U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A child's hands playing with the prepare with pedro game

Maghanda kasama si Pedro

Si Pedro ay isang penguin na mahilig matuto tungkol sa kung paano siya puwedeng maging handa at umaksyon sa panahong may emergency para makatulong na manatiling ligtas. Bumibisita siya sa mga kaibigang nasa iba’t ibang bahagi ng Estados Unidos at inaalam ang tungkol sa mga panganib na nangyayari sa kanilang lugar tulad ng mga lindol, buhawi, bagyo, at marami pang iba! 

Aklat ng Aktibidad sa Pagiging Handa sa Sakuna

Image
Prepare with Pedro

Ang Maghanda kasama si Pedro ay isang libreng programa para sa pagiging handa ng kabataan na nilikha ng American Red Cross, at ipinagmamalaki naming makipagtulungan sa kanila upang mag-alok ng Maghanda kasama si Pedro: Aklat ng Aktibidad sa Pagiging Handa sa Sakuna. Dinisenyo ang sangguniang ito upang turuan ang maliliit na bata at ang kanilang mga pamilya kung paano manatiling ligtas sa panahon ng mga sakuna at emergency sa pamamagitan ng mga nakakatuwang aktibidad tulad ng mga crossword, pahinang kinukulayan, larong pagtutugma-tugma, at higit pa!

Maaaring digital na i-download ang aklat ng aktibidad sa anim na iba’t ibang wika at maaaring i-order nang libre sa Ingles at Espanyol mula sa FEMA warehouse.

Paparating na ang Higit pang Sanggunian

Nasasabik kaming ibigay ang mga karagdagang sanggunian ng Maghanda kasama si Pedro sa hinaharap! Sa ngayon, bisitahin ang redcross.org/pedro para sa karagdagang aklat ng kuwento tungkol sa panganib ng Maghanda kasama si Pedro na maaaring digital na i-download.

I-download ang Aklat ng Aktibidad

Interesado sa Pag-order ng Mga Libreng Kopya?

Available ang mga libreng naka-print na kopya sa FEMA Publications Warehouse. Upang mag-order ng mga libreng publikasyon, bisitahin ang online na platform ng pag-order para sa mga materyales ng pagiging handa. Maaari ka ring tumawag para humingi ng tulong.

Order mula sa Warehouse

External Link Arrow
Impormasyon saPakikipag-ugnayan
Tumawag sa:1-800-480-2520
Mag-email sa:FEMApubs@GPO.gov
Ipadala sa:FEMA Distribution Center
c/o Pueblo Distribution Center
Attn: Receiving
Pueblo, CO 81001

Numero ng Publikasyon:

  • Maghanda kasama si Pedro: P-2005
  • Prepárate Con Pedro (Spanish): P-2035
  • 与佩德罗一起做好准备 (Simplified Chinese): P-2087
  • Chuẩn bị với Pedro (Vietnamese): P-2089

Last Updated: 12/12/2023

Return to top