U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A series of electric power lines over a foggy field

Panahon sa Kalawakan

Bago Pa ang Panahon sa Kalawakan

Habang Nangyayari ang Panahon sa Kalawakan

Pagkatapos ng Panahon sa Kalawakan

Kaugnay na Nilalaman

Ang terminong "panahon sa kalawakan" ay tumutukoy sa mga variable na kondisyon sa araw at sa kalawakan na maaaring makaimpluwensya sa pagganap ng teknolohiyang ginagamit natin sa Daigdig (Earth).

Ang lagay ng panahon sa kalawakan ay maaaring gumawa ng mga electromagnetic field na nag-uudyok ng matinding agos sa mga wire, nakakaabala sa mga linya ng kuryente, at maging sanhi ng malawakang pagkawala ng kuryente. Ang matinding panahon sa kalawakan ay gumagawa din ng mga solar energetic particles, na maaaring makapinsala sa mga satellite na ginagamit para sa mga komersyal na komunikasyon, global positioning, intelligence gathering at paghula ng panahon.

Ang araw ang pangunahing pinagmumulan ng panahon sa kalawakan. Ang mga biglaang pagsabog ng mga istruktura ng plasma at magnetic field mula sa atmosphere ng araw na tinatawag na coronal mass ejections kasama ng biglaang pagsabog ng radiation, o solar flare, lahat ay nagdudulot ng mga epekto sa lagay ng panahon dito sa Daigdig.

Bago Mangyari ang Panahon sa Kalawakan

 Ang pagkawala ng kuryente na nauugnay sa panahon sa kalawakan ay maaaring magdulot ng:

 • Pagkawala ng mga sistema ng pamamahagi ng tubig at maruming water.
 • Pagkawala ng mga pagkaing nabubulok at mga gamot.
 • Pagkawala ng heating/air conditioning at mga sisteman ng electrical lighting.
 • Pagkawala ng mga sistema sa computer, mga sistema ng telepono at mga sistema ng komunikasyon (kabilang ang mga pagkagambala sa mga flight ng eroplano, mga satellite network at mga serbisyo ng GPS).
 • Pagkawala ng mga sistema ng pampublikong transportasyon.
 • Pagkawala ng mga sistema ng pamamahagi ng gasolina at mga pipeline ng gasolina.
 • Loss of all electrical systems that do not have back-up power.
 • Pagkawala ng lahat ng sistema sa kuryente na walang back-up na kuryente.

Maghanda Ngayon

Image
An emergency supply kit including an external battery, canned food, water, a flashlight, cleaning supplies and important papers.
 • Bumuo ng kit na pang-emerhensiya
 • Gumawa ng plano para sa komunikasyon ng pamilya.
 • Matuto nang higit pa tungkol sa paghahanda para sa pagkawala ng kuryente.
 • Magkaroon ng kamalayan na karamihan sa mga gamot na nangangailangan ng pagpapalamig ay maaaring itago sa saradong refrigerator sa loob ng ilang oras nang walang problema. I-check sa iyong manggagamot o parmasyutiko kung hindi ka sigurado tungkol sa iyong partikular na gamot.
 • Panatilihing mga nasa kalahating puno ang tangke ng gas sa iyong sasakyan. Ang mga istasyon ng gasolina ay umaasa sa kuryente upang paandarin ang kanilang mga pumps.
 • Alamin kung saan matatagpuan ang manual release lever ng iyong electric garage door opener at kung paano ito paandarin.
 • Panatilihing may ekstrang baterya o mga external chargers upang i-charge ang iyong telepono, laptop at iba pang maliliit na electronics kung sakaling mawalan ng kuryente. Magtabi ng charger ng telepono ng kotse sa iyong sasakyan.

Habang Nangyayari ang Panahon sa Kalawakan

 • Panatilihing mababa ang iyong paggamit ng kuryente hangga't maaari, na makatutulong sa mga kumpanya ng kuryente na maiwasan ang mga rolling blackout sa mga panahong nakompromiso ang power grid.
 • Sundin ang mga tagubilin sa Emergency Alert System (EAS).
 • Idiskonekta ang mga electrical appliances kung inutusan ng mga lokal na opisyal na gawin ito.
 • Huwag gamitin ang telepono maliban kung talagang kinakailangan. Panatilihing bukas ang mga linya ng telepono para sa mga tauhan ng emerhensiya sa panahon ng mga sitwasyong pang-emerhensiya.

Pagkatapos ng Pangyayari sa Panahon ng Kalawakan

Itapon ang hindi ligtas na pagkain:

Image
Illustration of food in a refrigerator after the power has been off for several hours. Some food will need to be thrown out.
 • Itapon ang anumang pagkain na nalantad sa temperatura na 40° F (4° C) o mas mataas sa loob ng dalawang oras o higit pa, o may hindi pangkaraniwang amoy, kulay o texture. Kapag may pagdududa, itapon ito!
 • Huwag kailanman tumikim ng pagkain o umasa sa hitsura o amoy upang matukoy ang kaligtasan nito. Ang ilang mga pagkain ay maaaring magmukhang mabuti at mabango, ngunit kung sila ay nasa temperatura ng silid nang masyadong mahaba, ang bakterya na nagdudulot ng mga sakit na nakukuha sa pagkain ay maaaring magsimulang lumaki nang mabilis. Ang ilang uri ng bakterya ay gumagawa ng mga lason na hindi masisira sa pamamagitan ng pagluluto.
 • Maaari mong i-refreeze ang pagkain sa freezer kung ang pagkain ay mas malamig sa 40° F at may mga ice crystal dito.
 • Sukatin ang temperatura ng pagkain gamit ang thermometer ng pagkain kung hindi ka sigurado sa angkop na lamig nito.

Last Updated: 02/15/2023

Return to top