U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

 a dog next to a pet supply kit

Prepare Bèt Kay ou pou Katastwòf

Bèt kay ou yo se yon manm enpòtan nan fanmi ou, kidonk ou bezwen mete yo nan plan ijans fanmi ou. Pou prepare w pou sanzatann, swiv konsèy sa yo ak bèt kay ou nan tèt ou:

 1. Fè yon plan.
 2. Prepare yon twous ijans.
 3. Rete enfòme.

Fè yon Plan

Si ou gen yon plan an plas pou ou menm ak bèt kay ou yo, ou pral gen anpil chans rankontre mwens difikilte, estrès ak enkyetid lè ou bezwen pran yon desizyon pandan yon ijans. Si ofisyèl lokal yo mande w pou evakye, sa vle di bèt kay ou a ta dwe evakye tou. Si ou kite bèt kay ou yo dèyè, yo ka fini pèdi, blese oswa vin pi mal.

Bagay ou dwe mete nan plan ou:

 • Gen yon plan evakyasyon pou bèt kay ou. Anpil abri piblik ak otèl pa pèmèt bèt kay andedan. Konnen yon kote ki an sekirite kote ou ka pran bèt kay ou anvan dezas ak ijans rive.
 • Devlope yon sistèm zanmitay. Planifye ak vwazen, zanmi oswa fanmi pou asire w ke gen yon moun ki disponib pou pran swen oswa evakye bèt kay ou si ou pa kapab fè sa.
 • Mete yon mikwo-tchip nan  bèt kay ou. Asire w pou kenbe adrès ou ak nimewo telefòn ou ajou epi mete enfòmasyon sou kontak pou yon kontak ijans andeyò zòn imedya ou.
 • Kontakte biwo jesyon ijans lokal ou a, abri bèt oswa biwo kontwòl bèt ou a pou jwenn plis konsèy ak enfòmasyon si w pa sèten kijan pou w pran swen bèt kay ou an ka ta gen yon ijans.

Prepare yon Twous pou Bèt Kay Ou

Menm jan w ap fè ak twous pwovizyon ijans pou fanmi w, panse ak premye bagay debaz pou siviv, tankou manje ak dlo. Prepare de (2) twous, yon twous ki pi gwo pou si w ap pwoteje an plas ak yon vèsyon ki lejè pou si w bezwen evakye. Revize twous ou yo regilyèman pou asire bagay sa yo, espesyalman manje ak medikaman, yo fre.

Men kèk atik ou ka vle mete nan yon twous ijans pou bèt kay ou a:

Image
illustration of a dog and an emergency supply kit for pets, which includes food, toys, medicine, food and a collar with a tag.
 • Manje. Konsève rezèv manje pou plizyè jou nan yon veso ki byen fèmen, ki enpèmeyab.
 • Dlo. Konsève yon bòl dlo ak rezèv dlo pou plizyè jou.
 • Remèd. Konsève yon rezèv siplemantè nan medikaman bèt kay ou a pran regilyèman nan yon veso ki enpèmeyab.
 • Kit premye sekou. Pale ak veterinè ou sou sa ki pi apwopriye pou bezwen medikal ijans bèt kay ou a.
 • Kolye ak etikèt ID ak ekipay oswa kòd. Mete yon kòd an rezèv, kolye ak tag ID. Mete kopi enfòmasyon anrejistreman bèt kay ou a ak lòt dokiman ki enpòtan nan yon veso ki enpèmeyab epi ki disponib elektwonikman.
 • Sak vwayaj, kès oswa transpòtè solid, de preferans youn pou chak bèt kay.
 • Atik pou penyen. Chanpou bèt kay, kondisyone ak lòt bagay, nan ka bèt kay ou a bezwen kèk netwaye.
 • Bezwen sanitasyon. Mete fatra bèt kay ak bwat fatra (si sa apwopriye), jounal, sèvyèt an papye, sache fatra plastik ak klowòks klò nan kay la pou bay bèt kay ou bezwen sanitasyon.
 • Yon foto ou menm ak bèt kay ou ansanm. Si ou vin separe ak bèt kay ou pandan yon ijans, yon foto ou menm ak bèt kay ou ansanm ap ede ou dokimante pwopriyetè epi pèmèt lòt moun ede w idantifye bèt kay ou.
 • Atik regilye yo. Mete jwèt pi renmen, trete oswa kabann nan twous ou a. Atik abitye yo ka ede diminye estrès pou bèt kay ou.

Ti konsèy pou bèt Kay ki Gwo yo

alert - info

Si w gen bèt kay tankou cheval, kabrit oswa kochon sou pwopriyete w la, asire w pou ou prepare anvan yon dezas.

Anplis ti konsèy ki anwo yo:

 • Asire pou tout bèt yo gen yon fòm idantifikasyon.
 • Evakye bèt yo pi bonè, chak fwa sa posib. Planifye wout prensipal ak segondè yo davans.
 • Mete machin ak trelè ki disponib pou transpòte ak sipòte chak kalite bèt. Mete tou moun disponib moun kap okipe yo ak chofè ki gen eksperyans.
 • Asire w pou destinasyon yo genyen manje, dlo, swen veterinè ak ekipman pou manyen.
 • Si evakyasyon pa posib, pwopriyetè bèt yo dwe deside si pou yo deplase gwo bèt yo nan yon etab oswa si yo lage yo deyò.

Rete Enfòme

Lè w prepare epi w rete enfòme de kondisyon aktyèl yo. Men kèk fason ou ka rete enfòme:

 • Prete atansyon ak  alèt ijans san fil yo  pou tande alèt lokal ak avètisman ofisyèl leta ak lokal sekirite piblik voye.
 • Koute otorite lokal yo pou lè yo di yo pou yo evakye oswa lè pou ou pran refij sou plas.
 • Telechaje aplikasyon FEMA a epi jwenn alèt metewolojik nan men Sèvis Nasyonal Meteyo, pou jiska senk kote diferan nenpòt kote nan peyi Etazini.
 • Toujou mennen bèt kay andedan nan premye siy oswa avètisman yon tanpèt oswa yon dezas.

Kontni ki gen Rapò ak sa

Last Updated: 02/07/2023

Return to top