U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

washing hands in the sink

Pandemi

Prepare pou Pandemi

Rete an Sekirite Pandan

Rete an Sekirite Apre

Kontni ki Asosye

Yon pandemi se yon epidemi maladi ki kouvri plizyè peyi epi ki afekte yon gwo kantite moun. Pandemi yo pi souvan koze pa viris ki ka fasil gaye de moun a moun.

Yon nouvo viris ka sòti nenpòt kote epi gaye byen rapid nan mond lan. Li difisil pou predi kilè oswa ki kote pwochen nouvo pandemi an pral parèt.

Si yo deklare yon Pandemi:

 • Lave men ou souvan ak savon ak dlo pou omwen 20 segonn epi eseye pa manyen je ou, nen oswa bouch ou..
 • Kenbe yon distans omwen sis pye ant ou menm ak moun ki pa fè pati kay ou.
 • Kouvri bouch ou ak nen w ak yon mask lè w an piblik.
 • Netwaye ak dezenfekte objè ak sifas ke moun manyen anpil.
 • Rete lakay ou otank posib pou anpeche maladi gaye.
 • Swiv konsèy la nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Ki jan pou Prepare Tèt ou Pou yon Pandemi

Image
Illustration of a little girl distance learning on her computer. On her computer screen are a teach and several classmates. She is ready to write in her notebook.
 • Aprann kijan maladi yo gaye pou ede pwoteje tèt ou ak lòt moun yo. Viris yo ka gaye de moun a moun, soti nan yon objè ki pa vivan rive nan yon moun ak pa moun ki enfekte men ki pa gen okenn sentòm.
 • Prepare pou posiblite pou lekòl, espas travay ak sant kominotè yo fèmen. Envestige ak prepare pou kowòdinasyon vityèl pou lekòl, travay (teletravay) ak aktivite sosyal.
 • Rasanble pwovizyon si ou bezwen rete lakay ou pandan plizyè jou oswa plizyè semèn. Founiti yo ka gen ladan founiti netwayaj, manje ki pa gate, preskripsyon ak dlo nan boutèy. Achte pwovizyon tou dousman pou asire ke tout moun gen opòtinite pou achte sa yo bezwen.
 • Kreye yon plan ijans pou ou menm ak fanmi ou konnen kisa pou w fè ak sa w ap bezwen si gen yon epidemi. Konsidere kijan yon pandemi ka afekte plan w pou lòt ijans yo.
 • Revize règleman asirans sante ou pou w konprann sa yo kouvri, enkli opsyon telemedsin.
 • Kreye kopi dijital dokiman enpòtan ki pwoteje pa modpas epi sere nan yon kote ki an sekirite. Atansyon pou frod ak fwod.

Rete an Sekirite Pandan yon Pandemi

alert - warning

Swiv dènye direktiv ki soti nan CDC. Al gade nan depatman sante piblik lokal ak leta w pou jwenn dènye enfòmasyon sou vaksen ak tès yo.

feature_standalone img

Pran vaksen Vaksen yo ankouraje sistèm iminitè w pou pwodui antikò, kidonk vaksen yo aktyèlman anpeche maladi.

 • Pran aksyon pou anpeche maladi a gaye. Kouvri touse ak etènye. Mete yon mask an piblik. Rete lakay lè ou malad (eksepte pou jwenn swen medikal). Dezenfekte sifas yo. Lave men yo ak savon ak dlo pou omwen 20 segonn. Si pa gen dlo ak savon, sèvi ak yon dezenfektan pou men ki gen omwen 60 pousan alkòl. Rete sis pye lwen moun ki pa fè pati kay ou.
 • Si ou kwè ou te ekspoze a maladi a, kontakte doktè ou, swiv enstriksyon karantèn founisè medikal yo epi kontwole sentòm ou yo. Si w ap sibi yon ijans medikal, rele 9-1-1 epi mete yon abri an plas ak yon mask, si sa posib, jiskaske èd rive.
 • Pataje enfòmasyon egzat sou maladi a  ak zanmi, fanmi ak moun sou rezo sosyal yo Pataje move enfòmasyon sou maladi a oswa tretman pou maladi a ka gen rezilta sante grav. Sonje ke stigma fè tout moun mal epi li ka lakòz diskriminasyon kont moun, kote oswa nasyon.
 • Konnen ke li nòmal pou w santi w enkyete oswa estrès. Angaje nòmalman ak kominote w la atravè videyo ak apèl nan telefòn. Pran swen kò w epi pale ak yon moun si w santi w fache.

Rete an Sekirite Apre yon Pandemi

Image
Illustration of two hands being washed with soap under a faucet.
 • Kontinye pran aksyon pwoteksyon, tankou:
  • Rete lakay ou lè ou malad (eksepte pou jwenn swen medikal).
  • Swiv konsèy founisè swen sante w la.
  • Kouvri tous ak etènye ak yon mouchwa.
  • Lave men w ak savon ak dlo pou omwen 20 segonn.
 • Asire ou ke w evalye plan ijans fanmi w la epi fè mizajou alè.
 • Travay ak kominote w la pou pale sou leson ou te aprann nan pandemi an Deside ki jan ou ka itilize eksperyans sa yo pou w ka pi prepare pou pwochen pandemi yo.

Kontni ki Asosye

Last Updated: 12/13/2023

Return to top