U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A man using his phone while rolling a suitcase at a transportation center

Atak Nan Espas Ki Gen Anpil Moun ak Piblik yo

Prepare ANVAN

Siviv Pandan

Rete an Sekirite Apre

Kontni Ki Gen Rapò

Pran mezi pou prepare ak pwoteje tèt ou epi ede lòt moun nan ka ta gen yon atak mas.

Kalite Atak Mas

 • Moun ki sèvi ak zam afe pou lakòz gwo aksidan (tirè aktif).
 • Moun k ap itilize yon machin pou lakòz anpil viktim.
 • Moun ki sèvi ak bonm endijèn pou lakòz anpil viktim.
 • Lòt metòd yo itilize nan atak mas yo ka gen ladan kouto, dife, dron oswa lòt zam.

Prepare ANVAN

Image
A woman points out a suspicious package to a police officer.
 • Rete Rete Vjilan. Toujou dwe okouran de anviwònman ou ak nenpòt danje posib.
 • Si ou wè yon bagay, di yon bagay bay otorite lokal yo. Sa gen ladann pakè sispèk, moun k ap konpòte yo dwòl oswa yon moun k ap itilize kominikasyon etranj.
 • Obsève siy avètisman yo. Siy yo ka gen ladan kominikasyon etranj oswa vyolan, abi sibstans, eksprime kòlè oswa entansyon lakòz domaj. Siy avètisman sa yo ka ogmante sou tan.
 • Gen yon plan sòti. Idantifye sòti ak zòn pou kache nenpòt kote ou ale, tankou travay, lekòl ak evènman espesyal.
 • Aprann ladrès pou sove lavi yo. Pran fòmasyon tankou Ou Se Ed la Jiskaske Ed Rive ak premye swen pou ede blese yo anvan èd rive.

Siviv PANDAN: Kouri, Kache, Goumen

Image
Illustration of a woman hiding under a desk, behind a barricaded door, on her phone texting.

Kouri pou Sekirite

 • Chèche Sekirite. Lè w lwen atakè a se pi gwo priyorite.
 • Kite bagay ou yo dèyè epi ale.
 • Rele 9-1-1 lè ou an sekirite epi dekri atakè a, kote yo ak zam yo.

Kouvri epi Kache

 • Kouvri epi kache si ou pa kapab evakye. Jwenn yon kote pou kache pou atakè a epi mete yon baryè solid ant tèt ou ak menas la si sa posib.
 • Fèmen ak bloke pòt yo, fèmen pèsyèn epi etenn limyè.
 • Rete an silans.

Defann, Deranje, Goumen

 • Goumen sèlman kòm yon dènye rekou. Lè ou pa ka kouri oswa kouvri, eseye deranje atak la oswa enfim atakè a.
 • Fè agresif epi angaje w nan aksyon w yo.
 • Rekrite lòt moun pou pran anbiskad atakè a ak zam pwovizwa tankou chèz, aparèy pou etenn dife, sizo, liv, elatriye.
 • Prepare pou lakòz atakè a blese grav oswa letal.

Ede Moun ki Blese yo

 • Pran swen tèt ou an premye epi answit, si ou kapab, ede blese a jwenn an sekirite epi bay swen imedya. Rele 9-1-1 lè li an sekirite pou ou fè sa.

Rete an Sekirite APRÈ

Lè Lapolis Rive

 • Rete kalm epi swiv enstriksyon yo.
 • Kenbe men ou vizib epi vid.
 • Rapòte nan zòn ki deziyen yo pou bay enfòmasyon epi jwenn èd.
 • Swiv enstriksyon lapolis yo epi evakye nan direksyon yo di w ale. Koute lapolis pou jwenn enfòmasyon sou sitiyasyon an. Pataje mizajou jan ou kapab ak fanmi ak zanmi.

Konsidere Chèche Èd Pwofesyonèl

alert - info

Fè atansyon ak sante mantal ou. Si sa nesesè, chèche èd pou ou menm ak fanmi ou pou fè fas ak chòk la.

Kontni ki Asosye

Last Updated: 11/01/2022

Return to top