U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a woman sits on her bed looking at her smart phone

Mga Pang-emerhensiya na Alerto

Mga Wireless na Pang-emerhensiya na Alerto

Sistema ng pang-emerhensiya na alerto

NOAA Weather Radio

FEMA Mobile App

Kapag may mga emerhensiya, ang mga opisyal ng pampublikong kaligtasan ay gumagamit ng napapanahon at maaasahang mga sistema upang alertuhan kayo. Inilalarawan ng pahinang ito ang iba't ibang babalang alerto na makukuha ninyo at kung paano makukuha ang mga ito.

Wireless Emergency Alerts (WEAs) o Mga Wireless na Pang-emerhensiya na Alerto

Wireless Emergency Alerts (WEAs) o Mga Wireless na Pang-emerhensiya ay mga maiikling mensaheng pang-emerhensiya mula sa awtorisadong pederal, estado, lokal, tribo at teritoryong publiko na alertuhin ang mga awtoridad na maaaring i-broadcast mula sa mga cell tower patungo sa anumang mobile device na pinapagana ng WEA sa isang lokal na target na lugar. Ang mga WEA ay maaaring ipadala ng mga opisyal ng estado at lokal na pampublikong kaligtasan, ang National Weather Service, ang National Center for Missing and Exploited Children at ang Presidente ng Estados Unidos.

Image
Ilustrasyon ng kamay na may hawak na telepono na may Amber Alert
 • Ang mga WEAs ay mukhang mga mensahe sa text ngunit idinisenyo upang makuha ang inyong atensyon gamit ang natatanging tunog at vibration na paulit-ulit nang dalawang beses.
 • Ang mga WEAs ay hindi hihigit sa 360 na karakter at kasama ang uri at oras ng alerto, anumang aksyon na dapat ninyong gawin at ang ahensyang nag-isyu ng alerto.
 • Ang mga WEAs ay hindi apektado ng pagkapuno ng network at hindi makakaabala sa mga text, tawag o naka-sesyon na data na kasalukuyang isinasagawa.
 • Hindi kayo sinisingil para sa pagtanggap ng mga WEAs at hindi na kailangang mag-subscribe.
alert - info

Kung hindi kayo nakakatanggap ng mga WEAs, narito ang ilang tip para i-troubleshoot ang inyong mobile device:

 1. Suriin ang mga setting sa inyong mobile device at suriin ang inyong user manual (maaaring mahanap rin ninyo ito sa online).
  • Ang mga lumang telepono ay maaaring hindi pwede sa WEAs, at ang ilang mga modelo ng cell phone ay nangangailangan na inyong paganahin ang mga WEAs.
  • Ang ilang mga mobile service provider ay tinatawag ang mga mensaheng ito na "Mga Alerto ng Gobyerno," o "Mga Mensahe ng Alerto sa Emerhensiya."
 2. Tingnan sa inyong wireless provider upang makita kung malulutas nila ang isyu.
  • All major phone providers and some smaller providers participate in WEA.
  • Lahat ng pangunahing provider ng telepono at ilang mas maliliit na provider ay sumasali sa WEA.
  • Federal Communications Commission (FCC) na rehistro ng mga WEA providers.

Upang magbigay ng mga komento o alalahanin tungkol sa mga WEAs na ipinadala sa inyong lugar makipag-ugnayan nang direkta sa mga lokal na opisyal.

Emergency Alert System (EAS) o Sistema ng Pang-emerhensiya na Alerto

Ang Emergency Alert System (EAS) o Sistema ng Pang-emerhensiya na Alerto ay isang nasyonal na sistema ng babala sa publiko na nagpapahintulot sa presidente na magsalita sa bansa sa loob ng 10 minuto sa panahon ng nasyonal na emerhensiya. Ang estado at mga lokal na awtoridad  ay maaari ding gumamit sa sistema upang maghatid ng mahalagang impormasyong pang-emerhensiya tulad ng impormasyon sa panahon, mga napipintong pagbabanta, mga alerto sa AMBER at impormasyon sa lokal na insidente na naka-target sa mga partikular na lugar.

Image
Ilustrasyon Sistema ng Emergency Alert
 • Ang EAS ay ipinapadala sa pamamagitan ng mga tagapagbalita, mga serbisyo sa satellite digital audio, direktang broadcast satellite provider, sistema ng telebisyong cable at sistema ng wireless cable.
 • Ang Presidente ay may tanging responsibilidad sa pagtukoy kung kailan isaaktibo ang nasyonal na antas ng EAS. Ang FEMA at ang FCC ay responsable para sa mga nasyonal na antas sa pagsusulit at pagsasanay.
 • Ginagamit din ang EAS kapag ang lahat ng iba pang paraan ng pag-alerto sa publiko ay hindi magagamit.

NOAA Weather Radio (NWR)

NOAA Weather Radio All Hazards (NWR) ay isang pambansang network ng mga istasyon ng radyo na nagbabalita ng tuloy-tuloy na impormasyon sa panahon mula sa pinakamalapit na tanggapan ng National Weather Service batay sa inyong pisikal na lokasyon.

Image
Illustration of a woman listening to the radio, with heavy rain outside the window.
 • Ang NWR ay nagbabalita ng mga opisyal na babala, relo, balita tungkol sa lagay ng panahon at iba pang impormasyon sa panganib 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo.
 • Ang NWR ay nagbabalita din ng mga alertong hindi tungkol sa panahon na emerhensiya gaya ng nasyonal na seguridad o mga banta sa kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng Sistema ng Pang-emerhensiya na Alerto.

FEMA Mobile App

Binibigyang-daan ka ng FEMA App na makatanggap ng nasa aktong-oras (real-time) na mga alerto sa lagay ng panahon at emerhensiya, magpadala ng mga abiso sa mga mahal sa buhay, hanapin ang mga pang-emerhensiyang silungan sa iyong lugar, kumuha ng mga diskarte sa paghahanda at higit pa.

Image
Hand holding smart phone with fema app open
 • Makatanggap ng nasa aktong-oras (real-time) sa lagay ng panahon at mga alerto sa emerhensiya mula sa National Weather Service na may hanggang limang lokasyon sa buong bansa.
 • Maghanap ng malapit na silungan (shelter) kung kailangan mong lumikas sa isang ligtas na lugar.
 • Alamin kung ang iyong lokasyon ay karapat-dapat para sa tulong ng FEMA, hanapin ang mga lokasyon ng Disaster Recovery Center, at makakuha ng mga sagot sa iyong katanungang na gusto mong itanong.

Kaugnay na Nilalaman

Last Updated: 02/03/2023

Return to top