U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A car with a for sale sign heavily damaged by falling bricks and other debris during an earthquake

Mga Lindol

Maghanda Bago Pa

Manatiling Ligtas Habang Nangyayari

Manatiling Ligtas Pagkatapos

Karagdagang Mga Mapagkukunan

Ang lindol ay biglaang, mabilis na pagyanig ng lupa na sanhi ng paglilipat ng mga bato sa ilalim ng ibabaw ng lupa. Ang mga lindol ay maaaring magdulot ng sunog, tsunami, pagguho ng lupa o pagguho ng yelo. Bagama't maaaring mangyari ang mga ito kahit saan nang walang babala, ang mga lugar na may mas mataas na panganib sa mga lindol ay kinabibilangan ng Alaska, California, Hawaii, Oregon, Puerto Rico, Washington at ang buong Mississippi River Valley.

Maghanda Bago Pa ang Lindol

feature_mini img

Ang pinakamabuting oras upang maghanda para sa anumang sakuna ay bago ito mangyari.

 • Ang pagiging handa ay nagbibigay-daan sa inyo na maiwasan ang mga hindi kinakailangang ekskursiyon at matugunan ang mga maliliit na isyu sa medikal sa bahay, na nagpapagaan sa pasanin sa mga sentro ng agarang pangangalaga at mga ospital.
 • Tandaan na hindi lahat ay kayang tumugon para makapag-imbak ng mga pangangailangan. Para sa mga may kaya,bilhin ang mahahalagang bilihin at dahan-dahang mag-ipon ng mga suplay.
 • Protektahan ang Inyong Bahay: Siguruhin ang mabibigat na bagay sa inyong tahanan tulad ng mga aparador ng libro, refrigerator, pampainit ng tubig, telebisyon at mga bagay na nakasabit sa mga dingding. Mag-imbak ng mabibigat at nababasag na mga bagay sa mababang istante.
  • Isaalang-alang ang paggawa ng mga pagpapabuti sa inyong gusali upang ayusin ang mga isyu sa istruktura na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng inyong gusali sa panahon ng lindol
  • Isaalang-alang ang pagkuha ng insurance policy para sa lindol.  Ang isang karaniwang insurance policy para sa may-ari ng bahay ay hindi sumasaklaw sa pinsala ng lindol.

Manatiling Ligtas Habang Nangyayari

feature_mini img

Kung manyari ang lindol, protektahan ang inyong sarili kaagad:

 • Kung kayo ay nasa kotse, tumabi at huminto. Itakda ang inyong prenong pangparada.
 • Kung kayo ay nasa kama, italikod ang mukha at takpan ng unan ang inyong ulo at leeg.
 • Kung kayo ay nasa labas, manatili sa labas na malayo sa mga gusali.
 • Kung kayo ay nasa loob, manatili at huwag tumakbo sa labas at iwasan ang mga pintuan.

Protektahan ang Inyong Sarili Habang Nangyayari ang Lindol

Image
ihulog, takpan, hawakan mo

1. Pagbaba (o Ikandado)

Nasaan ka man, ibaba ang inyong mga kamay at tuhod at kumapit sa isang bagay na matibay. Kung gumagamit ka ng wheelchair o walker na may upuan, tiyaking ikandado ang inyong mga gulong at manatiling nakaupo hanggang sa tumigil ang pagyanig.

2. Magtakip

Takpan ang inyong ulo at leeg gamit ang inyong mga braso. Kung malapit ang isang matibay na mesa o desk, gumapang sa ilalim nito para masilungan. Kung walang malapit na silungan, gumapang sa tabi ng panloob na dingding (malayo sa mga bintana). Gumapang lang kung maaabot ninyo ang mas magandang takip nang hindi dumadaan sa lugar na may mas maraming basura. Manatili sa inyong mga tuhod o yumuko upang protektahan ang mga mahahalagang bahagi ng inyong katawan.

3. Kumapit

Kung kayo ay nasa ilalim ng mesa o pupitre, kumapit gamit ang isang kamay at maging handa sa paggalaw kasama nito kung ito ay gumagalaw. Kung nakaupo at hindi maaaring bumagsak sa sahig, yumuko ng pasulong, takpan ang inyong ulo gamit ang inyong mga braso at hawakan ang inyong leeg gamit ang dalawang kamay.

Gumagamit ng Tungkod?

Image
drop, cover, hold on

Gumagamit ng Walker?

Image
ihulog, takpan, hawakan mo

Gumagamit ng Wheelchair?

Image
ihulog, takpan, hawakan mo

Manatiling Ligtas Pagkatapos

feature_mini img

Maaaring magkaroon ng malubhang panganib pagkatapos ng lindol, tulad ng pagkasira ng gusali, pagtagas ng mga linya ng gas at tubig, o pagkaputol ng mga linya ng kuryente.

 • Asahan ang mga kasunod na mga pagyanig na susunod sa pangunahing pagyanig ng lindol. Maging handa sa Pagbaba, Magtakip, at Kumapit kung nakakaramdam ka ng kasunod na pagyanig.
 • Kung kayo ay nasa nasirang gusali, lumabas at mabilis na lumayo sa gusali. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali.
 • Kung kayo ay nakulong, magpadala ng text o ikalampag ang tubo o dingding. Takpan ang inyong bibig ng inyong kamiseta para sa proteksyon at sa halip na sumigaw, gumamit ng pito.
 • Kung kayo ay nasa lugar na maaaring makaranas ng tsunami, pumunta kaagad sa loob o sa mas mataas na lugar pagkatapos tumigil ang pagyanig. Iwasan ang pakikipag-ugnayan sa tubig-baha dahil maaari itong maglaman ng mga kemikal, dumi sa imburnal, at mga basura.
 • Suriin ang inyong sarili upang makita kung kayo ay nasaktan at tumulong sa iba kung mayroon kang kasanayan. Alamin kung paano makakatulong hanggang dumating ang tulong.
  • Kung kayo ay may sakit o nasugatan at nangangailangan ng medikal na atensyon, makipag-ugnayan sa inyong healthcare provider para sa mga tagubilin. Kung nakakaranas ka ng medikal na emerhensiya, tumawag sa 9-1-1.
feature_mini img

Kapag ligtas na kayo, bigyang-pansin ang mga lokal na ulat ng balita para sa pang-emerhensiyang impormasyon at mga tagubilin sa pamamagitan ng radyo, TV, social media na pinapatakbo ng baterya o mula sa mga alerto sa text ng cell phone.

 • Magparehistro sa website ng American Red Cross na “Ligtas at Maayos” para malaman ng mga tao na okay kayo.
 • Gumamit ng mga pag-mensahe sa text upang makipag-usap, na maaaring mas maaasahan kaysa sa mga tawag sa telepono.
 • Mag-ingat sa paglilinis. Magsuot ng pananggalang kasuotan, kabilang ang mahabang manggas na kamiseta, mahabang pantalon, guwantes sa trabaho at sapatos na matibay at makapal ang talampakan. Huwag subukang mag-isa na mag-alis ng mabibigat na mga basura. Gumamit ng angkop na mask kung naglilinis ng amag o ibang basura. Ang mga taong may hika at iba pang mga kondisyon ng baga at/o mahina ang imyunidad ay hindi dapat pumasok sa mga gusaling may mga tumatagas na tubig sa loob ng bahay o lumalaki ang amag na nakikita o naaamoy. Ang mga bata ay hindi dapat makibahagi sa gawaing paglilinis ng sakuna.

Karagdagang Mga Mapagkukunan

Mga Bidyo

Social Media at Graphics

Mga Tip Sheet

Karagdagang Impormasyon

Last Updated: 09/06/2023

Return to top