U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Household cleaning supplies

Ijans Chimik nan Kay la

Prepare Anvan

Siviv Pandan

Rete Ansekirite Apre

Prèske chak kay sèvi ak pwodwi ki gen materyèl danjere oswa pwodui chimik. Konnen kijan pou jere pwodwi sa yo ka diminye risk pou yo blese.

Anvan yon Ijans Chimik nan Kay la

alert - warning

Sere pwodui chimik nan kay la sèlman kote timoun yo pa ka jwenn yo.

Pwodui chimik ki danjere nan kay la ka gen ladan yo:

 • Bwat ayerosol (ki gen ladan espre pou cheve ak deyodoran)
 • Kitèks ak asetòn
 • Pwodui netwayaj ak poli pou mèb
 • Pestisid
 • Pwodui otomobil (tankou antijèl oswa lwil motè)
 • Atik dives (tankou pil, tèmomèt mèki ak anpoul  fliyoresan)
 • Pwodui ki ka pran dife (tankou kewozèn, lwil chofaj pou kay, tank gaz pwopan, ak likid ki pi lejè)
 • Pwovizyon pou atelye oswa penti (tankou penti dilyan ak terebantin)
 • Pwodui pou jaden ak gazon (tankou èbisid ak ensektisid)

Sere pwodui chimik danjere nan kay la san danje

Image
Illustration of a baby trying to get into a child-proofed cabinet under a sink.
 • Sere pwodui chimik nan kay la sèlman kote timoun yo pa ka jwenn yo. Klete oswa sekirize kabinèt pou timoun ak zòn depo si ou gen timoun lakay ou.
 • Kenbe pwodwi ki gen materyèl danjere nan resipyan orijinal yo epi pa janm retire etikèt yo sof si veso a ap korode. Kontenè ki korode yo ta dwe re-anbale epi byen make.
 • Pa janm estoke pwodwi danjere nan resipyan manje.
 • Pa janm melanje pwodui chimik danjere oswa fatra ki nan kay la ak lòt pwodwi. Gen kèk pwodui chimik, tankou klowòks ak amonyak, ki ka reyaji, limen oswa eksploze.
 • Pa janm itilize espre pou cheve, solisyon pou netwayaj oswa pestisid toupre yon flanm dife
 • Netwaye nenpòt devèsman pwodui chimik imedyatman. Kite lafimen ki nan vye rad yo evapore deyò, epi jete vye rad yo lè w vlope yo nan yon jounal epi mete yo nan yon sachè plastik ki fèmen nan fatra ou an.
 • Jete materyèl danjere yo kòrèkteman.
alert - info

Konsève nimewo kontwòl pwazon nasyonal nan nimewo telefòn selilè w epi poste li akote liy telefòn fiks lakay ou nan: 800-222-1222.

Pandan yon Ijans Chimik nan Kay la

Image
Illustration of a dizzy man with irritated eyes.
 • Soti imedyatman si gen yon danje dife oswa eksplozyon.
 • Rete bò van epi lwen kay la pou evite respire lafimen toksik.
 • Rekonèt epi reponn a sentòm anpwazònman toksik:
 • Difikilte pou respire
  • Iritasyon nan zye, po, gòj oswa vwa respiratwa
  • Chanjman nan koulè po
  • Maltèt oswa vizyon twoub
  • Vètij, maladrès oswa mank kowòdinasyon
  • Kranp oswa dyare
 • Si yon moun gen sentòm anpwazònman toksik oswa li te ekspoze nan yon pwodui chimik nan kay la, rele sant nasyonal pou kontwòl pwazon nan 800-222-1222.
 • Swiv enstriksyon operatè ijans premye swen oswa dispatchè a ak anpil atansyon. Konsèy premye swen yo jwenn sou resipyan yo ka demode oswa pa apwopriye. Pa bay anyen nan bouch sof si yon pwofesyonèl medikal te konseye w fè sa.

Apre yon Ijans Chimik nan Kay la

Jete rad ki te kapab kontamine. Gen kèk pwodui chimik ki  kapab pa vin soti konplètman.

Last Updated: 02/17/2023

Return to top