U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A man using his phone while rolling a suitcase at a transportation center

Attacks in Crowded and Public Spaces

Chuẩn bị Trước Trận Động đất

Sống sót trong

Hãy an toàn sau khi

Nội dung liên quan

Thực hiện các bước để chuẩn bị và bảo vệ bản thân cũng như giúp đỡ những người khác trong trường hợp bị tấn công hàng loạt.

Các loại Tấn công Hàng loạt

 • Các cá nhân sử dụng súng gây thương vong hàng loạt (xả súng chủ động).
 • Các cá nhân sử dụng xe gây thương vong hàng loạt.
 • Các cá nhân dùng bom tự chế gây thương vong hàng loạt.
 • Các phương pháp khác được sử dụng trong các cuộc tấn công hàng loạt có thể bao gồm dao, lửa, thiết bị bay không người lái hoặc các loại vũ khí khác.

Chuẩn bị TRƯỚC

Image
A woman points out a suspicious package to a police officer.
 • Hãy cnh giác. Luôn nhận thức được môi trường của quý vị và mọi nguy hiểm có thể xảy ra.
 • Nếu quý v thy điu đáng ng, hãy báo cáo ngay cho chính quyền địa phương. Điều đó bao gồm các gói đáng ngờ, những người cư xử kỳ lạ hoặc ai đó trao đổi những điều kỳ lạ.
 • Quan sát các du hiu cnh báo. Các dấu hiệu có thể bao gồm giao tiếp theo cách bất thường hoặc bạo lực, lạm dụng chất, thể hiện sự tức giận hoặc ý định gây tổn hại. Những dấu hiệu cảnh báo này có thể tăng lên theo thời gian.
 • Có mt kế hoch thoát him. Xác định các lối thoát và khu vực ẩn nấp ở bất cứ nơi nào quý vị đến, bao gồm cơ quan, trường học và các sự kiện đặc biệt.
 • Hc các k năng cu h. Tham gia các khóa huấn luyện chẳng hạn như Quý vị chính là Nguồn Trợ giúp cho đến Khi Nhận được Trợ giúp và sơ cứu để hỗ trợ những người bị thương trước khi nhận được trợ giúp.

Sinh tồn TRONG SỰ CỐ: Chạy, Ẩn nấp, Chống trả

Image
Illustration of a woman hiding under a desk, behind a barricaded door, on her phone texting.

Chạy đến nơi An toàn

 • Tìm kiếm s an toàn. Tránh xa kẻ tấn công là ưu tiên hàng đầu.
 • Bỏ lại đồ đạc của quý vị và tìm cách chạy đi.
 • Gọi 9-1-1 khi quý vị an toàn và mô tả kẻ tấn công, vị trí và vũ khí.

Che chắn và Ẩn nấp

 • Che và ẩn nấp nếu quý vị không thể sơ tán. Tìm một nơi để trốn khỏi tầm nhìn của kẻ tấn công và đặt một rào cản vững chắc giữa quý vị và mối đe dọa nếu có thể.
 • Khóa và chặn cửa, đóng rèm và tắt đèn.
 • Giữ yên lặng.

Phòng thủ, Làm gián đoạn, Chống trả

 • Ch chng tr như mt phương sách cui cùng. Khi quý vị không thể chạy hoặc che chắn, hãy cố gắng làm gián đoạn cuộc tấn công hoặc vô hiệu hóa kẻ tấn công.
 • Hãy trở nên hung hăng và kiên quyết với hành động của quý vị.
 • Tuyển mộ những người khác để phục kích kẻ tấn công bằng vũ khí tạm thời như ghế, bình cứu hỏa, kéo, sách, v.v.
 • Hãy chuẩn bị sẵn sàng để gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc chết người đối với kẻ tấn công.

Giúp đỡ Người bị thương

 • Hãy chăm sóc bản thân trước và sau đó, nếu quý vị có thể, hãy giúp người bị thương đến nơi an toàn và chăm sóc họ ngay lập tức. Gọi 9-1-1 khi quý vị an toàn để làm điều đó.

An toàn SAU SỰ CỐ

Khi Cơ quan Thực thi Pháp luật Đến

 • Giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn.
 • Giữ hai bàn tay để có thể nhìn thấy chúng rõ ràng và không nắm giữ gì.
 • Có mặt ở các khu vực được chỉ định để cung cấp thông tin và nhận trợ giúp.
 • Làm theo hướng dn ca cơ quan thc thi pháp lut và sơ tán theo hướng họ yêu cầu quý vị đi. Lắng nghe cơ quan thực thi pháp luật để biết thông tin về tình hình. Chia sẻ thông tin cập nhật với gia đình và bạn bè khi quý vị có thể.

Cân nhắc Tìm kiếm sự Trợ giúp của Chuyên gia

alert - info

Hãy quan tâm đến sức khỏe tinh thần của quý vị. Nếu cần, hãy tìm kiếm sự trợ giúp để quý vị và gia đình quý vị đối phó với chấn thương.

Nội dung Liên kết

Last Updated: 12/12/2023

Return to top