U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

man wearing a face mask to protect from illness

Pagkakalantad sa Biohazard

Bago pa ang Pagkakalantad sa Biohazard

Habang Nangyayari ang Posibleng Pagkakalantad

Ang mga biyolohikal na elemento (biological agents) ay mga organismo o lason na maaaring pumatay o makapinsala sa mga tao, hayop at pananim. Ang mga biyolohikal na kaganapan ay maaaring hindi sinasadya o sinadya. Ang parehong uri ng mga kaganapan ay maaaring makapagdulot sa iyo ng sakit.

May tatlong pangunahing grupo ng mga biyolohikal na elemento (biological agents) na maaaring hindi sinasadya o sinasadyang makasakit ng isang tao: bakterya, virus at mga lason. Ang mga biyolohikal na elemento (biological agents) ay maaaring kumalat kapag sila ay na-spray sa hangin, na may tao-sa-tao na pakikipag-ugnayan, kapag ang mga hayop ay nahawaan at pagkatapos ay nakikipag-ugnayan sa mga tao, o kapag ang pagkain at tubig ay kontaminado.

Bago pa ang Pagkakalantad sa Biohazard

Ang mga kaganapan kung saan hindi sinasadya o sinasadyang nalantad ka sa mga biohazard ay maaari o hindi kaagad na halata. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga lokal na manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ay magre-report ng isang pattern ng hindi pangkaraniwang sakit o magkakaroon ng pagbugso ng mga taong may sakit na naghahanap ng emerhensiyang medikal na atensyon. Aalertuhan ka sa pamamagitan ng pang-emerhensiyang radyo o broadcast sa TV, tawag sa telepono o pagbisita sa bahay mula sa isang manggagawang tumutugon sa emerhensiya.

Para Maghanda:

Image
An emergency supply kit including an external battery, canned food, water, a flashlight, cleaning supplies and important papers.
 • Magbuo ng Supply Kit na Pang-emerhensiya.
 • Gumawa ng Pang-emerhensiyang Plano sa Pamilya.
 • Magtanong sa iyong doktor upang matiyak na ang lahat sa iyong pamilya ay may up-to-date na mga pagbabakuna.
 • Isaalang-alang ang pag-install ng High-Efficiency Particulate Air (HEPA) na filter sa iyong furnace return duct, na magsasala sa karamihan ng mga biyolohikal na elemento (biological agents) na maaaring pumasok sa iyong bahay.

Habang Nangyayari ang Posibleng Pagkakalantad

Ang unang senyales ng pagkakalantad sa biohazard ay maaaring kapag napansin ng mga tao ang mga sintomas ng sakit na dulot ng pagkakalantad sa bakterya, virus o lason. Maaaring hindi kaagad makapagbigay ng impormasyon ang mga opisyal ng pampublikong kalusugan kung ano ang dapat mong gawin. Kakailanganin ng oras upang malaman kung ano mismo ang sakit, kung paano ito dapat gamutin at kung sino ang nasa panganib.

Sa panahon ng kaganapan:

Image
Illustration of a woman sitting on the couch listening to the radio looking out the window at two first responders putting a stretcher into an ambulance.
 • Manood ng TV, makinig sa radyo o tingnan ang Internet para sa opisyal na balita at impormasyon kabilang ang:
  • Mga senyales at sintomas ng sakit
  • Mga lugar na nasa panganib
  • Kung ang mga gamot o pagbabakuna ay ipinamamahagi
  • Kung saan humingi ng medikal na atensyon kung ikaw ay nagkasakit
 • Mabilis na lumayo sa lugar kung may napansin kang kahina-hinalang substance.
 • Takpan ang iyong bibig at ilong ng mga layer ng tela na maaaring magsala ng hangin ngunit nagbibigay-daan pa rin sa iyo na huminga. Kasama sa mga halimbawa ang dalawa hanggang tatlong layer ng cotton gaya ng t-shirt, panyo o tuwalya.
 • Depende sa sitwasyon, magsuot ng face mask para mabawasan ang paglanghap o pagkalat ng mikrobyo.
 • Kung nalantad ka sa biyolohikal na elemento (biological agents), tanggalin at ilagay sa bag ang iyong mga damit at personal na gamit. Sundin ang mga opisyal na tagubilin para sa pagtatapon ng mga kontaminadong bagay.
 • Hugasan ang iyong sarili ng sabon at tubig at magsuot ng malinis na damit.
 • Makipag-ugnayan sa mga awtoridad at humingi ng tulong medikal. Maaari kang payuhan na lumayo sa iba o mag-quarantine.
 • Kung ang iyong mga sintomas ay tumutugma sa mga inilarawan at ikaw ay nasa grupo na itinuturing na nasa panganib, agad na humingi ng emerhensiyang medikal na atensyon.
 • Sundin ang mga tagubilin ng mga doktor at iba pang opisyal ng pampublikong kalusugan.
 • Iwasan ang maraming tao.
 • Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig.
 • Huwag magbahagi ng pagkain o kagamitan.

Last Updated: 04/25/2023

Return to top