U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Volunteers packing boxes with canned goods

Cùng Tham gia

Tình nguyện & Quyên góp

Đào tạo & Giáo dục

Tìm hiểu cách quý vị có thể giúp đỡ cộng đồng của mình trước, trong và sau thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp.

Tình nguyện & Quyên góp

Trong quá trình ứng phó với thảm họa, các cộng đồng bị ảnh hưởng phụ thuộc rất nhiều vào các tổ chức tình nguyện địa phương và quốc gia để cung cấp các tình nguyện viên đã được đào tạo và các nguồn cung cấp quyên góp rất cần thiết. Tham gia ngay hôm nay bằng cách quyên góp hoặc tình nguyện với một tổ chức có uy tín.

Image
Volunteers packing boxes with water and canned goods.
  • Tham gia chương trình Nhóm Ứng phó Khẩn cấp Cộng đồng (CERT)  và được đào tạo về các kỹ năng ứng phó thảm họa cơ bản, chẳng hạn như an toàn cháy nổ, tìm kiếm và cứu nạn nhẹ, tổ chức nhóm và hoạt động y tế thảm họa.
  • Trong khi xảy ra thảm họa, quý vị có thể quyên góp cho một tổ chức có uy tín mà quý vị chọn thông qua  Tổ chức Tình nguyện Quốc gia Hoạt động trong Thảm họa (NVOAD), và tình nguyện ứng phó với thảm họa cũng như giúp đỡ cộng đồng của quý vị. Hãy nhớ rằng, sau thảm họa, cách tốt nhất để giúp đỡ là quyên góp tiền mặt cho các tổ chức phi lợi nhuận.
  • Tình nguyện với cộng đồng địa phương của quý vị hoặc một tổ chức quốc gia để hỗ trợ các nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng trong cộng đồng của quý vị.

Đào tạo & Giáo dục

Quý vị có thể giúp cứu sống vô số người bằng cách thực hiện các hành động đơn giản để chuẩn bị cho cộng đồng hoặc tổ chức của quý vị ứng phó với thảm họa trước khi một thảm họa xảy ra. FEMA cung cấp các khóa đào tạo và công cụ giáo dục miễn phí để đào tạo bản thân và những người khác về những cách tốt nhất để chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp.

Image
An instructor demonstrating CPR on a dummy

Last Updated: 02/10/2023

Return to top