U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

mother with two kids making a plan

Hãy Lập Kế Hoạch

Gia đình quý vị sẽ ra sao nếu thảm họa ập đến? Lập kế hoạch ngay hôm nay.

Lập kế hoạch

Ready Kids

Thảm họa xảy ra ở mọi nơi và mọi thành viên trong gia đình đều có thể chuẩn bị. Sự chuẩn bị cho tương lai bắt đầu từ hôm nay.

Cho dù bản thân quý vị là trẻ em hay thanh thiếu niên, cha mẹ hay người thân hay làm việc với thanh thiếu niên, Ready Kids đều có các công cụ và thông tin để trợ giúp trước, trong và sau thảm họa.

Image
Illustration of a boy

Trẻ em - Chơi trò chơi, tìm hiểu về thảm họa và nhận những lời khuyên để chuẩn bị sẵn sàng. 

Khám phá

Image
Illustration of a teen girl

Thanh thiếu niên - Hãy là người đi đầu trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho gia đình và cộng đồng của quý vị. 

Khám phá

Image
Illustration of a boy and mom

Gia đình - Khuyến khích cả gia đình tham gia vào sự chuẩn bị của gia đình quý vị. 

Khám phá

Image
Illustration of educators

Các Nhà giáo dục và Tổ chức - Tìm các công cụ phục hồi và lập kế hoạch giáo dục. 

Khám phá

feature_mini img

Trò chơi - Chơi trò chơi để thực hành chuẩn bị ứng phó với thảm họaKhám phá

feature_mini imgChuẩn bị cùng Pedro
 - Tham gia cùng Pedro và bạn bè của anh ấy để tìm hiểu cách chuẩn bị ứng phó với thảm họa! Khám phá

Thu thập Nguồn trợ giúp

feature_mini img

Español (Spanish) - Recursos disponibles en español (Resources available in Spanish)Khám phá

feature_mini img

Cơ hội cho Thanh thiếu niên - Cơ hội cho thanh thiếu niên phát triển kỹ năng và trở thành nhà lãnh đạo. Khám phá

feature_mini img

Đối với Lớp học - Kế hoạch bài học và các hoạt động trong lớp học để giúp con quý vị chuẩn bị sẵn sàng. Khám phá

feature_mini img

Lập kế hoạch cho Tường hợp Khẩn cấp cho Gia đình - Các nguồn trợ giúp bắt đầu kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp cho gia đình của quý vị. Khám phá

Last Updated: 05/19/2023

Return to top