Phục Hồi sau Thảm Họa

 Hình ảnh biểu ngữ "Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Di Động" của FEMA treo tại địa điểm hỗ trợ của FEMA (hình ảnh này có trên Phục hồi sau thảm họa thường là một quá trình dần dần. An toàn là vấn đề chính, cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần. Nếu có sự trợ giúp, việc biết cách tiếp cận trợ giúp đó sẽ giúp cho quá trình phục hồi nhanh hơn và ít căng thẳng hơn. Mục này cung cấp một số lời khuyên chung về các bước thực hiện sau khi xảy ra thảm họa để bắt đầu trở về nhà, cộng đồng và trở lại cuộc sống bình thường của quý vị.

Last Updated: 04/11/2013