U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Smoke plumes from a wildfire behind a home.

Dife Sovaj

Prepare pou Dife Sovaj

Rete an Sekirite Pandan

Apre yon Dife

Resous Adisyonèl

Dife sovaj se dife ki pa planifye ki boule nan zòn natirèl tankou forè, savann oswa prari. Dife danjere sa yo gaye byen vit epi yo ka devaste non sèlman dife sovaj ak zòn natirèl yo, men tou kominote yo.

Prepare pou Dife Sovaj

feature_mini img

Rekonèt Avètisman ak Alèt

 • Gen plizyè fason pou resevwa alèt. Telechaje Aplikasyon FEMA a epi resevwa alèt an tan reyèl nan men Sèvis Meteyo Nasyonal pou jiska senk kote nan tout peyi a. Enskri pou alèt kominote a nan zòn ou an epi ou dwe okouran de Sistèm Alèt Ijans (EAS) ak Alèt Ijans Wireless (WEA), ki mande pou pa gen okenn enskripsyon..
 • Peye atansyon sou alèt kalite lè a.
feature_mini img

Fè yon Plan Ijans

feature_mini img

Revize Dokiman Enpòtan yo

feature_mini img

Ranfòse Kay ou

 • Sèvi ak materyèl ki reziste dife pou konstwi, renove oswa fè reparasyon.
 • Jwenn yon sous dlo deyò ak yon kawotchou ki ka rive nan nenpòt zòn nan pwopriyete w la.
 • Kreye yon zòn ki reziste dife ki pa gen fèy, debri oswa materyèl ki ka pran dife pou omwen 30 pye de kay ou.
 • Deziyen yon chanm ki ka fèmen nan lè deyò. Fèmen tout pòt ak fenèt yo. Mete yon netwayaj lè pòtab pou kenbe nivo polisyon andedan kay la ba lè kondisyon lafimen egziste.
feature_mini img

Konnen Zòn Evakyasyon ou

Image
Illustration of a couple looking at an evacuation map.
 • Ou ka oblije evakye byen vit akòz yon dife sovaj. Aprann wout evakyasyon ou yo, pratike ak kay la, bèt kay epi idantifye ki kote ou pral ale.
 • Swiv enstriksyon otorite lokal yo. Yo pral bay dènye rekòmandasyon yo ki baze sou menas pou kominote w la ak mezi sekirite ki apwopriye yo.
feature_mini img

Rasanble Founiti

 • Gen ase pwovizyon pou kay ou, ki gen ladan yon twous premye swen, nan valiz ou oswa nan kòf machin ou.
  • Lè w prepare, pèmèt ou evite randone ki pa nesesè epi adrese pwoblèm medikal minè lakay ou, soulaje fado sou sant swen ijan ak lopital.
  • Sonje ke se pa tout moun ki gen mwayen pou reponn lè yo fè rezèv nan nesesite yo. Pou moun ki kapab peye li, fè acha esansyèl ak tou dousman bati pwovizyon davans pral pèmèt pou peryòd tan ki pi long ant vwayaj fè makèt.
 • Fè atansyon lè w ap pote pwodwi kay ki ka pran dife oswa ki ka pran dife ki ka lakòz dife oswa eksplozyon si yo manyen yo mal, tankou aerosol, lwil pou kwit manje, alkòl fwote ak sanitayzè.
 • Si sa disponib, sere yon mask N95 pou pwoteje tèt ou kont rale lafimen.
 • Kenbe telefòn selilè ou chaje lè dife ta ka nan zòn ou an. Achte aparèy chaj bakòp pou chaje elektwonik.

Rete an Sekirite Pandan

 • Peye atansyon sou alèt ijans ak notifikasyon pou enfòmasyon ak enstriksyon.
 • Evakye imedyatman si otorite yo di w pou w fè sa!
  • Tcheke ak otorite lokal yo pou jwenn dènye enfòmasyon sou abri piblik yo oswa tcheke kote ki louvri sou aplikasyon FEMA. Ou ka telechaje tou aplikasyon Ijans Lakwa Wouj gratis la pou yon lis abri louvri Lakwa Wouj yo nan zòn ou an.
  • Konsidere fè plan ak zanmi oswa fanmi pou abri ak yo kote ou ka pi an sekirite ak pi alèz.
 • Si w bloke, rele 9-1-1 epi bay kote w ye a, men ou dwe konnen repons ijans yo ka retade oswa enposib. Limen limyè pou ede sekouris yo jwenn ou.
 • Sèvi ak yon mask N95 pou pwoteje tèt ou kont rale lafimen oswa limite ekspoze ou a lafimen lè w fè sa ki annapre yo:
  • Chwazi yon chanm pou fèmen nan lè deyò epi mete yon filtè pòtab oswa filtre pou kenbe lè a nan chanm sa a pwòp menm lè li gen lafimen nan rès bilding lan ak deyò.
  • Sèvi ak filtè efikasite segondè nan sistèm èkondisyone santral ou a pou pran patikil amann ki soti nan lafimen. Si sistèm ou an gen konsomasyon lè fre, mete sistèm nan nan mòd "recirculation" epi fèmen klavye admisyon deyò a.
  • Si yo pa bay lòd pou w evakye men gen kondisyon lafimen, rete andedan nan yon kote ki an sekirite oswa ale nan yon bilding kominotè kote nivo lafimen pi ba.
 • Si w malad epi w bezwen swen medikal, kontakte founisè swen sante w pou jwenn plis enstriksyon sou swen ak yon abri an plas, si sa posib.

Retounen Lakay Apre yon Dife Sovaj

 • Pa retounen lakay ou jiskaske otorite yo di li an sekirite pou fè sa.
 • Evite sann cho, pye bwa boule, debri k ap limen ak tizan vivan. Tè a gendwa genyen pòch chalè ki ka boule w oswa pwovoke yon lòt dife.
 • Lè w ap netwaye, mete rad pwoteksyon - ki gen ladann yon chemiz manch long, pantalon long, gan travay ak soulye ki solid ak plant epè - pandan efò netwaye.
 • Sèvi ak yon respiratè pou limite ekspoze ou, ak debri mouye pou minimize patikil pousyè pou respire. Moun ki gen opresyon, COPD ak/oswa lòt kondisyon nan poumon ta dwe pran prekosyon nan zòn ki gen move kalite lè a, paske li ka vin pi mal sentòm yo.
 • Dokiman domaj pwopriyete ak foto. Fè yon envantè epi kontakte konpayi asirans ou an pou asistans.
 • Voye mesaj tèks oswa itilize medya sosyal pou kontakte fanmi ak zanmi. Sistèm telefòn yo souvan okipe apre yon dezas. Fè apèl sèlman nan ka ijans.

Resous Adisyonèl

Videyo

Medya Sosyal ak Grafik

Plis Enfòmasyon

Last Updated: 03/14/2022

Return to top