U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a college student reading a book on campus

Trường học Sẵn sàng

Cập nhật Thông tin

  • Biết những thảm họa nào có thể ảnh hưởng đến khu vực của quý vị, những thảm họa nào có thể cần phải sơ tán và khi nào nên trú ẩn tại chỗ.
  • Giữ Radio Thời tiết NOAA được điều chỉnh đến trạm khẩn cấp tại địa phương của quý vị và theo dõi TV, radio và theo dõi thông báo và cảnh báo di động về thời tiết khắc nghiệt trong khu vực của quý vị.
  • Tải xuống Ứng dụng của FEMA và nhận cảnh báo về thời tiết từ Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, cho tối đa năm địa điểm khác nhau, bất cứ đâu trong Hoa Kỳ.

Lên Kế hoạch

Trong thời gian xảy ra thảm họa, các trường cao đẳng và đại học đóng vai trò là đối tác quản lý khẩn cấp chính cho các tổ chức liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc, lãnh thổ và khu vực tư nhân. Các tổ chức được khuyến khích thường xuyên xem xét, cập nhật và thực hiện các kế hoạch khẩn cấp của họ nhiều lần trong năm.

Các nguồn trợ giúp

Kế hoạch khẩn cấp của Học sinh/sinh viên, khoa và nhân viên

Hướng dẫn chuẩn bị cho Tất cả các mối nguy hiểm trong khuôn viên trường

Ứng phó và Phục hồi Thảm họa

Báo cáo Sự cố Khẩn cấp

Tập huấn

Các khóa học quản lý khẩn cấp được đề xuất cho cộng đồng trong khuôn viên trường.

Last Updated: 02/17/2023

Return to top