U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Three houses severely damaged from a tornado.

Toubiyon

Prepare pou Toubiyon

Rete an Sekirite Pandan

Rete an Sekirite Apre

Kontni ki Asosye

Toubiyon yo se kolòn lè k ap vire avèk vyolans ki soti nan yon tanpèt loraj jiska tè a. Toubiyon ka detwi bilding yo, baskile machin yo, epi kreye debri ki ka touye moun.

Yon toubiyon ka:

 • Pase nenpòt kote ak nenpòt kilè.
 • Pote van entans, plis pase 200 mil pa èdtan.
 • Gade tankou antonwa.
alert - warning

Si w anba yon tònad oswa avètisman move tan:

 • Ale nan Radyo Meteyo NOAA ak nouvèl lokal ou a oswa kont ofisyèl medya sosyal ou yo pou enfòmasyon ijans ki ajou. Swiv enstriksyon ofisyèl leta, lokal ak tribi yo. 
 • Ale nan yon abri ki an sekirite imedyatman, tankou yon chanm ki an sekirite, sousòl, kav tanpèt oswa yon ti chanm enteryè nan nivo ki pi ba nan yon bilding ki solid.
 • Rete lwen fenèt, pòt, ak pano deyò.
 • Pa ale anba yon pasaj siperyè oswa pon. Ou pi an sekirite nan yon kote ki ba, ki plat.
 • Atansyon pou debri vole ki ka lakòz blesi oswa lanmò.
 • Sèvi ak bra ou pou pwoteje tèt ou ak kou ou.
 • Si ou pa kapab rete lakay ou, fè plan pou ale nan yon abri piblik. 

Preparasyon pou yon Toubiyon

Image
Illustration of a tornado funnel moving away after damaging a house.
 • Konnen risk toubiyon zòn ou an. Nan Ozetazini, Midwès la ak Sidès la gen yon pi gwo risk pou tònad.
 • Konnen siy yon toubiyon, tankou yon nyaj k ap vire, ki gen fòm antonwa, yon nyaj debri ki apwoche, oswa yon gwo gwonde tankou yon tren machandiz.
 • Enskri nan sistèm avètisman kominote w la. Sistèm Alèt Ijans (Emergency Alert System, EAS) ak Radyo Meteyo NOAA bay tou alèt ijans. Si kominote w la gen sirèn, vin abitye ak son avètisman an.
 • Peye atansyon sou rapò metewolojik yo. Meteowològ ka predi ki lè kondisyon yo ta ka bon pou yon tònad.
 • Idantifye epi pratike ale nan yon abri ki an sekirite tankou chanm ki an sekirite ki te konstwi selon kritè FEMA oswa yon abri tanpèt ki te konstwi selon estanda ICC 500. Pwoteksyon ki pi bon an se yon ti chanm enteryè, ki pa gen fenèt oswa yon sousòl nan nivo ki pi ba a nan yon bilding ki solid.
 • Planifye pou bèt kay ou. Yo se manm enpòtan nan fanmi ou, kidonk yo bezwen mete yo nan plan ijans fanmi ou.
 • Prepare pou alontèm rete lakay ou oswa abri an plas pa rasanble founiti pou ijans, netwayaj founiti, ki pa gate manjedlo, founiti medikal ak medikaman.

Rete an Sekirite Pandan yon Toubiyon

Image
Illustration of a basement
 • Ale imedyatman nan yon kote ki an sekirite ke ou te idantifye deja.
 • Fè atansyon sou EAS, Radyo Meteyo NOAA, oswa sistèm alèt lokal yo pou enfòmasyon ak enstriksyon ijans aktyèl yo.
 • Pwoteje tèt ouf pa kouvri tèt ou oswa kou ou ak bra ou epi mete materyèl tankou mèb ak dra alantou oswa sou tèt ou.
 • Pa eseye depase yon tònad nan yon machin si w nan yon machin. Si w nan yon machin oswa deyò epi w pa ka ale nan yon bilding, kouvri tèt ou ak kou w ak bra w epi kouvri kò w ak yon rad oswa yon dra, si sa posib.

Rete an Sekirite Apre yon Toubiyon

feature_standalone img

Sove apèl ou yo pou ijans epi sèvi ak mesaj tèks oswa medya sosyal pou kominike ak fanmi ak zanmi.

 • Fè atansyon sou EAS, NOAA Weather Radio, ak otorite lokal yo pou enfòmasyon ajou.
 • Rete lwen liy elektrik ki tonbe oswa liy sèvis piblik ki kase.
 • Kontakte doktè w si w malad epi w bezwen swen medikal. Rete tann plis enstriksyon sou swen epi kontinye abrite an plas.
 • Mete ekipman apwopriye pandan netwayaj tankou soulye ki gen yon sèl epè, pantalon long, ak gan travay, sèvi ak kouvèti ki apwopriye pou figi oswa mask si w ap netwaye. mwazi oswa lòt debri.

Kontni ki Asosye

Last Updated: 02/18/2022

Return to top