U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a woman sits on her bed looking at her smart phone

Cảnh báo Khẩn cấp

Cảnh báo Khẩn cấp qua Thiết bị Di động

Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp

Radio Thời tiết NOAA

Ứng dụng Di động FEMA

Khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp, các viên chức an toàn công cộng sử dụng các hệ thống kịp thời và đáng tin cậy để cảnh báo cho quý vị. Trang này mô tả các cảnh báo cảnh báo khác nhau mà quý vị có thể nhận được và cách nhận chúng.

Cảnh báo Khẩn cấp qua Thiết bị Di động (WEA)

Cảnh báo Khẩn cấp qua Thiết bị Di động (WEA) là các thông báo khẩn cấp ngắn từ các cơ quan cảnh báo công cộng liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ được ủy quyền có thể được phát từ tháp di động tới bất kỳ thiết bị di động nào hỗ trợ WEA‐trong một khu vực được nhắm mục tiêu tại địa phương. WEA có thể được gửi bởi các quan chức an toàn công cộng của tiểu bang và địa phương, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị Bóc lột và Tổng thống Hoa Kỳ.

Image
Hình minh họa tay cầm điện thoại với Amber Alert
 • WEA trông tương tự như tin nhắn văn bản nhưng được thiết kế để thu hút sự chú ý của quý vị với âm thanh độc đáo và độ rung lặp lại hai lần.
 • WEA có không quá 360 ký tự và bao gồm loại và thời gian của cảnh báo, bất kỳ hành động nào quý vị nên thực hiện và cơ quan đưa ra cảnh báo.
 • WEA không bị ảnh hưởng bởi tình trạng nghẽn mạng và sẽ không làm gián đoạn tin nhắn, cuộc gọi hoặc phiên dữ liệu đang diễn ra.
 • Quý vị không bị tính phí khi nhận WEA và không cần phải đăng ký.
alert - info

Nếu quý vị không nhận được WEA, dưới đây là một số lời khuyên để khắc phục sự cố thiết bị di động của quý vị:

 1. Kim tra cài đặt trên thiết b di động ca quý v và xem li hướng dn người dùng ca quý v (quý v cũng có th tìm thy hướng dn này trc tuyến).
  • Các máy điện thoại cũ hơn có thể không hỗ trợ WEA và một số kiểu điện thoại di động yêu cầu quý vị bật WEA.
  • Một số nhà cung cấp dịch vụ di động gọi những tin nhắn này là “Cảnh báo của Chính quyền” hoặc “Tin nhắn Cảnh báo Khẩn cấp”.
 2. Kim tra vi nhà cung cp dch v không dây ca quý v để xem liu h có th gii quyết s c hay không.
  • Tất cả các nhà cung cấp điện thoại lớn và một số nhà cung cấp nhỏ hơn đều tham gia WEA.
  • Ủy ban Liên lạc Liên bang (FCC) đăng ký các nhà cung cấp WEA.

Để cung cấp nhận xét hoặc mối quan ngại về các WEA được gửi trong khu vực của quý vị, vui lòng liên hệ trực tiếp với các viên chức địa phương.

Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS)

Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) là một hệ thống cảnh báo công cộng quốc gia cho phép tổng thống có thể phát biểu trước toàn quốc trong vòng 10 phút trong trường hợp khẩn cấp quốc gia. Chính quyền tiểu bang và địa phương cũng có thể sử dụng hệ thống để cung cấp thông tin khẩn cấp quan trọng như thông tin thời tiết, các mối đe dọa sắp xảy ra, cảnh báo AMBER và thông tin sự cố tại địa phương nhắm mục tiêu đến các khu vực cụ thể.

Image
Hình minh họa Hệ thống cảnh báo khẩn cấp
 • EAS được gửi thông qua các chương trình phát thanh, các dịch vụ âm thanh kỹ thuật số vệ tinh, các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh phát sóng trực tiếp, hệ thống truyền hình cáp và hệ thống cáp không dây.
 • Tổng thống chịu trách nhiệm duy nhất trong việc xác định thời điểm kích hoạt EAS cấp quốc gia. FEMA và FCC chịu trách nhiệm về các bài kiểm tra và bài tập cấp quốc gia.
 • EAS cũng được sử dụng khi tất cả các phương tiện cảnh báo công chúng khác không khả dụng.

Radio Thời tiết NOAA (NWR)

NOAA Weather Radio All Hazards (Radio Thời tiết NOAA Tất cả các Mối Nguy hiểm, NWR) là một mạng lưới đài phát thanh trên toàn quốc phát thông tin thời tiết liên tục từ văn phòng Dịch vụ Thời tiết Quốc gia gần nhất dựa trên vị trí thực tế của quý vị.

Image
Illustration of a woman listening to the radio, with heavy rain outside the window.
 • NWR phát các cảnh báo chính thức, theo dõi, dự báo và thông tin nguy hiểm khác 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.
 • NWR cũng phát đi các cảnh báo về các trường hợp khẩn cấp không do thời tiết chẳng hạn như an ninh quốc gia hoặc các mối đe dọa an toàn công cộng thông qua Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp.

Ứng dụng Di động FEMA

Ứng dụng FEMA cho phép quý vị nhận cảnh báo khẩn cấp và thời tiết theo thời gian thực, gửi thông báo cho những người thân, xác định vị trí nơi trú ẩn khẩn cấp trong khu vực của quý vị, nắm được các chiến lược chuẩn bị sẵn sàng, v.v.

Image
Hand holding smart phone with fema app open
 • Nhận thông báo khẩn cấp và thời tiết theo thời gian thực từ Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cho tối đa năm địa điểm trên toàn quốc. 
 • Tìm một nơi trú ẩn gần đó nếu quý vị cần sơ tán đến một nơi an toàn.
 • Tìm hiểu xem địa điểm của quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ của FEMA hay không, tìm các địa điểm của Trung tâm Khắc phục Thiên tai và nhận lời giải đáp cho những câu hỏi cấp bách nhất của quý vị.

Nội dung Liên kết

Last Updated: 02/03/2023

Return to top