U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

mother and children sit on couch making an emergency plan.

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch ngay hôm nay. Gia đình của quý vị có thể không ở cùng nhau nếu xảy ra thảm họa, vì vậy điều quan trọng là phải biết những loại thảm họa nào có thể ảnh hưởng đến khu vực của quý vị. Biết cách quý vị có thể liên lạc với nhau và kết nối lại với nhau trong trường hợp bị chia cắt. Thiết lập một địa điểm tập hợp gia đình quen thuộc và dễ tìm.

alert - info

Bước 1: Cùng nhau lập một kế hoạch bằng cách thảo luận những câu hỏi dưới đây với gia đình, bạn bè hoặc người thân của quý vị để bắt đầu lập kế hoạch khẩn cấp của quý vị.

 1. Tôi có thể nhận được thông báo và cảnh báo khẩn cấpbằng cách nào?
 2. Kế hoạch trú ẩn của tôi là gì?
 3. Tuyến đường sơ tán của tôi là gì?
 4. Kế hoạch liên lạc của gia đình/hộ gia đình của tôi là gì?
 5. Tôi có cần cập nhật bộ dụng cụ sẵn sàng cho tình huống khẩn cấpcủa mình không?
alert - info

Bước 2: Xem xét các nhu cầu cụ thể trong hộ gia đình của quý vị.

Khi quý vị chuẩn bị kế hoạch của mình, hãy điều chỉnh kế hoạch và nguồn cung cấp cho các nhu cầu và trách nhiệm sinh hoạt hàng ngày cụ thể của quý vị. Thảo luận về các nhu cầu và trách nhiệm của quý vị và cách mọi người trong mạng lưới có thể hỗ trợ nhau trong việc liên lạc, chăm sóc trẻ em, công việc kinh doanh, vật nuôi hoặc các nhu cầu cụ thể như vận hành thiết bị y tế. Tạo mạng lưới cá nhân của riêng quý vị cho các lĩnh vực cụ thể mà quý vị cần được hỗ trợ. Hãy ghi nhớ một số yếu tố sau khi xây dựng kế hoạch của quý vị:

 • Các độ tuổi khác nhau của các thành viên trong gia đình quý vị
 • Trách nhiệm hỗ trợ những người khác
 • Các địa điểm thường xuyên lui tới
 • Nhu cầu ăn uống
 • Nhu cầu y tế bao gồm toa thuốc và thiết bị
 • Người khuyết tật hoặc các nhu cầu về tiếp cận và chức năng bao gồm các thiết bị và dụng cụ
 • Ngôn ngữ sử dụng
 • Cân nhắc về văn hóa và tôn giáo
 • Vật nuôi hoặc động vật phục vụ
 • Hộ gia đình có trẻ em trong độ tuổi đi học
alert - info

Bước 3: Điền vào Kế hoạch Dành cho Gia đình Trong Tình huống Khẩn cấp

Tải xuống và điền vào kế hoạch danh cho gia đình trong tình huống khẩn cấp hoặc sử dụng nó làm hướng dẫn để tạo kế hoạch của riêng quý vị.

Kế Hoạch Liên Lạc Khẩn Cấp Trong Gia Đình

PDF Link Icon
alert - info

Bước 4: Thực hành kế hoạch của quý vị với gia đình/hộ gia đình của quý vị

Các Tài liệu về việc Chuẩn bị

feature_mini img

Lập Kế hoạch Liên lạc Khẩn cấp cho Gia đình Quý vịbằng Tiếng Anh hoặc các Ngôn ngữ Bổ sung

feature_mini img

Thẻ Trống Kế hoạch Liên lạc Khẩn cấp Gia đình bằng Tiếng Anhhoặc Các Ngôn ngữ Khác

feature_mini img

Biết Các Thông báo và Cảnh báo của Quý vị bằng  Tiếng Anhhoặc Các Ngôn ngữ Khác

feature_mini img

12 Cách để Chun b bằng Tiếng Anh hoặc

Các Ngôn ngữ Khác

feature_mini img

Tài liệu và Bảo tài hiểm Tài sản của Quý vị bằng Tiếng Anh hoặc Các Ngôn ngữ Khác

feature_mini img

Bảo vệ các Tài liệu Quan trọng và Vật có Giá trị bằng Tiếng Anh hoặc Các Ngôn ngữ Khác

Nội dung Bổ sung

Last Updated: 04/19/2024

Return to top