U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A mother shows her daughter how to turn off utilities

Các Kỹ năng An toàn

Tìm hiểu Sơ cứu và CPR 

Tham gia lớp sơ cứu và hô hấp nhân tạo. Quý vị có thể biết thêm thông tin về đào tạo từ chương Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ tại địa phương của quý vị. Việc được chứng nhận sẽ bảo vệ quý vị theo luật Good Samaritan (Người Nhân hậu) nếu quý vị phải sơ cứu.

Nhận thêm thông tin về các vật dụng trong bộ dụng cụ sơ cứu.

Học cách Sử dụng Bình Chữa cháy

Có ít nhất một bình chữa cháy mới nhất và cho mọi người trong gia đình quý vị biết nơi cất giữ và cách sử dụng bình chữa cháy đó. Quý vị nên có một loại ABC ở mức tối thiểu.

Cơ quan Quản lý Phòng cháy chữa cháy Hoa Kỳ cho biết quý vị chỉ nên sử dụng bình chữa cháy nếu quý vị đã được đào tạo về cách sử dụng và bảo trì đúng cách. Liên hệ với sở cứu hỏa địa phương của quý vị để biết thông tin về đào tạo trong khu vực của quý vị. Nhận thêm thông tin về sự chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp hỏa hoạn.

Biết Cách Ngắt các Tiện ích

Khí Gas Tự nhiên

Rò rỉ và nổ khí đốt tự nhiên gây ra một số vụ hỏa hoạn đáng kể sau thảm họa. Điều quan trọng là tất cả các thành viên trong gia đình phải biết cách tắt khí đốt tự nhiên.

Có các quy trình ngắt gas khác nhau đối với các cấu hình đồng hồ đo gas khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải gọi cho công ty gas của quý vị. Họ có thể giúp quý vị chuẩn bị các thiết bị dùng gas và dịch vụ gas đến nhà quý vị trong trường hợp khẩn cấp.

Đảm bảo rằng mọi người trong gia đình quý vị đều biết quy trình tắt đồng hồ đúng cách. Không thực sự tắt ga khi thực hành tắt nó.

  • Nếu quý vị ngửi thấy mùi ga hoặc nghe thấy tiếng thổi hoặc tiếng rít, hãy mở cửa sổ và nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài. Nếu có thể, hãy tắt gas bằng van chính bên ngoài và gọi cho công ty gas từ nhà hàng xóm.
  • Thận trọng: Nếu quý vị tắt gas vì bất kỳ lý do gì, chỉ có chuyên gia có trình độ mới có thể bật lại. KHÔNG BAO GIỜ cố gắng tự vặn ga trở lại.

Nước

Nước nhanh chóng trở thành nguồn tài nguyên quý giá sau nhiều thảm họa. Điều quan trọng là mọi người trong gia đình quý vị phải học cách tắt van nước chính của ngôi nhà.  

  • Tìm van ngắt của đường nước chính đi vào nhà của quý vị và gắn thẻ cho nó để dễ nhận biết. Hãy chắc chắn rằng mọi người trong gia đình quý vị biết nó ở đâu.
  • Làm cho quý vị có thể tắt van hoàn toàn. Van của quý vị có thể bị rỉ sét khi mở hoặc có thể không đóng hết cỡ. Nếu vậy, hãy thay thế nó.
  • Các đường dây bị nứt có thể làm ô nhiễm nguồn nước cung cấp cho ngôi nhà của quý vị. Quý vị nên tắt nguồn nước của mình cho đến khi các nhà chức trách cho biết nước đó an toàn để uống.

Tác động của trọng lực có thể làm cạn nước trong bình đun nước nóng và bồn cầu của quý vị trừ khi quý vị giữ nó trong nhà bằng cách tắt van chính của nhà. (Đây không phải là van đường phố trong hộp xi măng ở lề đường – van đường phố cực kỳ khó xoay và cần có dụng cụ đặc biệt.)

Điện

Tia lửa điện có thể đốt cháy khí gas tự nhiên nếu nó bị rò rỉ. Hướng dẫn tất cả các thành viên có trách nhiệm trong gia đình cách ngắt điện.

  • Xác định vị trí hộp mạch điện của quý vị. Vì sự an toàn của quý vị, luôn tắt tất cả các mạch riêng lẻ trước khi tắt mạch chính.

Nội dung Liên kết

Last Updated: 02/15/2023

Return to top