U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Teens sitting around a table talking and looking at laptops

Thanh thiếu niên

Thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi khác giúp gia đình, trường học và cộng đồng của họ chuẩn bị ứng phó với thảm họa. Họ có thể là những người lãnh đạo trước, trong và sau thảm họa. Cho dù quý vị mới bắt đầu tìm hiểu về việc chuẩn bị sẵn sàng, muốn tham gia hoặc bắt đầu chương trình chuẩn bị sẵn sàng cho thanh thiếu niên hay đang tìm kiếm tài liệu để dạy thế hệ lãnh đạo chuẩn bị sẵn sàng tiếp theo, quý vị sẽ tìm thấy rất nhiều tùy chọn trên trang này để giúp quý vị tìm hiểu cách thức chuẩn bị sẵn sàng cho một thảm họa.

Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc đảm bảo an toàn cho cộng đồng của mình. Quý vị cũng vậy, có thể tạo nên sự khác biệt!

Image
youth preparedness council members

Hội đồng Chuẩn bị Sẵn sàng Thanh Thiếu niên

Quý vị có niềm đam mê phục vụ cộng đồng và chuẩn bị ứng phó với thảm họa không? Tham gia Hội đồng Chuẩn bị Sẵn sàng Thanh Thiếu niên!

Image
a teen cert member wearing a hard hat

Teen CERT

Tham gia hoặc thành lập Nhóm Ứng phó Khẩn cấp trong Cộng đồng dành cho Thanh thiếu niên (Teen CERT) và trở thành người lãnh đạo trong cộng đồng của quý vị.

Thu thập Nguồn trợ giúp

Tìm những gì quý vị đang tìm kiếm—ngay cả khi quý vị chưa chắc chắn.

feature_mini img

Các Cơ hội cho Thanh thiếu niên

Cơ hội cho thanh thiếu niên phát triển kỹ năng và trở thành nhà lãnh đạo. Khám phá

feature_mini img

Trung học Phổ thông

Các nguồn trợ giúp cho học sinh ở trường trung học phổ thông. Khám phá

Nhiều hơn cho Thanh thiếu niên

Image
Disaster Mind game graphics in a futuristic blue font with a small picture of someone wearing a dark blue hooded cloak facing a bright starburst of blue light

Tâm trí Sẵn sàng Ứng phó với Thảm họa

Khi mỗi giây phút đều có giá trị, quý vị sẽ đưa ra quyết định gì? Chào mừng quý vị đến với trò chơi ứng phó với thảm họa, trò chơi sẽ thử thách những lựa chọn của quý vị. Trò chơi giáo dục này được các nhà quản lý tình huống khẩn cấp phát triển để hướng dẫn các học sinh trung học phổ thông cách giữ bình tĩnh và đưa ra quyết định chắc chắn khi xảy ra thảm họa. Bước vào thế giới của Tâm trí Sẵn sàng Ứng phó với Thảm họa (Disaster Mind).

Image
Teenagers working on a project

Phát triển các Kỹ năng

Các khóa học, đào tạo, hội thảo trên web và PrepTalks. Tìm hiểu thêm.

Image
Teens taking a selfie.

Bắt đầu một Chương trình

Bắt đầu một chương trình chuẩn bị cho thanh thiếu niên. Tìm hiểu thêm.

Last Updated: 03/06/2024

Return to top