U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a man surveys damage after an avalanche

Lavalas

Pwoteje Tèt Ou

Pandan yon Lavalas

Apre yon Lavalas

Resous Adisyonèl

Yon lavalas se yon gwo kantite nèj k ap deplase byen vit desann yon mòn, anjeneral sou pant 30 a 45 degre. Lè yon lavalas sispann, nèj la vin solid tankou beton epi moun pa kapab fouye deyò. Moun ki pran nan lavalas ka mouri nan toufe, chòk oswa ipotèmi.

Lavalas kapab::

feature_mini img

Se pou moun, nèj nouvo ak van ki te koze.

feature_mini img

Deplase nan vitès 60 a 80 MPH.

feature_mini img

Pik pandan peryòd desanm jiska mas.

How to Protect Yourself from an Avalanche

Aksyon ki pi enpòtan ou ka pran pou siviv yon lavalas yo fèt anvan li rive.

Konnen Risk Lavalas Ou
Aprann sou risk lavalas lokal ou a. Konnen siy ki gen plis danje, tankou lavalas ki sot pase yo ak fant ki te tire sou pant yo. Evite zòn ki gen plis risk, tankou pant ki pi apik pase 30 degre oswa zòn ki anba pant apik. Jwenn fòmasyon sou fason pou rekonèt kondisyon danjere ak kote ki gen tandans fè lavalas. Enskri pou alèt nan yon U.S. Forest Service Avalanche Center (Sant Lavalas Sèvis Forest Ozetazini) ki toupre w. Kominote w la ka genyen tou yon sistèm avètisman lokal.

Preparasyon pou lavalas
Jwenn ekipman apwopriye pou pwoteje tèt ou kont blesi nan tèt epi kreye pòch lè. Resevwa fòmasyon premye swen pou w ka rekonèt ak trete toufe, ipotèmi, blesi twomatik ak chòk. Mete yon kas pou ede diminye blesi nan tèt epi kreye pòch lè. Mete yon baliz lavalas pou ede sekouris yo jwenn ou. Sèvi ak yon èrbag lavalas ki ka ede w pa antere w nèt. Pote yon sond lavalas ki rabat ak yon ti pèl pou ede sove lòt moun.

Siy lavalas
Aprann siy yon lavalas, ak kijan pou itilize ekipman sekirite ak sekou.

Swiv avètisman lavalas sou wout. Wout yo ka fèmen, oswa machin yo ka konseye pou pa kanpe sou bò wout la.

Rete Ensekirite Pandan yon Lavalas

Image
an illustration of a man being rescued from an avalanche
  • Sèvi ak ak pote ekipman sekirite ak ekipman sekou.
  • Si yo antere patnè w oswa lòt moun, rele 9-1-1 epi kòmanse chèche si li an sekirite pou w fè sa.
  • Si w gen bon fòmasyon, trete lòt moun pou toufe, ipotèmi, blesi twomatik oswa chòk.

Retounen Apre yon Lavalas

Konnen siy ak fason pou trete ipotèmi.

  • Ipotèmi se yon tanperati kò ki pa nòmal. Yon tanperati kò anba 95 degre se yon ijans.
    • Siy: Tranbleman, fatig, konfizyon, men flote, pèt memwa, twoub lapawòl ak somnolans.
    • Aksyon: Ale nan yon chanm cho oswa yon abri. Chofe sant kò a an premye—pwatrin, kou, tèt ak lenn. Kenbe moun nan sèk epi vlope nan dra cho, ki gen ladan tèt la ak kou.
  • Angaje nòmalman ak kominote w la atravè videyo ak apèl nan telefòn. Konnen ke li nòmal pou w santi w enkyete oswa estrès. Pran swen kò w epi pale ak yon moun si w santi w fache.

Resous Adisyonèl

Last Updated: 09/06/2023

Return to top