U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A woman drinking water in the summer heat.

Chalè Ekstrèm

Prepare pou Chalè Ekstrèm

Rete an sekirite pandan

Maladi Ki Gen Rapò ak Chalè

Kontni ki Asosye

Gen cho, epi apre sa, gen cho! Chalè ekstrèm se yon peryòd gwo chalè ak imidite ak tanperati ki pi wo a 90 degre pou omwen de a twa jou. Nan chalè ekstrèm kò ou travay plis difisil pou kenbe yon tanperati nòmal, ki ka mennen nan lanmò. Chalè ekstrèm responsab pou pi gwo kantite lanmò chak ane pami tout danje ki gen rapò ak move tan.

feature_mini img

Granmoun aje, timoun ak moun ki malad oswa ki twò gwo gen plis risk pou chalè ekstrèm.

feature_mini img

Imidite ogmante santiman chalè.

Prepare pou Chalè Ekstrèm

Image
Illustration of a man installing a window air conditioner on a hot day.
 • Aprann pou rekonèt siy maladi chalè.
 • Pa konte sou yon vantilatè kòm aparèy refwadisman prensipal ou. Vantilatè yo kreye koule lè ak yon fo sans de konfò, men yo pa diminye tanperati kò oswa anpeche maladi ki gen rapò ak chalè. 
 • Idantifye kote nan kominote w la kote ou ka ale pou w jwenn fre tankou bibliyotèk ak sant komèsyal oswa kontakte depatman sante lokal ou a pou w jwenn yon sant refwadisman nan zòn ou an.
 • Kouvri fenèt yo ak rido oswa lonbraj.
 • Pòt ak fenèt move tan.
 • Sèvi ak reflektè fenèt ki fèt espesyalman pou reflete chalè tounen deyò.
 • Ajoute izolasyon pou kenbe chalè a deyò.
 • Sèvi ak yon vantilatè grenye elektrik, oswa fanatik grenye, pou kontwole nivo chalè grenye yon bilding lè w retire lè cho.
 • Enstale èkondisyone fenèt yo epi izole alantou yo.
 • Si ou pa kapab peye depans refwadisman ou yo, move tan oswa reparasyon kay ki gen rapò ak enèji, kontakte Pwogram Asistans Enèji Kay Revni Ba (Low Income Home Energy Assitance Program, LIHEAP) pou èd.

Rete an Sekirite PANDAN

Image
Illustration of a woman sitting under a tree drinking water.
 • Pa janm kite moun oswa bèt kay nan yon machin fèmen nan yon jou cho.
 • Si èkondisyone pa disponib lakay ou, ale nan yon sant refwadisman.
 • Pran douch oswa beny fre.
 • Mete rad ki lach, ki lejè, ki gen koulè pal.
 • Sèvi ak fou ou mwens pou ede diminye tanperati lakay ou.
 • Si w deyò, chache jwenn lonbraj. Mete yon chapo ase lajè pou pwoteje figi ou. 
 • Bwè anpil likid pou w rete idrate.
 • Evite aktivite ki gen gwo enèji oswa travay deyò, pandan chalè midi, si sa posib.
 • Tcheke sou manm fanmi yo, granmoun aje yo ak vwazen yo.
 • Siveye kranp chalè, fatig chalè ak konjesyon serebral chalè.
 • Konsidere sekirite bèt kay. Si yo deyò, asire w ke yo gen anpil dlo fre ak aksè nan lonbraj konfòtab. Asfalt ak pave nwa ka trè cho nan pye bèt kay ou a.

Maladi Ki Gen Rapò ak Chalè

Konnen siy maladi ki gen rapò ak chalè ak fason pou reponn. Si w malad epi w bezwen swen medikal, kontakte founisè swen sante w pou w jwenn konsèy ak abri anplas si w kapab. Si w gen yon ijans medikal rele 9-1-1.

Jwenn plis enfòmasyon detaye sou maladi chalè ki gen rapò ak la CDC ak Sèvis Nasyonal Meteyo.

Image
Illustration of a man with red skin, a temperature and a dizzy head.

KOUP CHALÈ

 • Siy:
  • Tanperati kò ekstrèmman wo (pi wo pase 103 degre F) pran oralman 
  • Po wouj, cho ak sèk san swe
  • Batman rapid, fò
  • Vètij, konfizyon oswa san konesans

Si ou sispèk konjesyon serebral chalè, rele 9-1-1 oswa mennen moun nan lopital imedyatman. Refwadi ak kèlkeswa metòd ki disponib jiskaske èd medikal rive. Pa bay moun nan anyen pou l bwè.

Image
Illustration of a man holding his arm, suffering from heat cramps.

KRANP CHALÈ

 • Siy: Doulè nan misk oswa spasm nan vant, bra oswa janm yo
Image
Illustration of a sweating woman holding her stomach and her dizzy head.

ECHWAZISYON CHALÈ

 • Siy: Gwo swe, pal, kranp nan misk, fatig, feblès, batman rapid oswa fèb, vètij, maltèt, endispoze, kè plen, vomisman

Si ou gen siy kranp chalè oswa fatig chalè, ale nan yon kote ki pi fre epi refwadi lè w retire rad ki depase epi pran ti gout nan bwason espòtif oswa dlo. Rele founisè swen sante w si sentòm yo vin pi mal oswa yo dire plis pase inèdtan.

Kontni ki Asosye

Last Updated: 09/06/2023

Return to top