U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

mother with two kids making a plan

Ann Prepare yon Plan

Kisa fanmi w ap fè si yon katastwòf ta rive? Fè yon plan jodi a

Prepare yon plan

Ready Kids

Dezas rive toupatou, epi chak manm fanmi an ka prepare. Preparasyon pou lavni kòmanse jodi a.

Kit ou se yon timoun oswa adolesan oumenm, yon paran oswa yon moun pwòch ou, oswa ap travay ak jenès la, Ready Kids gen zouti ak enfòmasyon pou ede anvan, pandan ak apre katastwòf yo.

Image
Illustration of a boy

Timoun yo - Jwe jwèt, aprann sou katastwòf epi jwenn konsèy sou kijan pou prepare.

Explore

Image
Illustration of a teen girl

Tinedjè yo -Aji kòm yon lidè nan preparasyon fanmi ou ak kominote a.

Explore

Image
Illustration of a boy and mom

Fanmi yo - Fè tout fanmi an patisipe nan preparasyon fanmi ou. 

Explore

Image
Illustration of educators

Edikatè ak Òganizasyon yo - Chèche jwenn zouti planifikasyon ak rekouvreman yo. 

Explore

feature_mini img

Jwèt - Jwe jwèt pou pratike preparasyon pou yon dezas. Explore

feature_mini img


Prepare ak Pedro -
Rankontre al Pedro ak zanmi li yo pou aprann kijan pou prepare pou dezas yo! Explore

Koleksyon Resous yo

feature_mini img

Español (Spanish) - Recursos disponibles en español (Resous disponib an Panyòl). Explore

feature_mini img

Opòtinite pou Lajenès - Opòtinite pou lajenès pou devlope ladrès ak pou vin yon lidè. Explore

feature_mini img

Pou Salklas - Plan leson ak aktivite salklas pou ede elèv ou yo pare. Explore

feature_mini img

Planifikasyon ijans familyal - Resous pou ede kòmanse plan ijans familyal ou plan. Explore

Last Updated: 05/19/2023

Return to top