U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A series of electric power lines over a foggy field

Meteyo Spasyal

Anvan Meteyo Spasyal

Pandan Meteyo Spasyal

Apre Meteyo Spasyal

Kontni ki gen Rapò

Tèm “meteyo spasyal” refere a kondisyon varyab sou solèy la ak nan espas ki ka enfliyanse pèfòmans teknoloji nou itilize sou Latè.

Meteyo spasyal la ka pwodui chan elektwomayetik ki pwovoke kouran ekstrèm nan fil elektrik, deranje liy elektrik yo, epi menm lakòz pann kouran. Kondisyon meteyolojik spasyal ekstrèm pwodui tou patikil enèji solè, ki ka andomaje satelit yo itilize pou kominikasyon komèsyal, pozisyonman mondyal, rasanbleman entèlijans ak previzyon move tan.

Solèy la se sous prensipal nan meteyo spasyal. Eklatman toudenkou nan plasma ak estrikti chan mayetik soti nan atmosfè solèy la yo rele ejeksyon mas coronal ansanm ak eklatman toudenkou nan radyasyon, oswa eklatman solè, tout lakòz efè move tan nan espas isit la sou Latè.

Anvan Meteyo Spasyal la rive

Pann kouran ki gen rapò ak move tan espas ka lakòz:

 • Pèt dlo ak sistèm distribisyon dlo ize.
 • Pèt manje ak medikaman ki ka gate.
 • Pèt sistèm chofaj/èkondisyone ak ekleraj elektrik.
 • Pèt sistèm òdinatè, sistèm telefòn ak sistèm kominikasyon (ki gen ladan deranjman nan vòl avyon, rezo satelit ak sèvis GPS).
 • Pèt sistèm transpò piblik.
 • Pèt sistèm distribisyon gaz ak tiyo gaz.
 • Pèt tout sistèm elektrik ki pa gen kouran sekou

Prepare Kounye a

Image
An emergency supply kit including an external battery, canned food, water, a flashlight, cleaning supplies and important papers.
 • Bati yon twous ijans
 • Fè yon plan kominikasyon fanmi.
 • Aprann plis sou prepare pou pann kouran.
 • Ou dwe konnen ke pifò medikaman ki mande refrijerasyon yo ka kenbe nan yon frijidè ki fèmen pandan plizyè èdtan san pwoblèm. Tcheke avèk doktè w oswa famasyen ou si ou pa sèten sou medikaman espesifik ou.
 • Kenbe tank gaz machin ou a pou pi piti nan nivo mwatye plen. Estasyon gaz yo konte sou elektrisite pou kouran ponp yo.
 • Chèche konnen ki kote levye manyèl deverouyaj remòt elektrik pou ouvè garaj la lokalize ak kijan pou opere l.  
 • Kenbe pil siplemantè oswa chajè ekstèn pou chaje telefòn ou, òdinatè ak lòt ti elektwonik si ta gen yon pann kouran. Kenbe yon chajè telefòn machin nan machin ou.

Pandan yon Ensidans Meteo Spasyal

 • Kenbe itilizasyon elektrisite ou pi ba ke posib, sa ki ka ede konpayi elektrik yo evite enpoze blakawout pandan peryòd kote rezo elektrik la konpwomèt.
 • Swiv enstriksyon Sistèm Alèt Ijans yo (EAS).
 • Dekonekte aparèy elektrik si ofisyèl lokal yo mande pou yo fè sa.
 • Pa sèvi ak telefòn sof si sa nesesè. Kenbe liy telefòn yo louvri pou pèsonèl ijans yo pandan sitiyasyon ijans yo.

Apre yon Ensidans Meteyo Spasyal

Jete manje ki pa bon:

Image
Illustration of food in a refrigerator after the power has been off for several hours. Some food will need to be thrown out.
 • Jete nenpòt manje ki te ekspoze nan yon tanperati 40° F (4° C) oswa pi wo pandan dezèdtan oswa plis, oswa ki gen yon odè, koulè oswa teksti ki pa nòmal. Lè w gen dout, jete l!
 • Pa janm goute manje oswa pa konte sou aparans oswa odè pou detèmine sekirite li. Gen kèk manje ki ka sanble pa gate, men si yo te nan tanperati chanm twò lontan, bakteri ki lakòz maladi manje ka kòmanse grandi byen vit. Gen kèk kalite bakteri ki pwodui toksin ki pa ka detwi nan kwit manje.
 • Ou ka re-konjele manje nan frizè a si manje a pi frèt pase 40 ° F epi li gen kristal glas sou li.
 • Mezire tanperati manje a ak yon tèmomèt manje si ou pa sèten ke li ase frèt.

Last Updated: 02/15/2023

Return to top