U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A fire inside of a building has caused the brick exterior and the ceiling to collapse

Eksplozyon

Anvan yon Eksplozyon

Pandan ak Apre yon Eksplozyon

Kontni ki gen Rapò

Yon moun ka pote yon Aparèy eksplozif oswa nan yon machin, delivre nan yon pake oswa kache sou bò wout la. Gen etap ou ka pran pou prepare.

Anvan yon Eksplozyon

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Prepare yon Twous Pwovizyon Ijans.
 • Fè yon Plan Ijans Fanmi.
 • Aprann kijan pou idantifye aktivite sispèk ak kisa pou fè sizoka gen menas bonm.
 • Asire ke travay ou gen enfòmasyon ajou sou nenpòt bezwen medikal ou ka genyen pou kontakte benefisyè ki deziyen oswa kontak ijans yo.
 • Si ou wè yon bagay, di yon bagay. Lè ou vijilan epi rapòte aktivite sispèk bay lapolis lokal ou an, ou ka ede pwoteje fanmi w, vwazen ak kominote a. 

Pandan oswa Imedyatman Apre yon Eksplozyon

 • Toujou swiv enstriksyon otorite lokal yo. Sèvis ijans yo kapab pa sou plas touswit.
 • Rete kalm.  Si bagay yo rete bò kote w, antre anba yon tab oswa biwo.
 • Li ansekirite pou fè sa, kite zòn nan opli vit ke posib.  Pa kanpe pou pran atik pèsonèl oswa pou fè apèl telefòn.
 • Depi ou fin evakye pou yon zòn ki gen sekirite, enfòme kontak ijans fanmi w ke ou ansekirite lè ou voye tèks oswa mesaj sou medya sosyal. Kite apèl telefòn yo pou ijans.
 • Menmsi ou pa enplike dirèkteman nan eksplozyon an, rete enfòme epi tande otorite lokal yo.  Yo ka mande w pou evakye oswa pou fèmen elektrisite ak dlo w.
Image
A man crawling low under smoke toward an exit.

Si ou andedan, epi ou kapab evakye:

 • Tcheke pou dife ak lòt danje.  Rete kalm si gen lafimen.
 • Pa itilize asansè. Evite etaj ak eskalye ki klèman frajil.

Si ou kwense anba debri yo:

 • Itilize yon flach, souflèt oswa frape sou tiyo pou siyale lokasyon w pou sekouris yo. Rele sèlman kòm yon dènye rekou pou evite ou respire pousyè.
 • Kouvri nen ak bouch ou avèk nenpòt bagay ou genyen sou lamen.

Si ou deyò:

 • Kontinye deplase soti nan zòn lan pou ansekirite.
 • Ou kapab bay èd jiskaske èd la rive. Si li ansekirite pou fè sa, ede moun yo pou yo ka mete yo ansekirite.
 • Si w konnen kote moun yo bloke, pa eseye al sove yo tankou retire debri sa kapab koze plis danje. Depi sèvis ijans yo rive soup las, enfòme yo imedyatman.

Last Updated: 02/15/2023

Return to top