U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

mother with two kids making a plan

Gumawa Tayo ng Plano

Ano ang gagawin ng pamilya mo kung magkakaroon ng sakuna?  Gumawa ng plano ngayon.

 

Gumawa ng plano

Ready Kids

Nangyayari ang mga sakuna kahit saan, at maaaring maghanda ang bawat miyembro ng pamilya. Ang pagiging handa para sa hinaharap ay magsisimula ngayon.

Bata ka man o teenager, magulang o taong minamahal, o nagtatrabaho kasama ang kabataan, may mga tool at impormasyon ang Ready Kids na makakatulong bago, sa panahon at pagkatapos ng mga sakuna.

Image
Illustration of a boy

Mga Bata - Maglaro ng mga game, alamin ang tungkol sa mga sakuna at makakuha ng mga tip upang maghanda.

Tuklasin

Image
Illustration of a teen girl

Mga Teenager - Maging lider sa pagiging handa ng iyong pamilya at komunidad.

Tuklasin

Image
Illustration of a boy and mom

Mga Pamilya - Isama ang buong pamilya sa pagiging handa ng iyong pamilya.

Tuklasin

Image
Illustration of educators

Mga Tagapagturo at Organisasyon - Maghanap ng pagpaplanong pang-edukasyon at mga tool para sa pag-recover.

Tuklasin

feature_mini img

Mga Laro - Maglaro ng mga game upang magsanay sa paghahanda para sa sakuna. Tuklasin

feature_mini imgMaghanda kasama si Pedro
- Samahan si Pedro at ang kanyang mga kaibigan upang malaman kung paano maghanda para sa mga sakuna! Tuklasin

Mga Koleksyon ng Mapagkukunan

feature_mini img

Espanyol (Spanish) - Recursos disponibles en español (Available ang mga mapagkukunan sa Espanyol). Tuklasin

feature_mini img

Mga Oportunidad para sa Kabataan - Mga oportunidad para sa kabataan upang magkaroon ng mga kasanayan at maging mga lider. Tuklasin

feature_mini img

Para sa Silid-aralan - Mga plano sa aralin at mga aktibidad sa silid-aralan upang matulungan ang iyong mga mag-aaral na maging handa. Tuklasin

feature_mini img

Pagpaplano ng Pamilya para sa Emergency - Mga mapagkukunan upang makatulong na simulan ang iyong plano ng pamilya para sa emergency. Tuklasin

Last Updated: 05/19/2023

Return to top