U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A volcano in the early stages of eruption with lava and smoke beginning to flow out of the opening

Volkan yo

Prepare Kounnye a

Siviv Pandan

Rete an Sekirite Aprè

Kontni ki gen Rapò

Yon vòlkan se yon ouvèti nan kwout Latè ki pèmèt wòch fonn, gaz ak debri yo chape nan sifas la. Pandan yon eripsyon vòlkanik, lav ak lòt debri ka koule a yon vitès ki rive jiska 100 kilomèt alè, ki ka detwi tout bagay nan chemen yo. Sann vòlkanik ka vwayaje plizyè santèn kilomèt epi lakòz pwoblèm sante grav.

feature_mini img

Gen 161 volkan ki kapab aktif nan peyi Etazini. Alaska, Awayi, Kalifòni ak Oregon gen pi gwo kantite vòlkan aktif, men lòt eta ak teritwa yo genyen tou vòlkan aktif.

Yon eripsyon vòlkanik kapab:

 • Kontamine rezèv dlo.
 • Gate machin.
 • Diminye vizibilite atravè smog ak gaz danjere ki ka menase zòn ki ba yo.
 • Fè li difisil pou respire ak irite po a, je, nen, ak gòj.

SI OU ANBA YON AVÈTISMAN VOLKAN:

 • Koute enfòmasyon ak alèt ijans.
 • Swiv lòd evakyasyon oswa abri. Si yo konseye w evakye, fè sa bonè.
 • Diminye ekspoze sann ou lè w fè sa ki annapre yo:
  • Limite tan ou deyò epi sèvi ak yon mask pousyè oswa yon mask twal kòm yon dènye rekou si ou dwe deyò.
  • Evite zòn anba van ak fon rivyè en nan vòlkan an.
  • Pran yon abri tanporè nan sann vòlkanik nan kote ou ye a.
  • Kouvri ouvèti vantilasyon epi sele pòt ak fenèt yo.
  • Evite kondwi nan sann lou. Si ou dwe kondwi, kenbe fenèt yo anlè epi pa sèvi ak sistèm èkondisyone a.
  • Pa monte sou do kay ou a pou retire sann.
  • Rete andedan kay la jiskaske otorite yo di li an sekirite pou ale deyò.

Prepare KOUNNYE a

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Konnen risk zòn ou genyen nan eripsyon vòlkanik.
 • Mande jesyon ijans lokal yo pou plan evakyasyon ak abri, ak pou mwayen potansyèl pou pwoteksyon kont sann.
 • Aprann enfòmasyon sou sistèm avètisman kominotè lè w enskri pou yon sèvis gratis ki rele la Sèvis Notifikasyon Volkan (Volcano Notification Service, VNS) ki voye notifikasyon sou aktivite vòlkanik.
 • Jwenn pwovizyon ki nesesè davans, tankou manje ki pa gate, materyèl netwayaj ak dlo pou plizyè jou, nan ka ou oblije evakye imedyatman oswa si sèvis yo koupe. Kenbe nan tèt ou bezwen espesifik chak moun, ki gen ladan medikaman. Pa bliye bezwen bèt kay yo pou medikaman ak manje.
 • Konsilte doktè ou si ou gen pwoblèm respiratwa ki egziste deja.
 • Pratike yon plan kominikasyon ak evakyasyon ak tout moun nan fanmi w. Gen yon plan pou bèt kay ak bèt.
 • Gen yon plan abri sou plas si pi gwo risk ou se soti nan sann.
 • Kenbe dokiman enpòtan yo nan yon kote ki an sekirite. Kreye kopi dijital ki pwoteje pa modpas.
 • Chèche konnen ki sa kontra asirans pwopriyetè kay ou a pral kouvri lè yon vòlkan eklate.

Siviv PANDAN

Image
a volcano evacuation map
 • Koute alèt yo. Sèvis Notifikasyon Vòlkan an bay enfòmasyon ajou sou eripsyon yo.
 • Swiv lòd evakyasyon otorite lokal yo. Evakye bonè.
 • Evite zòn anba van, ak fon rivyè en, nan vòlkan an. Van ak gravite pral pote debri ak sann.
 • Pran yon abri tanporè nan sann vòlkanik nan kote ou ye a, si ou gen ase pwovizyon. Kouvri ouvèti vantilasyon epi sele pòt ak fenèt yo.
 • Si w deyò, pwoteje tèt ou kont sann tonbe ki ka irite po ak blese pasaj pou respire, je, ak blesi louvri. Sèvi ak yon mask ki byen adapte, ki sètifye tankou yon N95.
 • Evite kondwi nan gwo sann tonbe.

Rete an Sekirite APRÈ

Image
Hand holding a phone showing text messages
 • Koute otorite yo pou chèche konnen ki lè li an sekirite pou retounen apre yon eripsyon. Rete andedan kay la jiskaske otorite yo di li an sekirite pou ale deyò.
 • Voye mesaj tèks oswa itilize medya sosyal pou kontakte fanmi ak zanmi. Sistèm telefòn yo souvan okipe apre yon dezas. Sèlman fè apèl ijans.
 • Evite kondwi nan sann lou. Kondwi pral brase sann vòlkanik ki ka bouche motè ak bloke machin yo.
 • Evite kontak ak sann si ou gen nenpòt pwoblèm pou respire. Moun ki gen opresyon ak/oswa lòt kondisyon nan poumon ta dwe pran prekosyon nan zòn ki gen move kalite lè a, paske li ka vin pi mal sentòm yo.
 • Pa monte sou do kay ou a pou retire sann sof si ou gen konsèy oswa fòmasyon. Si ou oblije retire sann, Lè sa a, dwe pran anpil prekosyon paske sann fè sifas glise. Fè atansyon pou pa kontribye plis pwa nan yon do kay ki twò chaje.
 • Mete rad pwoteksyon ak yon mask lè w ap netwaye. Timoun pa ta dwe ede ak efò netwayaj.

Kontni ki gen Rapò

Last Updated: 03/15/2022

Return to top