U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A couple saves critical documents

Preparasyon ki ba epi ki pa Koute

Katastwòf yo koute chè men prepare pou yo pa oblije koutè chè.  Anfèt, pran tan pou w prepare kounye a sa ka ede w ekonomize plizyè milye dola epi ba w lapè nan tèt ou lè pwochen katastwòf oswa ijans lan rive.

Pran etap senp sa yo kounye a pou w ka pi byen prepare pou nenpòt katastwòf oswa ijans ki pa koute anpil.

Kòmanse Jodia

Image
Hand holding smart phone with fema app open
 • Konnen ki kalite katastwòf ak ijans ki pi komen pou kote w ap viv la.
 • Kreye plan kominikasyon ijans ou. Itilize modèl gratis nou an  pou anrejistre komsadwa dosye enpòtan kontak ak enfòmasyon medikal sou fanmi w, sa ou kapab pataje avèk lòt moun epi  konsève kopi yo alafwa dijital ak sou papye.  
 • Asire w ke ou sere nimewo telefòn enpòtan yo yon kote andeyò de jis telefòn selilè ou.
 • Enskri pou ijans alèt nan zòn ou an pou resevwa enfòmasyon sou sove lavi ki soti nan eta ak minisipalite lokal ou an.
 • Telechaje Aplikasyon FEMA  (disponib an Angle ak Panyòl) pou resevwa alèt sou meteyo, konsèy sou sekirite ak rapèl pou w pare pou sa ki pa t prevwa.
 • Bati yon twous pwovizyon ijans  pandan letan. Kòmanse ak atik ou ka deja genyen lakay ou, tankou yon flach, pil siplemantè, kopi dokiman enpòtan, dlo ak manje ki pa gate. Lè ou ale nan makèt la, ou ka ranmase yon atik siplemantè ke ou itilize regilyèman chak fwa, espesyalman si li nan pri rabè! Bank manje kominotè yo se yon resous potansyèl pou fanmi ki gen ensekirite alimantè pou estoke twous pwovizyon ijans yo.
 • Pale avèk fanmi oswa manm yo nan kay la sou ki kote ou ta ale si yo ta mande w pou evakye. Gen yon plan anvan katastwòf la frape ka ede w economize tan ak lajan.
 • Sere dokiman ak atik enpòtan tankou paspò, batistè, kat ak elektwonik nan yon kote ki an sekirite pou inondasyon tankou yon etajè wo oswa yon etaj anwo nan sachè plastik ki fèmen ki sere pou ede yo enpèmeyab. Sere dokiman enpòtan tankou kontra asirans nimerik.
 • Kontakte depatman ponpye lokal ou.  Yo ka gen pwogram ki bay detektè lafimen oswa monoksid kabòn. 
 • Tcheke anliy pou kou CPR gratis oswa a pri rabè ke yo ofri toupre w.
 • Vizite Floodsmart.gov pou konnen nivo risk inondasyon nan zòn ou an.  
 • Telechaje resous preparasyon  gratis.

Danje-Espesifik

Image
Illustration of a person dropping to the ground, covering their head with their hands, and crawling under a table and holding on to it.

Tranblemantè

 • Óganize regilyèman egzèsis Drop, Cover, and Hold On avèk fanmi w.
 • Fikse objè lou tankou mèb oswa aparèy sou mi yo. Sekirize objè ki frajil oswa lou.
 • Si w ap viv nan yon zòn tsunami, idantifye yon kote ki an sekirite si yo bay yon siveyans oswa avètisman.

Dife forè

 • Kreye yon zòn sekirite pou omwen 30 a 100 pye alantou rezidans ou.
 • Kenbe zèb, plant ak lòt vejetasyon alantou zòn kote w ap viv la byen idrate
 • Kenbe twati w ak goutyè yo klè san debri.

Siklòn

 • Kenbe zòn kote w abite a san debri natirèl oswa fatra nan lakou ki ta ka ranmase ak gwo van epi ki ka lakòz domaj.
 • Si w ap viv nan yon zòn evakyasyon epi w ta bezwen èd pou w evakye, kontakte manadjè ijans lokal ou a kounye a pou w wè ki resous ak asistans ki disponib nan zòn ou an.
 • Retire debri nan goutyè ak drenaj yo.
feature_standalone img

Dife nan Kay

 • Kreye epi pratike yon plan echapman dife  apati kote w rete a.
 • Aprann timoun yo pou yo pa kache pou ponpye yo.
 • Asire w ke ou ka pase nan pòt ak sòti si w itilize yon aparèy pou mache oswa yon chèz woulant.

Last Updated: 02/14/2023

Return to top