U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

man wearing a face mask to protect from illness

Ekspozisyon nan risk Byolojik

Anvan yon Risk Byolojik

Pandan yon Posib Ekspozisyon

Ajan byolojik yo se òganis oswa toksin ki ka touye oswa andikape moun, bèt ak rekòt. Evènman byolojik yo ka swa pa aksidan oswa entansyonèl. Toulède kalite evènman yo ka fè ou malad.

Gen twa gwoup debaz ajan byolojik ki ka blese yon moun swa aksidantèlman oswa entansyonèlman: bakteri, viris ak toksin. Ajan byolojik yo ka gaye lè yo flite nan lè a, ak kontak moun-a-moun, lè bèt yo enfekte apresa kominike avèk moun, oswa lè manje ak dlo yo kontamine.Anvan yon Ekspozisyon nan Risk Byolojik

Anvan yon Risk Byolojik

Events where you are exposed accidentally or intentionally to biohazards may or may not be immediately obvious. In most cases, local health care workers will report a pattern of unusual illness or there will be a wave of sick people seeking emergency medical attention. You would be alerted through an emergency radio or TV broadcast, a telephone call or a home visit from an emergency response worker.

Pou prepare:

Image
An emergency supply kit including an external battery, canned food, water, a flashlight, cleaning supplies and important papers.
 • Devlope yon Twous Pwovizyon pou Ijans.
 • Fè yon Plan Ijans Fanmi.
 • Tcheke avèk doktè w pou asire ke tout moun nan fanmi w gen iminizasyon ajou.
 • Konsidere enstale yon Filtè Lè Patikil Awot-Efikasite (HEPA) nan kanal founo, sa ki pral filtre pifò ajan byolojik ki kapab antre lakay ou.

Pandan yon Posib Ekspozisyon

Premye siy ki montre yon ekspozisyon nan risk byolojik ka lè moun remake sentòm maladi a ki te koze pa ekspoze bakteri, viris oswa toksin lan. Ofisyèl sante piblik yo ka pa kapab imedyat- man bay enfòmasyon sou sa ou ta dwe fè. Li pral pran tan pou konnen egzakteman ki sa maladi a ye, ki jan li ta dwe trete ak ki moun ki an danje. 

Pandan yon Evènman:

Image
Illustration of a woman sitting on the couch listening to the radio looking out the window at two first responders putting a stretcher into an ambulance.
 • Gade Televizyon, tande radio oswa tcheke entènèt pou nouvèl ofisyèl ak enfòmasyon sa ki gen ladann:
  • Siy ak sentòm maladi a
  • Zòn ki andanje
  • Si yo te distribye medikaman oswa vaksinasyon  
  • Ki kote pou chèche atansyon medikal si ou vin malad
 • Deplase rapidman nan zòn lan si ou remake yon sibstans sispèk.
 • Kouvri bouch ak nen w avèk kouch twal ki kapab filtre lè a men li toujou pèmèt ou respire.  Egzanp yo gen ladan de a twa kouch koton tankou mayo, mouchwa oswa sèvyèt.
 • Depannde sitiyasyon an, mete yon mask pou figi pou redwi inalasyon oswa simaje mikwòb.
 • Si ou te ekspoze a yon ajan byolojik, retire sachè rad ak atik pèsonèl ou yo.  Swiv enstriksyon ofisyèl yo, pou jete atik kontamine yo.
 • Lave tèt ou avèk savon ak dlo epi mete rad pwòp.
 • Kontakte otorite yo epi chèche asistans medikal.  Yo ka konseye w pou rete lwen lòt moun oswa menm rete an karantèn.
 • Si sentòm ou yo matche sila yo ki te dekri epi ou nan gwoup yo te konsidere kòm a risk, touswit chèche atansyon medikal ijans.
 • Swiv enstriksyon doktè ak lòt otorite sante piblik yo.
 • Evite anpil moun.
 • Lave men w avèk savon ak dlo souvan.
 • Pa pataje mande oswa veso.

Last Updated: 04/25/2023

Return to top