 Jen-30 Novanm.

feature_mini img

Sezon Siklòn Zòn Pasifik Santral: 1 Jen-30 Novanm.

Prepare pou Siklòn

Konnen kisa risk siklòn yo ye

Siklòn se pa sèlman pwoblèm moun ki rete sou kòt. Chache konnen kouman lapli, van, dlo, menm tònad ka rive lwen lanmè parapò ak kote siklòn oswa tanpèt twopikal la tonbe a. Kòmanse prepare depi koulyea.

Kreye yon Plan Dijans

Rasire w tout moun lakay ou konnen epi konprann plan dijans ou genyen an. Nan plan dijans ou an, entegre biwo, gadri timoun ou, ak kenpòt kote ou frekante. Fè yon jan pou biznis ou genyen yon plan manch long pou kontinye fonksyone lè malè frape.

Debat sou dènye konsiy Sant pou Kontwole Maladi, Centers for Disease Control (CDC) sou Kowonaviris (COVID-19) epi kouman sa kab gen enpak sou plan siklòn ou an.

Konnen nan ki zòn kab bezwen evakye

Ou kab bije evakye touswit akoz yon siklòn si w rete nan zòn evakyasyon yo. Apprann konnen wout evakyasyon yo, pratike ak moun lakay ou, bèt domestik yo epi idantifye kibò w pwal rete. 

 • Swiv enstriksyon direksyon dijans lokal yo k ap travay kòtakòt avèk leta, lokalite, tribi, ansanm avèk biwo teritoryal ak patenè yo. Y ap founi dènye rekòmandasyon andat yo selon menas ki pandye sou kominote w la epi mezi sekirite ki apwopriye.

Rekonèt Siy Avètisman ak Alèt yo

Gen plizyè mwayen pou w resevwa alèt. Telechaje app FEMA a epi resevwa alèt nan tan reyèl de Sèvis Meteyo, National Weather Service pou jiska senk zòn sou tout teritwa nasyonal la. Anrejistre pou resevwa alèt kominotè nan zòn ou epi pou w vin okouran de  sistèm alèt ijans lan, Emergency Alert System (EAS) avèk alèt ijans san fil, Wireless Emergency Alert (WEA)- ki yo menm pa mande anrejistreman.

Moun Andikape

Si w menm oswa nenpòt moun lakay ou se yon moun andikape idantifye si w ap bezwen asistans siplemantè pandan ijans lan.

Reyekzamine Dokiman Enpòtan yo

Rasire w papye asirans ou ak dokiman pèsonèl ou tankou pyès idantifikasyon ou ajou. Fè kopi yo epi kenbe yo nan yon espas dijital pwoteje ak modepas sekirize.

Ranfòse Kay ou

Debouche kanalizasyon ak goutye yo, rantre mèb galri yo anndan, konsidere met anplas fenèt pou siklòn.

Prepare Teknolji w

Kenbe selilè w chaje lè w konnen yon siklòn pare selon meteyo a epi achte chaj derechanj pou konekte aparèy elektwonik yo.

Ede Vwazen ou

Tcheke sou vwazen ou yo, granmoun yo, oswa moun k ap bezwen plis èd pou met anplas yon plan siklòn, gad kouman ou ka ede lòt yo.

Apwovizyone

Gen ase apwovizyonnman pou kay ou, tankou medikaman, dezenfektan, maskmateryèl pou bèt domestik yo nan sak tou pare oswa nan kòf machin ou. Apre yon siklòn, ou ka pa kapab jwenn aksè ak materyèl sa yo pandan plizyè jou ou menm semèn menm.

 • Sonje se pa tout moun ki kapab pare yo, apwovizyone yo de nesesite. Pou moun ki kapab yo, achte sa ki esansyèl epi gradyèlman ogmante apwovizyonnman ou depi davans, sa ap ede w evite bezwen al achte touswit. Sa ap ede pwoteje moun ki pa kapab al achte sak esansyèl davans e ki bezwen al nan magazen toutan. Pran sa w konnen ou menm ak fanmi ka bezwen sèlman, konsa pou lòt moun ki bezwen pwodwi sa yo ka jwenn tou.

Rete An Sekirite Pandan Siklòn yo

feature_mini img

Rete Enfòme

 • Pote atansyon ak enfòmasyon ijans ak alèt yo.
 • Si w rete nan yon zòn evakyasyon obligatwa pei otorite lokal yo mande w evakye, fè sa touswit.
feature_mini img

Jere Meteyo a

 • Detèmine kouman pou byen pwoteje tèt ou kont gwo van ak inondasyon.
 • Pran refij nan abri pou tanpèt ki la pou sa, oswa nan chanm anndan pou pwoteje kont gwo van.
 • Si w bloke anndan yon batiman ki inonde, monte kote ki pi wo nan batiman an. Pa monte al nan grenye a ki fèmen. Dlo monte ka bloke w anndan.
 • Pa mache, naje ni kondwi nan dlo inondasyon. Kase tèt tounen. Pa Nwaye! Yon wotè dlo si pye k ap desann ak tout vitès, kont ase pou jete w atè, epi dlo yon pye wotè k ap desann ak tout vitès kont ase pou bwote machin ou ale.
feature_mini img

Sekirite Pèsonèl

 • Si w dwe al nan yon kominote oswa sant refij pou gwoup moun, sonje swiv dènye rekòmandasyon Sant pou Kontwòl Maladi, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pou pwoteje tèt ou ak fanmi w kont COVID-19. Fè an sòt ou reyekzamine plan evakyasyon ou te met anplas anvan an epi konsidere lòt altènativ pou kenbe distans fizik la pou anpeche COVID-19 la pwopaje epi fè mizajou plan ou an kòmsadwa. 
 • Si w oblije evakye, si sa posib, pote avè w atik pou pwoteje tèt ou ak lòt moun kont COVID-19 nan fwaye a, tankou esterilizè pou dezenfekte men, pwodwi pou netwaye, epi de pou netwaye, mask ki byen kouvri figi ki gen de oubyen plis kouvèti pou chak moun.

Retounen Lakay w Apre yon Siklòn

 • Pote atansyon ak sa otorite lokal yo ap bay kòm enfòmasyon ak enstriksyon espesyal.
 • Fè atansyon pandan netwaj yo. Mete rad pou pwoteje w, itilize bon jan materyèl oswa mask pou kouvri figi w si w ap netwaye mwazisi oswa lòt debri, epi rete adistans omwen si pye lè w ap travay ak lòt moun. Moun ki soufri opresyon avèk lòt maladi poumon avèk/oswa sipresyon iminitè pa dwe antre nan batiman ki gen dlo k ap koule anndan an oubyen gen mwezisman k ap pwodwi ou ka wè oswa pran sant, menm si w pa okouran ou fè alèji ak mwezisi. Timoun piti pa dwe patisipe nan travay asenisman.
 • Kontinye pran mezi pou pwoteje tèt ou kont COVID-19 ak lòt maladi kontajye tankou lave men ou souvan epi netwaye tout sifas moun toujou ap touche yo.
 • Pote rad pou pwoteje w epi travay ak lòt moun.
 • Pa manyen ekipman elektrik si yo mouye oswa si yo chita nan dlo. Si pa gen danje, fèmen kouran an nan sous prensipal oswa bwat fyouz pou evite chòk elektrik.
 • Pa patoje nan dlo inondasyon ki kapab gen patojèn danjere ladan ki ka bay gwo maladi, debri, pwodwi chimik, vidany avèk zannimo ak flora yo. Fil kouran nan sousòl la oswa pa anba kapab chaje dlo a ak kouran elektrik.
 • Sere nimewo telefòn ijans yo. Sistèm telefòn yo souvan tonbe oswa sonnen okipe apre yon katastwòf. Itilize SMS oswa rezo sosyo yo pou kominike avèk fanmi ak zanmi.
 • Dokimante tout pwopriyete andomaje yo avèk foto. Kontakte konpayi asirans ou pou ede w.
 • Angaje vityèlman avèk kominote w atravè videyo avèk apèl telefonik. Konnen sa se bagay nòmal pou w santi estrese epi gen kè w sou biskèt. Pran swen kò w epi pale ak yon moun si w santi w boulvèse. Anpil moun kapab santi yo pè, kè yo sou biskèt ak kowonaviris 2019 (COVID-19). Menas yon siklòn kapab ajoute plis estrès toujou. Swiv konsiy CDC bay pou jere estrès pandan yon evènman twomatizan epi kouman pou jere estrès pandan COVID-19 la.

Resous Siplemantè

Videyo

Grafik

Fich Konsèy

Plis Enfòmasyon

Last Updated: 09/17/2021