U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A family of five surrounding a coffee table to play a game over food and drinks

Abri

Abri se apwopriye lè kondisyon mande pou w chèche pwoteksyon lakay ou, kote w ap travay oswa lòt kote lè lòt ijans rive. Dirasoyon tan ou oblije pran abri ka kout, tankou pandan yon avètisman tònad, oswa  pandan yon pandemi. Nan tout ka, li enpòtan pou w rete enfòme epi suiv enstriksyon otorite lokal yo.

Pandan peryòd pwolonje abri w ap bezwen jere pwovizyon dlo ak manje pou asire w ke ou menm ak fanmi w gen sa w bezwen pou w jwenn. Li plis sou jere dlo ak jere manje.

Chwazi yon abri nesesè nan anpil ijans. Sa ka vle di: Rete Lakay, Ale nan yon Abri Swen pou Mas, oswa Abri nan Plas. Men distenksyon an:

Rete Lakay

 • Rete andedan kay la otank posib epi eseye kite kay ou sèlman lè sa nesesè. Ou ka toujou itilize espas deyò tankou patio, galri ak lakou.
 • Aktivite deyò tankou mache, djògin ak fè egzèsis yo bon si w pratike distans sosyal (kenbe sis pye lwen pwochen moun nan).
 • Lè deyò, eseye pa manyen anyen (siyal limyè, poto, siy, ekipman lakou rekreyasyon, ban, elatriye) paske coronavirus la ka rete sou sèten sifas pou plizyè èdtan.
 • Sèvis esansyèl tankou fè makèt, estasyon gaz la, famasi ak ale nan biwo lapòs yo toujou byen fè.
 • Limite vizitè yo si sa posib. Eseye itilize videyo chat. Rele moun ou ta voye tèks mesaj ba yo nòmalman.
 • Pou jwenn dènye enfòmasyon sou konsèy sekirite alimantè ki gen rapò ak COVID-19, vizite a Paj Konsomatè U.S. Food & Drug Administration.

Abri pou Swen an Mas

Abri pou swen an mas bay sivivan katastwòf yo sèvis soutni lavi yo.  Menmsi abri swen mas souvan bay dlo, manje, medikaman ak enstalasyon sanitè debaz, ou ta dwe planifye pou pran twous ekipman pou ijans ou avèk ou pou w ap gen pwovizyon ou bezwen yo. Ebèjman pou swen an mas ka enplike moun k ap viv ak anpil moun nan yon espas ki fèmen, sa ka difisil ak dezagreyab. 

 • Tcheke ak lokal ofisyèl yo ki espas abri ki disponib.  Coronavirus ka chanje plan kominote w la.

Chèche abri ki louvri lè w voye tèks SHELTER ak yon kod postal pou 43362. Egzanp: Shelter 01234 (tarif estanda aplike).

Aprann plis lè w vizite: http://www.disasterassistance.gov/.

Abri nan Plas

Kit ou lakay ou, travay oswa nenpòt lòt kote ou frekante souvan, ka gen sitiyasyon kote li pi bon pou rete kote ou ye a epi evite nenpòt ensètitid deyò. 

Men kèk endikatè ak etap pou pran si sitiyasyon an rive:

 • Sèvi ak bon sans ak enfòmasyon ki disponib pou evalye sitiyasyon an epi detèmine si gen danje imedya.
 • Si ou wè gwo kantite debri nan lè a, oswa si otorite lokal yo di lè a kontamine anpil ou ka vle pran kalite aksyon sa a.

Men kèk konsèy pou abrite an plas:

 • Otorite lokal yo ka pa imedyatman kapab bay enfòmasyon sou sa k ap pase ak sa ou ta dwe fè.
 • Gade televizyon epi koute radyo oswa tcheke sou Entènèt souvan pou jwenn nouvèl ofisyèl ak enstriksyon yo lè yo vin disponib.
 • Vini ak fanmi w ak bèt kay ou andedan.
 • Fèmen pòt yo, fèmen fennèt yo, bouch lè yo ak klape chemine yo.
 • Fèmen vantilatè, èkondisyone ak sistèm chofaj lè fòse.
 • Pran twous pwovizyon ijans ou a sof si ou gen rezon pou kwè ke li te kontamine.
 • Ale nan yon chanm enteryè ak kèk fenèt si sa posib.
 • Sele tout fenèt yo, pòt yo ak vantilasyon yo ak fèy plastik epè ak tep pou kondwit. Konsidere mezire ak koupe fèy papye davans pou ekonomize tan.
 • Koupe fèy plastik la plizyè pous pi laj pase ouvèti yo epi mete etikèt sou chak fèy.
 • Tep plastik nan kwen an premye epi answit tepe desann tout bor yo.
 • Prepare w pou enpwovize epi sèvi ak sa w genyen pou w sele twou vid ki genyen yo pou w kreye yon baryè ant tèt ou ak nenpòt kontaminasyon.

"Sele yon chanm" konsidere kòm yon mezi pwoteksyon tanporè pou kreye yon baryè ant ou menm ak lè ki kapab kontamine deyò. Kalite abri sa a an plas mande pou planifye alavans, lè w achte dra plastik ak tep pou konduit ke ou ta kenbe nan  twous ekipman pou ijans ou.

Last Updated: 05/19/2022

Return to top