U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A wilted sunflower

Sechrès

Anvan yon Sechrès

Pandan yon Sechrès

Kontni ki Asosye

Prèske chak pati nan peyi Etazini an fè eksperyans peryòd lapli redwi. Planifikasyon davans pou yon sechrès ka pwoteje nou nan ane sèk.

Anvan yon Sechrès

Pi bon fason pou prepare pou yon sechrès se konsève dlo. Fè konsèvasyon dlo yon pati nan lavi chak jou ou.

Konsèy pou Konsèvasyon Dlo Andedan Kay la Anvan yon Sechrès

Image
a man fixing a leaking sink pipe

JENERAL

 • Pa janm vide dlo nan drenaj la lè ka gen yon lòt itilizasyon pou li. Pa egzanp, sèvi ak li pou wouze plant andedan kay la oswa jaden ou.
 • Ranplase wobinèt ki koule yo lè w ranplase machin pou lave. Yon gout pa segonn gaspiye 2,700 galon dlo nan yon ane.
 • Tcheke tout plonbri pou fwit epi fè yon plonbye repare nenpòt ki koule.
 • Amelyorasyon tout tiyo kay la lè w enstale aeratè ak restriksyon koule.
 • Enstale yon aparèy chofaj dlo cho enstantane sou koule ou.
 • Izole tiyo dlo ou yo pou diminye pèt chalè epi anpeche yo kraze.
 • Enstale yon sistèm adousi dlo sèlman lè mineral yo nan dlo a ta domaje tiyo ou yo. Fèmen adousisan an pandan w an vakans.
 • Chwazi aparèy ki pi efikas nan enèji ak dlo.

BENY

 • Konsidere achte yon twalèt ki ba-volim ki sèvi ak mwens pase mwatye dlo nan ansyen modèl yo.
 • Enstale yon aparèy deplasman twalèt pou redwi kantite dlo ki nesesè pou koule. Mete yon krich plastik yon galon dlo nan tank la pou deplase koule twalèt la. Asire w ke li pa entèfere ak pati fonksyone yo.
 • Ranplase po douch ou a ak yon vèsyon ultra-low-flow.

KWIZIN

 • Olye pou w sèvi ak jete fatra a, jete manje nan fatra oswa kòmanse yon pil konpòs pou jete l.

Konsèy pou Konsèvasyon dlo Deyò Anvan yon Sechrès

Image
Illustration of a sprinkler spraying water on grass

JENERAL

 • Si ou gen yon ponp pi, tcheke li detanzantan. Si ponp otomatik la limen ak etenn pandan ke yo pa itilize dlo, ou gen yon koule.
 • Plante zèb natif ak/oswa toleran sechrès, kouvri tè, touf ak pye bwa. Yon fwa etabli, plant ou yo pa pral bezwen anpil awozaj. Gwoup plant yo ansanm dapre bezwen dlo menm jan an.
 • Pa enstale karakteristik dlo dekoratif (tankou sous dlo) sof si yo sèvi ak dlo ki fè sikile ankò.
 • Konsidere rekòlte dlo lapli kote sa posib.
 • Kontakte founisè dlo lokal ou a pou enfòmasyon ak asistans.

SWEN GAZON

 • Pozisyon awozwa pou dlo ateri sou gazon an ak touf raje epi pa sou zòn pave.
 • Reparasyon awozwa ki flite yon vapè amann.
 • Tcheke sistèm awozwa ak aparèy distribisyon regilyèman pou asire w ke yo fonksyone byen.
 • Leve lam tondèz gazon an pou omwen twa pous oswa nan pi wo nivo li. Yon koupe pi wo ankouraje rasin zèb yo grandi pi fon epi kenbe imidite tè a.
 • Plante grenn gazon ki reziste a sechrès. Diminye oswa elimine zòn gazon ki pa itilize souvan.
 • Pa twò fekonde gazon ou. Aplike angrè ogmante bezwen pou dlo. Aplike angrè ki gen fòm nitwojèn ki pa ka fonn nan dlo ki lage dousman.
 • Chwazi yon sistèm irigasyon dlo-efikas tankou irigasyon degoute pou pye bwa ou yo, touf bwa ak flè.
 • Mete dlo manyèlman nan sezon otòn ak sezon fredi sèlman si sa nesesè.
 • Sèvi ak payi alantou pye bwa ak plant yo kenbe imidite nan tè a. Payi ede kontwole move zèb ki konkirans ak plant pou dlo tou.
 • Envesti nan yon kontwolè irigasyon ki baze sou move tan—oswa yon kontwolè entelijan. Aparèy sa yo pral otomatikman ajiste tan awozaj ak frekans selon imidite tè a, lapli, van, evaporasyon ak pousantaj transpirasyon. Tcheke ak ajans dlo lokal ou a pou wè si gen yon rabè ki disponib pou achte yon kontwolè entelijan.

PISIN

 • Enstale yon filtè pisin pou ekonomize dlo. Yon sèl flòch tounen ak yon filtè tradisyonèl itilize 180 a 250 galon dlo.
 • Kouvri pisin ak spa pou diminye evaporasyon dlo.

Pandan yon Sechrès

Toujou obsève restriksyon leta ak lokal sou itilizasyon dlo pandan yon sechrès. Kontakte gouvenman eta oswa lokal ou pou enfòmasyon ak sijesyon aktyèl yo.

Konsèy Pou Konsèvasyon Dlo Andedan Kay la Pandan Yon Sechrès

Image
Illustration of a shower and a stop watch

BENY

 • Evite vide twalèt la san nesesite. Jete tisi, ensèk ak lòt dechè menm jan an nan fatra olye ke twalèt la.
 • Pran douch kout olye pou yo benyen. Ouvè dlo a sèlman pou mouye ak mouye epi answit ankò pou rense.
 • Evite kite dlo a koule pandan w ap bwose dan w, pandan w ap lave figi w oswa pandan w ap kale w.

LAVE

 • Opere machin pou lave rad sèlman lè yo konplètman chaje oswa mete nivo dlo a pou gwosè chaj ou a.

KWIZIN

 • Opere machin alave otomatik yo sèlman lè yo konplètman chaje. Sèvi ak karakteristik "lave lejè" pou itilize mwens dlo.
 • Lave asyèt alamen lè w ranpli de veso—yonn ak dlo savon epi lòt la avèk dlo rense ki gen yon ti kantite klowòks.
 • Netwaye legim nan yon chodyè plen ak dlo olye ke dlo k ap koule nan tiyo a.
 • Evite gaspiye dlo ap tann pou li cho. Kapte li pou lòt itilizasyon tankou awozaj plant oswa chofe li sou recho a oswa nan yon mikwo ond.
 • Pa rense asyèt anvan ou mete yo nan machin alave a, jis retire gwo patikil manje.
 • Evite sèvi ak dlo k ap koule pou dekonjle vyann oswa lòt manje nan frizè. Dekonjle manje lannwit lan nan frijidè a oswa itilize anviwònman dekonjle sou mikwo ond ou.

Konsèy Konsèvasyon Dlo Deyò Pandan Yon Sechrès

Image
hand using a screwdriver to check water levels

SWEN GAZON

 • Yon gwo lapli elimine nesesite pou awozaj pou jiska de semèn. Pifò nan ane a, gazon sèlman bezwen yon pous dlo pa semèn.
 • Tcheke nivo imidite tè a ak yon sond tè, pèl oswa gwo tournevis. Ou pa bezwen wouze si tè a toujou imid. Si zèb ou a reprann lè ou mache sou li, li poko bezwen dlo.
 • Si gazon ou bezwen awozaj, fè sa byen bonè nan maten oswa pita nan aswè, lè tanperati a pi fre.
 • Mete dlo nan plizyè sesyon kout olye ke yon sèl long, nan lòd pou gazon ou a pi byen absòbe imidite epi evite koule.
 • Sèvi ak yon bale oswa yon soufle olye de yon kawotchou pou netwaye fèy ak lòt debri nan antre kay la oswa twotwa ou.
 • Evite kite awozwa oswa kawotchou poukont li. Yon kawotchou jaden ka vide 600 galon oswa plis nan kèk èdtan sèlman.
 • Nan sechrès ekstrèm, pèmèt gazon yo mouri an favè prezève pye bwa ak touf gwo.

LAVAJ MACHIN

 • Sèvi ak yon lavè machin komèsyal ki resikle dlo.
 • Si ou lave pwòp machin ou, sèvi ak yon bouch fèmen ki ka ajiste desann nan yon bon espre sou kawotchou ou.

Kontni ki Asosye

Last Updated: 02/08/2022

Return to top