U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Mother making plans with her young children

Hãy là một Ready Kid

Các trường hợp khẩn cấp và thảm họa có thể đáng sợ, nhưng có nhiều cách giúp quý vị giữ an toàn trước, trong và thậm chí sau thảm họa. Tại đây, quý vị có thể chơi các trò chơi để trở thành Bậc thầy về Thảm họa và tìm hiểu cách tạo một bộ dụng cụ khẩn cấp. Quý vị sẽ gặp người bạn Pedro the Penguin của chúng tôi, người sẽ dạy quý vị tất cả về cách giữ an toàn. Quý vị thậm chí sẽ có thể lập kế hoạch khẩn cấp của riêng mình với gia đình của quý vị.

Image
Kids card game

Trò chơi. Chơi trò chơi để thực hành chuẩn bị cho một thảm họa!

Image
Illustration prepare with pedro

Chuẩn bị cùng Pedro! Đến thăm với Pedrovà bạn bè và tìm hiểu cách chuẩn bị ứng phó với thảm họa.

Nhiều hơn cho Trẻ em

Image
Mother talking to her daughter about preparendess

Bàn luận Kỹ càng!

Nếu thảm họa xảy ra, biết gọi cho ai và gặp ở đâu là một phần quan trọng trong kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho quý vị và gia đình quý vị. Sử dụng trang này để viết ra tất cả thông tin liên lạc của gia đình quý vị và giữ một bản sao bên mình mọi lúc mọi nơi. Bắt đầu tại đây.

Image
Kit Checklist

Lập Một Bộ Dụng cụ!

Khi lập bộ dụng cụ khẩn cấp, điều quan trọng là phải biết gia đình quý vị đã có những gì và quý vị vẫn cần những gì. Ngồi xuống với gia đình của quý vị và sử dụng danh sách kiểm tra này để quyết định những gì quý vị cần để đảm bảo rằng quý vị và gia đình của quý vị được chuẩn bị cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Tạo danh sách của tôi.

Last Updated: 10/13/2023

Return to top