U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a man's hands holding a credit card and a mobile phone with a laptop

Sibè-Sekirite

Pwoteje Tèt Ou

Pandan yon Atak

Aprè yon Atak

Resous Adisyonèl

Atak Sibè yo se move tantativ pou jwenn aksè oswa domaje yon òdinatè oswa yon sistèm rezo. Atak Sibè ka mennen nan pèt lajan oswa vòl enfòmasyon pèsonèl, finansye ak medikal. Atak sa yo ka domaje repitasyon ou ak sekirite.

Sibè-Sekirite enplike nan anpeche, detekte ak reponn a sibè atak sa yo ki ka gen yon gwo efè sou moun, òganizasyon, kominote a ak nasyon an.

feature_mini img

Atak Sibè yo ka rive nan plizyè fason, ki gen ladan:

 • Aksè sou òdinatè pèsonèl ou, telefòn mobil yo, sistèm jwèt ak lòt aparèy ki konekte ak entènèt ak Bluetooth.
 • Domaj sekirite finansye ou, tankou vòl idantite.
 • Bloke aksè ou oswa efase enfòmasyon pèsonèl ou ak kont ou.
 • Konplike travay ou oswa sèvis biznis ou.
 • Enpak transpò ak griy elektrik la.

Pwoteje tèt ou kont Atak Sibè

feature_mini img

Ou ka evite risk sibè lè w pran etap davans:

Image
An illustration of a computer with a password lock
 • Limite enfòmasyon pèsonèl ou pataje sou entènèt la. Chanje anviwònman konfidansyalite epi pa sèvi ak karakteristik kote yo ye.
 • Kenbe aplikasyon lojisyèl ak sistèm opere ajou.
 • Kreye modpas solid lè l sèvi avèk lèt majiskil ak miniskil, nimewo ak karaktè espesyal. Sèvi ak yon manadjè modpas ak de metòd verifikasyon.
 • Siveye aktivite sispèk ki mande w pou w fè yon bagay touswit, ki ofri yon bagay ki sanble twò bon pou se vre, oswa ki bezwen enfòmasyon pèsonèl ou. Panse anvan ou klike. Lè w gen dout, PA klike sou.
 • Pwoteje kay ou ak/oswa biznis ou lè l sèvi avèk yon koneksyon entènèt an sekirite ak rezo Wi-Fi, epi chanje modpas regilyèman.
 • Pa pataje PIN oswa modpas. Sèvi ak aparèy ki itilize analiz byometrik lè sa posib (tankou eskanè anprent oswa rekonesans feminen).
 • Tcheke deklarasyon kont ou ak rapò kredi ou regilyèman.
 • Fè atansyon lè w pataje enfòmasyon finansye pèsonèl ou, tankou nimewo kont labank ou, nimewo Sekirite Sosyal oswa nimewo kat kredi w. Sèlman pataje enfòmasyon pèsonèl sou sit ki an sekirite ki kòmanse avèk https://. Pa sèvi ak sit ki gen sètifika envalid. Sèvi ak yon rezo prive vityèl (Virtual Private Network, VPN) ki kreye yon koneksyon ki pi an sekirite.
 • Sèvi ak solisyon antiviris ak anti-malveyan, ak firewall pou bloke menas yo.
 • Fè bak dosye ou yo regilyèman nan yon fichye chiffres oswa yon aparèy depo fichye chif yo.
 • Pa klike sou lyen ki nan tèks oswa imèl moun ou pa konnen. Magouyè yo ka kreye fo lyen ki mennen nan sit entènèt.
 • Sonje ke gouvènman an pa pral rele, voye tèks oswa kontakte ou atravè medya sosyal sou lajan ou dwe.
 • Kenbe nan tèt ou ke MAGOUYE yo ka eseye pran avantaj de laperèz finansye lè yo rele ak opòtinite travay-soti nan kay, òf konsolidasyon dèt ak plan ranbousman prè elèv yo.

Pandan yon Atak Sibè

 • Tcheke kat kredi w ak deklarasyon labank ou pou si w pa rekonèt frè w yo.
 • Tcheke rapò kredi ou yo pou nenpòt nouvo kont oswa prè ou pa t louvri.
 • Fè atansyon pou imel ak itilizatè medya sosyal ki mande enfòmasyon prive.
 • Si w remake aktivite etranj, limite domaj la lè w chanje tout modpas kont entènèt ou imedyatman.
 • Konsidere fèmen aparèy ki afekte a. Pote l bay yon pwofesyonèl pou tcheke viris potansyèl epi retire nenpòt ki yo jwenn. Sonje: Yon konpayi p ap rele ou epi mande pou kontwole òdinatè w lan pou ranje li. Sa a se yon tronpe komen.
 • Fè travay, lekòl oswa lòt pwopriyetè sistèm konnen sa ki te pase.
 • Mete yon eskanè sekirite sou aparèy ou an sou pye pou asire ke sistèm ou an pa enfekte oswa aji pi dousman oswa pi efikas.
 • Si ou jwenn yon pwoblèm, dekonekte aparèy ou an nan entènèt la epi fè yon restorasyon sistèm konplè.

Apre yon Atak Sibè

feature_mini img

Fè bon otorite federal, leta ak lokal yo konnen si ou kwè ou te viktim yon cyberatack.

Resous Adisyonèl

Last Updated: 05/05/2022

Return to top