U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A picture of an Afircan American woman drinking from a blue water bottle in a city setting.

Modèl klimatik predi ke chalè ekstrèm ap vin pi souvan epi entans pandan chanjman nan klima ap kontinye. #SummerReady gen pou objektif rive jwenn popilasyon vilnerab yo epi ranfòse konsyans sou enpak chalè ekstrèm ak etap senp pou prepare.

Chalè ekstrèm ka espesyalman danjere pou gwoup espesyal moun atravè kominote yo, tankou:

 • Fanmi ki gen pi ba revni yo
 • Kominote riral yo
 • Moun ki rete nan vil zile chalè yo
 • Tibebe ak timoun
 • Ti granmoun yo
 • Travayè yo
 • Moun ki gen kondisyon medikal
 • Atlèt

Premye efò edikasyon piblik Ready Campaign #SummerReady fèt pou rive jwenn tout kominote yo ak mesaj senp, aksesib epi kiltirèl konpetan sou chalè ekstrèm pandan tout ete an.

alert - info

Tcheke Heat.gov pou aprann plis sou sa kominote yo ka fè pou yo prepare pou chalè ekstrèm, ak resous finansman ki disponib.

Pran etap senp

Lè ou #SummerReady vle di konprann risk ou genyen nan chalè ekstrèm epi pran etap kounye a pou prepare.

Konsèy pou tout moun

 • Aprann siy maladi ki gen rapò ak chalè ak fason pou reponn, nan CDC.
 • Vantilatè pou kont yo pa ase nan gwo chalè + gwo imidite. Antre anndan nan èkondisyone oswa ale nan yon kote piblik tankou bibliyotèk la, mize, oswa sant komèsyal pou bat chalè a.
 • PA JANM kite timoun oswa bèt domestik poukont yo nan machin ki cho! Chalè ka monte nan yon machin, jiska 20 degre nan jis 10 minit.
 • Pandan gwo chalè, tcheke fanmi, zanmi, ak vwazen ki pa gen èkondisyone epi ki pase anpil tan poukont yo.
 • Apeprè 40% nan akimilasyon chalè endezirab nan kay nou yo fèt nan fenèt yo. Sèvi ak ovan oswa rido pou kenbe chalè a deyò.
 • Sèvi ak fou ou mwens pandan konsèy ak avètisman sou chalè ekstrèm pou ou pa fè kay ou pi cho.

Konsèy pou bezwen espesifik ou yo

Gen kèk moun ki gen sitiyasyon ki bezwen yon ti kras plis atansyon. Jwenn konsèy inik anba a pou sa ou bezwen.

"Mwen bezwen lide ki pa koute anpil lajan."

Image
A drawing of a woman walking her dog and drinking a water bottle outside.
 • Idantifye kote nan kominote w la kote w ka ale pou w jwenn freshè tankou bibliyotèk ak sant komèsyal oswa kontakte depatman sante lokal ou a pou w jwenn yon sant refwadisman nan zòn ou an.
 • Tcheke koup-frèt pòt ak fenèt yo pou kenbe lè fre a anndan. 
 • Gen plizyè fason pou deplase lè a epi redwi tanperati lakay ou. Vantilatè yo kreye yon sans de konfò, men yo ka pa ase pou diminye tanperati kò oswa anpeche maladi ki gen rapò ak chalè.
 • Si w pa kapab peye depans pou refwadisman w yo, preparasyon pou move tan oswa reparasyon kay ki gen rapò ak enèji, kontakte Pwogram Asistans Enèji Kay pou Revni ki Ba (LIHEAP) pou èd.

"Mwen se yon granmoun ki pi gran."

Image
A picture of a woman sitting on a couch and using a fan. She is in front of a bookcase.
 • Pa rete lakay ou poukont ou pandan yon pann kouran ete oswa yon evènman chalè ekstrèm.
 • Asire w ke yon zanmi oswa yon fanmi ou fè konfyans gen yon kle siplemantè nan kay ou, konnen ki kote ou kenbe pwovizyon ijans ou epi li ka itilize ekipman pou sove lavi oswa administre medikaman.
 • Bwè likid regilyèman pou evite dezidrate ak sichofe. Pale ak doktè ou pou konnen si ou bezwen likid ak elektwolit siplemantè nan chalè a.
 • Fè atansyon ak kantite tan ou pase deyò. Pran poz souvan pou w retounen anndan w, pou w rafrechi, epi bwè likid ki pa gen kafeyin.

"Mwen travay deyò."

Image
A drawing of an athlete and a construction worker
 • Asire w ke w bwè ANPIL dlo pou w rete idrate epi anpeche dezidratasyon, kou chalè ak plis ankò.
 • Sèvi ak twal oswa menm yon mayo nan frizè a pou mete nan kou ou pandan konsèy oswa avètisman chalè ekstrèm.
 • Pran repo souvan pou idrat epi refwadi.
 • Mete yon chapo ki laj sifizamman pou pwoteje figi ou.

"Mwen gen yon kondisyon sante ki fè chalè a vrèman difisil sou kò mwen."

Image
Illustration of a boy in a wheelchair and his grandmother making an emergency supply kit.
 • Travay ak rezo sipò w si w genyen youn - moun k'ap bay swen, vwazen, fanmi ak zanmi - pou kontwole epi adrese bezwen ou ki gen rapò ak chalè. Fè yo tcheke ou regilyèman pou asire ou an sekirite ak an sante.
 • Li efè segondè medikaman yo epi pale ak doktè ou sou fason ekspoze chalè pral kominike avèk yo.
 • Kenbe yon pake ki frèt tou pre pou ede kenbe medikaman refrijere yo, tankou ensilin, fre pandan yon pann kouran.
 • Konnen nimewo telefòn yo ak kote pou etablisman medikal lokal yo, tankou lopital oswa mezon retrèt, pou kreye plan enprevi si ou pa kapab jwenn aksè nan yon sant refwadisman, pèdi kouran, oswa ou bezwen plis èd.
 • Pou w jwenn plis konsèy, ale nan Ready.gov/disability.

"Mwen ap viv yon kote ki fè chalè a sanble vin pi mal."

Image
A drawing of two cityscapes
 • Gen yon plan ijans ki gen ladann kote abri refwadisman yo ak lòt kote posib ak èkondisyone, tankou yon kay ki gen èkondisyone pou yon moun ki soti nan rezo sipò ou. Planifye davans pou kowòdone transpò pou ale/soti nan youn nan kote sa yo.
 • Si ou pa gen èkondisyone men ou gen aksè a yon frizè, mete twal ak rad lejè ladan li pou friz epi mete yo pandan avètisman ak avètisman sou chalè.
 • Eseye rete nan zòn lonbraj si ou dwe deyò.
 • Pote dlo ak lòt likid avèk ou si w planifye pou w rete lwen lakay ou pou yon ti tan epi w ap deyò oswa nan transpò piblik.

Resous Adisyonèl

Last Updated: 09/05/2023

Return to top