U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Two mini vans - one red and one white - are caught in a landslide and have fallen off the road

Eboulman Tè ak Fatra

Anvan yon Eboulman Tè

Pandan yon Eboulman Tè

Apre yon Eboulman Tè

Kontni ki Gen Rapò ak Sa

Eboulman tè rive nan tout eta ak teritwa ameriken yo epi yo ka koze pa anpil faktè tankou tranblemanntè, tanpèt, eripsyon vòlkan, dife , ak modifikasyon moun nan tè. Eboulman teren ki pi danjere, ki menase lavi yo e ki pi mòtèl yo se sa yo ki rive byen vit, souvan san avètisman.

feature_mini img

Yon glisman tè rive lè gwo wòch, labou oswa debri deplase desann nan yon pant. Lè yon dife sovaj ap boule nan yon pant, li ogmante chans pou eboulman tè pandan plizyè ane.

Ki jan pou pwoteje tèt ou oswa byen ou depann de ki kalite eboulman tè a. Restriksyon nan zòn kijan pou sèvi ak tè, enspeksyon pwofesyonèl, ak konsepsyon apwopriye ka diminye anpil pwoblèm eboulman tè, men evakyasyon souvan se sèl fason pou pwoteje lavi kont yon eboulman tè oswa  debri oswa ak lòt fatra ki rapid.

Se pa tout eboulman tè ki rapid. Gen kèk eboulman tè ki deplase dousman deplase ak yon vitès tankou yon tòti, kanpe epi rekòmanse, epi yo pa avanse plis pase twa (3) pye nan yon ane. Menmsi eboulman tè sa yo raman lakòz pèt lavi, yo ka lakòz domaj nan tè ak pwopriyete apre yon tan.

Anvan yon Eboulman Tè

Men bagay ou ka fè pou pwoteje tèt ou, fanmi w ak pwopriyete w kont efè yon eboulman tè oswa eboulman debri:

Image
An emergency supply kit that includes scissors, duct tape, plastic a flashlight and cleaning supplies.
 • Prepare yon twous pou ijans.
 • Fè yon plan pou kay ou a, ki gen ladan bèt kay ou, yon fason pou oumenm ak fanmi ou konnen ki sa pou nou fè ak ki kote pou ale nan ka yon eboulman tè.
 • Enskri nan sistèm avètisman kominote w la. Sistèm Avètisman Ijans (EAS) ak National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Weather Radio tou bay alèt ijans.
 • Deplase si yo te di w pou w evakye oswa si w santi li pa an sekirite pou w rete lakay ou. Tèks SHELTER + kòd postal ou bay 43362 (4FEMA) pou jwenn abri ki pi pre a nan zòn ou an (egzanp: abri 12345).
 • Konsilte yon pwofesyonèl pou konsèy sou mezi prevantif apwopriye pou kay ou oswa biznis ou, tankou tiyo fleksib, ki ka reziste pi byen.
 • Pwoteje pwopriyete w la dapre rekòmandasyon yon pwofesyonèl jewo-teknik kalifye ak/oswa konsèy vil/konte lokal sou pwoteksyon kont eboulman debri ak inondasyon. Ou pa ka sispann oswa chanje chemen yon eboulman debri. Men, ou ka anmezi pwoteje pwopriyete w kont dlo inondasyon oswa labou lè w sèvi ak sak sab, miray pou bare oswa k-rails (baryè Jersey).
 • Nan zòn labou ak eboulman debri, konsidere chanèl bilding oswa mi defleksyon pou eseye dirije eboulman nan alantou bilding yo. Ou dwe rete enfome, men, sonje lè yon eboulman gwo ase, li ale kote li vle. Epitou, ou ka responsab pou domaj si ou devye yon eboulman epi li koule sou pwopriyete yon vwazen.
 • Pale ak ajan asirans ou si w gen risk pou yon eboulman tè. Eboulman debri ka kouvri nan kontra asirans inondasyon ki soti nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (NFIP).

Rekonèt Siy Avètisman yo

Siveye eboulman debri ak lè eboulman bagay k ap deplase byen vit k ap poze menas pou lavi:

 • Si w toupre yon zòn ensandi sovaj, enskri pou alèt ijans epi peye atansyon ak previzyon metewolojik pou zòn ensandi a.
 • Koute epi veye dlo k ap kouri, labou oswa son ki etranj.
 • Son ki etranj tankou pye bwa k ap krake oswa gwo wòch k ap frape ansanm, ka endike debri k ap deplase. Yon son tankou yon bagay k ap tonbe ki ogmante nan volim se yon endikasyon ki siyale eboulman an ap pwoche.
 • Gwo wòch nan peyizaj la kapab siy debri eboulman nan tan pase yo.

Siveye glisman tè k ap deplase dousman, oswa koule tè, ki menas pou pwopriyete:

 • Chanjman ki fèt nan peyizaj ou a tankou modèl drenaj dlo tanpèt yo sou pant (sitou kote ekoulman dlo yo konvèje) mouvman tè, ti eboulman tè, eboulman ki fèt dousman, oswa pye bwa k ap panche.
 • Pòt oswa fenèt yo ki kole oswa bloke pou premye fwa.
 • Nouvo fant parèt nan lacho miray yo, mozayik, brik oswa fondasyon.
 • Mi deyò yo, pasaj pyeton oswa eskalye yo kòmanse gen espas ak bilding lan.
 • Fant ki devlope dousman, k ap vin pi laj parèt nan tè a oswa nan zòn pave tankou lari oswa antre kay.
 • Liy sèvis piblik anba tè ki kraze.
 • Tè ki gonfle parèt nan baz yon pant.
 • Dlo kraze sifas tè a nan nouvo kote.
 • Kloti, poto ki kenbe miray, poto sèvis piblik, oswa pye bwa yo panche oswa deplase.
 • Tè a ap desann nan yon direksyon epi li ka kòmanse deplase nan direksyon sa a anba pye ou.

Pandan yon Eboulman Tè

Image
A woman listing to the radio
 • Koute estasyon nouvèl lokal yo sou yon radyo ki mache ak pil pou jwenn avètisman.
 • Toujou swiv enstriksyon administratè ijans lokal yo. Yo bay dènye rekòmandasyon yo ki baze sou menas nan kominote w la.
 • Rete vijilan epi reveye pandan yon tanpèt ki ka lakòz yon eboulman tè. Anpil lanmò nan eboulman tè yo rive pandan moun ap dòmi.
 • Rete avize lè w sèten yon koule debri ap vini, li pral twò ta pou w ale an sekirite. Pa janm travèse yon wout ak dlo oswa labou k ap koule. Pa janm travèse yon pon si ou wè yon koule apwoche paske li ka grandi pi vit ak pi gwo twò vit pou ou chape.
 • Si w bloke nan chemen yon eboulman tè, deplase monte anwo pi vit posib.
 • Evite fon rivyè ak zòn ki ba yo pandan moman danje.
 • Si w toupre yon kouran oswa yon kanal, veye pou nenpòt ogmantasyon oswa diminisyon toudenkou nan kouran dlo oswa dlo ki te klè ki chanje an labou. Sa yo ka siy ki endike yon eboulman tè ap vini.

Apre yon Eboulman Tè

 • Rete lwen zòn eboulman an. Ka gen danje ki soti nan eboulman adisyonèl.
 • Koute estasyon radyo oswa televizyon lokal yo pou jwenn dènye enfòmasyon sou ijans yo.
 • Siveye inondasyon. Inondasyon yo pafwa swiv eboulman tè ak debri paske yo toulède ka kòmanse ak menm kondisyon yo.
 • Tcheke pou moun ki blese ak kwense toupre eboulman an, san yo pa antre nan zòn eboulman dirèk la. Bay sekouris direksyon sou kote yo ye.
 • Rapòte liy sèvis piblik ki kraze ak wout ak ray tren ki andomaje bay otorite konsène yo. Si w rapòte danje potansyèl yo pral fèmen sèvis piblik yo pi vit posib, sa ap anpeche plis danje ak blesi.
 • Pèmèt pwofesyonèl ki antrene yo tcheke fondasyon bilding lan, chemine a, ak tè ki antoure pou wè si gen domaj.
 • Ranplase tè ki andomaje pi vit posib paske ewozyon ki te koze pa pèt kouvèti tè a ka mennen nan inondasyon ak eboulman tè adisyonèl nan lavni ki pwòch.
 • Chèche konsèy nan men yon espè jewo-teknik pou evalye danje eboulman tè oswa konsepsyon teknik korektif pou diminye risk glisman tè. Yon pwofesyonèl ka konseye w sou pi bon fason pou anpeche oswa diminye risk glisman tè, san yo pa kreye plis danje.

Last Updated: 02/03/2023

Return to top