U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a college student reading a book on campus

Pare pou Kanpis

Rete Enfòme

  • Konnen ki katastwòf ki kapab afekte zòn ou an, sa ki kapab egzije yon evakyasyon ak kilè pou abrite anplas.
  • Kenbe yon Radyo Meteyolojik NOAA  branche sou estasyon ijans lokal ou an epi kontwole televizyon, radio ak swiv alèt mobil ak avètisman mobil sou move tan nan zòn ou an.
  • Telechaje aplikasyon FEMA a epi jwenn alèt ki soti nan Sèvis Meteyolojik Nasyonal pou jiska senk lokasyon diferan nenpòt kote nan Etazini.

Fè yon Plan

Nan tan katastwòf, kolèj ak inivèsite sèvi kòm patnè jesyon ijans prensipal pou òganizasyon sektè prive ak teritwa, tribi, lokal, eta, federal. Yo ankouraje enstitisyon yo pou revize regilyèman, mete ajou ak egzèse plan ijans yo plizyè fwa nan yon ane. year.

Resous

Plan Ijans Elèv, Pwofesè ak Anplwaye

Gid pou Preparasyon pou tout Danje Kanpis

Repons ak rekiperasyon pou katastwòf

Rapòte Ensidan Ijans yo

Fòmasyon

Sijesyon kou jesyon ijans pou kominote kanpis la.

Last Updated: 02/17/2023

Return to top