U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Teens sitting around a table talking and looking at laptops

Mga Teenager

Tinutulungan ng mga teenager at iba pang kabataan ang kanilang mga pamilya, paaralan, at komunidad na maging handa kapag may mga sakuna. Maaari silang maging lider bago, sa panahon, at pagkatapos ng mga sakuna. Nagsisimula ka mang matuto tungkol sa pagiging handa, gustong sumali o magsimula ng programa para sa pagiging handa ng kabataan, o naghahanap ng mga materyales para ituro sa susunod na henerasyon ng mga lider ng paghahanda, makakakita ka ng maraming opsyon sa page na ito upang matulungan kang malaman kung paano maging handa kapag may sakuna.

Lahat tayo ay may tungkuling dapat gampanan sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating mga komunidad. Ikaw din ay makakagawa ng pagbabago!

Image
youth preparedness council members

Konseho ng Pagiging Handa ng Kabataan

Mayroon ka bang hilig sa serbisyo sa komunidad at pagiging handa sa sakuna? Sumali sa Konseho ng Pagiging Handa ng Kabataan !

Image
a teen cert member wearing a hard hat

Teen CERT

Sumali o magsimula ng Teen Community Emergency Response Team (Teen CERT)at maging lider sa iyong komunidad.

Mga Koleksyon ng Sanggunian

Hanapin ang mga bagay na hinahanap mo—kahit na hindi ka pa sigurado.

feature_mini img

Mga Oportunidad para sa Kabataan

Mga oportunidad para sa kabataan upang magkaroon sila ng mga kasanayan at maging mga lider. Tuklasin

feature_mini img

High School

Sanggunian para sa mga estudyanteng nasa high school Tuklasin

Higit pa para sa Mga Teenager

Image
Disaster Mind game graphics in a futuristic blue font with a small picture of someone wearing a dark blue hooded cloak facing a bright starburst of blue light

Mga Sakunang Pag-iisip

Ano ang desisyon mo kapag mahalaga ang mga segundo? Welcome sa disaster game na sinusubukan ang mga napili mo. Ang educational game na gawa ng mga emergency manager para turuan ang mga mag-aaral sa high school kung paano manatiling kalmado at gumawa ng mga solidong desisyon sa panahon ng sakuna. Pumasok sa mundo ng Disaster Mind.

Image
Teenagers working on a project

Magkaroon ng mga Kasanayan

Mga kurso, pagsasanay, webinar at PrepTalks. Alamin pa .

Image
Teens taking a selfie.

Simulan ang Programa

Simulan ang programa para sa pagiging handa ng kabataan. Alamin pa.

Last Updated: 03/06/2024

Return to top