Buwan ng Pambansang Kahandaan

 

Ngayong Setyembre, ang Buwan ng Pambansang Kahandaan  (National Preparedness Month, NPM) ay magpopokus sa pagpaplano, na may malawak na temang  “Hindi Nagpaplano nang Maaga Ang mga Kalamidad. Pero magagawa mo iyon.”   

Lahat tayo ay dapat gumawa ng aksyon para maghanda! Kaya nating lahat na tulungan ang mga unang tagatugon sa ating komunidad sa pamamagitan ng pagsasanay kung paano tumugon sa isang emerhensya at kung ano ang gagawin kapag nagkaroon ng kalamidad — kung saan tayo nakatira, nagtatrabaho at bumibisita.  Ang layunin ng NPM ay upang dagdagan ang pangkalahatang bilang ng mga indibidwal, pamilya, at komunidad na lumalahok sa aksyong kahandaan sa bahay, trabaho, negosyo, paaralan, at lugar ng pagsamba.

Paano Gamitin ang Toolkit na ito

Ang Social Media Toolkit ng Buwan ng Pambansang Kahandaan ay naglalaman ng mahalagang pagpapalaganap at kahandaan sa paghahatid ng mensahe upang i-print o ibahagi sa inyong mga social media sa buong buwan ng Setyembre at paglampas nitong buwan. Pwedeng kopyahin ang mga mensaheng ito o i-customize upang maabot ang inyong mga tagapanood.

Lingguhang Tema 2017

 • Unang Linggo:   Setyembre 1-9                         Gumawa ng Plano para sa Sarili, Pamilya at mga Kaibigan
 • Ikalawang Linggo:  Setyembre 10-16                 Planuhin ang Pagtulong sa Inyong Kapitbahay at Komunidad
 • Ikatlong Linggo:  Setyembre 17-23                     Magsanay at Ipatupad ang Inyong mga Plano
 • Ikaapat na Linggo:  Setyembre 24-30                  Makilahok! Maging Bahagi ng Isang Malaking Bagay

Hashtags at Emoji

 • #NatlPrep
 • #PlanAhead

Mga Graphics, Videos, at Kaugnay na mga links

Tingnan ang mga tip at mga ideya upang itaguyod ang kahandaan. Para sa mga mas makatawag-pansing mensahe, samahan ng mga graphics na naaangkop ang laki para sa mga partikular na plataporma ng social media (hal. Twitter, Facebook). 

Nilalaman ng Social Media

Ang mga nilalamang ito ay maaaring gamitin sa iba't-ibang channel ng social media, at hindi lalampas sa 140 na mga character. 

Unang Linggo:  Setyembre 1-9Gumawa ng Plano para sa Sarili, Pamilya at mga Kaibigan

Nilalaman ng Social Media

 • Hindi Nagpaplano nang maaga ang mga kalamidad Pero magagawa mo iyon. Gumawa ng emerhensyang plano ngayon. https://www.ready.gov/tl/make-a-plan  #PlanAhead #NatlPrep
 • Ang paghahanda sa pamilya para sa isang emerhensya ay kasing-simple ng pag-uusap habang naghahapunan. Simulan sa mga tip sahttps://www.ready.gov/tl  #NatlPrep
 • I-download and isang app ng group texting upang makapag-ugnayan ang buong grupo bago, habang at pagtapos ng isang emerhensya.  #NatlPrep
 • Sanayin ang paglikas sa sasakyan kasama ang inyong mga alagang hayop, upang maging mas komportable sila kapag kailangan ninyong lumikas sa isang emerhensya. #NatlPrep
 • Ang mga kalamidad ay hindi nagpaplano nang maaga- (#PlanAhead), pero magagawa mo iyon.  Kumuha ng @fema app kasama ang mga alertong pampanahon na hanggang 5 mga lokasyon: www.fema.gov/mobile-app #NatlPrep
 • Siguraduhing alam ninyo kung ano ang sakop ng polisiya ng inyong seguro bago ang emerhensya: : www.fema.gov/national-flood-insurance-program #NatlPrep
 • Mag-sign up para sa mga alerto ng lokal na emerhensya sa inyong lugar sa pamamagitan ng paghahanap online. #PlanAhead #NatlPrep

Ikalawang Linggo:  Setyembre 10-16Planuhin ang Pagtulong sa Inyong Kapitbahay at Komunidad

Nilalaman ng Social Media

 • Ang pagsali sa isang lokal na #CERT na programa ay isang magandang paraan ng pagtulong. Humanap ng pangkat na malapit sa inyo at #volunteer today! www.ready.gov/cert #NatlPrep
 • Huwag nang hintayin pa ang susunod na emerhensya para makilahok, simulan na ngayon: www.ready.gov/citizen-corps #NatlPrep
 • Alam ninyo ba? @fema's online na mga pagsasanay para tulungan ang inyong komunidad sa paghahanda. Dalhin sila ngayon: http://bit.ly/29VKBfU #NatlPrep
 • Halos kalahati ng mga Amerikano ay inaasahang dedepende sa mga kapitbahay pagtapos ng kalamidad. Magplano ngayon: www.ready.gov/volunteer #NatlPrep
 • Ang #PrepareAthon ay makatutulong sa inyong komunidad na madiskubre ang mga gawain upang manatili kayo at ang inyong mga kapitbahay na ligtas:  www.ready.gov/prepare  #NatlPrep
 • Planuhin ang isang #preparedness na pagdiriwang para sa inyong komunidad. Kumuha ng LIBRENG mga gabay sa pagpaplano sa #PrepareAthon: http://bit.ly/29Kjc0Q #NatlPrep
 • Maaaring umasa sa inyo ang kapitbahay ninyo sa oras ng emerhensya. Handa na ba kayo: http://bit.ly/29S1giS  #NatlPrep
 • Alam ninyo ba ang gagawin sa oras ng emerhensya? Pag-aralan ang 5 mahahalagang gawain na maaari ninyong gawin para makapagligtas ng buhay #UntilHelpArrives dito: https://www.ready.gov/until-help-arrives #NatlPrep
 • DYK: Pagkatapos ng emerhensya, okey lang na ilipat ang nasaktan sa malayo sa nagpapatuloy na panganib. Pag-aralan kung paano kayo makatutulong #UntilHelpArrives dito: https://www.ready.gov/until-help-arrives #NatlPrep

Ikatlong Linggo:  Setyembre 17-23Magsanay at Ipatupad ang Inyong mga Plano

Nilalaman ng Social Media

 • Anong mga mahalagang dokumento ang dapat nakalagay sa emergency kit? Ang Kit ng Pangunang Lunas sa Emerhensya sa Pananalapi ay nagpapaliwanag ng lahat ng ito: https://go.usa.gov/xNhp6 #NatlPrep
 • Paano ninyo babayaran ang mga bayarin kung may kalamidad? Hindi nagpaplano nang maaga ang kalamidad, pero magagawa mo iyon: www.ready.gov/financial-preparedness #NatlPrep
 • Magtabi ng mga ipon para sa emerhensya upang may magamit kung sakaling may kalamidad. #PlanAhead #NatlPrep
 • Alam nyo ba kung paano mai-access ang mga mapagkukunan sa komunidad kung saan kayo nakatira? Hanapin online ngayon. #NatlPrep
 • Gumawa ng digital na kopya ng mga mahalagang dokumento at i-save sa cloud o sa ligtas na app sa cell phone kung sakaling may kalamidad. #PlanAhead #NatlPrep
 • Dapat mayroon kayong mga gamot na panustos na hindi bababa sa isang linggo. #NatlPrep
 • Ang mga polisiya sa seguro sa baha ay may 30-araw na paghihintay bago ito magka-epekto. Magplano na ngayon para sa baha www.floodsmart.gov #PlanAhead #NatlPrep

Ikaapat na Linggo: Setyembre 24-30Makilahok! Maging Bahagi ng Isang Malaking Bagay 

Nilalaman ng Social Media

 • Makilahok at magbahagi ng mga impormasyon tungkol sa kahandaan sa inyong komunidad, batay sa pananampalatayang organisasyon, negosyo at marami pa: https://www.ready.gov/tl/make-a-plan  #PlanAhead #NatlPrep
 • Siguraduhing ang kampus ninyo ay isang #ReadyCampus at nakahanda sa lahat ng uri ng mga emerhensya Makilahok: www.ready.gov/campus #NatlPrep
 • Isama ang lokal na negosyo ninyo na mag-sign up para sa isang workshop na Ready Business. Hindi nagpaplano nang maaga ang mga kalamidad, pero magagawa mo iyon! https://www.ready.gov/tl  #NatlPrep

Last Updated: 08/22/2017