U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A large family making an emergency supply kit.

Fè yon Plan

Fè yon plan jodia. Fanmi w ka pa ansanm si yon katastwòf frape, kidonk li enpòtan pou konnen ki kalite katastwòf ki kapab afekte zòn ou an.  Konnen kijan nou pral kontakte youn lòt epi rekonekte si nou ta separe.  Etabli yon plas reyinyon fanmi ke nou abitye ak fasil pou jwenn.

alert - info

Etap 1: Mete yon plan ansanm lè ou diskite kesyon yo anba avèk fanmi w, zanmi oswa kay la pou kòmanse plan ijans ou an.

 1. Kijan mwen pral resevwa avètisman ijans ak alèt ?
 2. Ki plan abri mwen an?
 3. Ki wout evakyasyon mwen?
 4. Ki plan kominikasyon kay/fanmi mwen?
 5. Èske mwen bezwen mete ajou twous preparasyon ijans mwen an?
alert - info

Etap 2: Konsidere bezwen spesifik lakay ou.

Pandan wap prepare plan w lan adapte plan w ak founiti pou bezwen lavi spesifik chak jou ak responsablite. Diskite sou bezwen ak responsablite ou yo ak kijan moun nan rezo a ka ede youn lòt avèk kominikasyon, swen pou timoun, bèt domestik oswa bezwen spesifik tankou operasyon ekipman medikal.  Kreye pwòp rezo pèsonèl ou pou zòn spesifik yo kote ou bezwen asistans.  Kenbe nan lespri w kèk nan faktè sa yo lè wap devlope plan ou an:

 • Diferan laj manm yo lakay ou
 • Responsablite pou ede lòt moun
 • Lokasyon ki te frekante
 • Bezwen dyetetik
 • Bezwen medikal enkli preskripsyon ak ekipman
 • Andikap oswa aksè bezwen fonksyonèl enkli aparèy ak ekipman 
 • Lang yo pale
 • Konsiderasyon relijye ak kiltirèl
 • Bèt kay oswa sèvis bèt
 • Kay ki gen timoun laj lekòl
alert - info

Etap 3: Ranpli yon Plan Ijans Fanmi

Telechaje ak ranpli yon plan ijans fanmi oswa itilize l kòm yon gid pou kreye pa ou.

Plan Kominikasyon Ijans Fanmi

PDF Link Icon
alert - info

Etap 4: Pratike plan w avèk fanmi /kay ou

Materyèl Preparasyon

feature_mini img

Kreye plan Kominikasyon Ijans Fanmi w an Anglè oswa Lòt lang yo

feature_mini img

Kat ki dwe ranpli pou Plan Kominikasyon an Anglè oswa Lòt lang yo

feature_mini img

Konnen  Alèt ak Avètisman ou yo an Anglè oswa Lòt lang yo

feature_mini img

12 Fason pou Prepare an Anglè oswa Lòt lang yo

feature_mini img

Dokiman ak Asire Pwopriyete w an Anglè oswa Lòt lang yo

feature_mini img

Pwoteje Dokiman Enpòtan ak Objè ki gen valè an Anglè oswa Lòt lang yo

Lòt Kontni

Last Updated: 01/19/2023

Return to top