U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A fire inside of a building has caused the brick exterior and the ceiling to collapse

Vụ nổ

Trước một Vụ nổ

Trong và Sau một Vụ nổ

Nội dung Liên quan

Thiết bị nổ có thể được vận chuyển trong xe hoặc bởi người, được vận chuyển trong kiện hàng hoặc giấu bên vệ đường. Có những bước quý vị có thể thực hiện để chuẩn bị.

Trước một Vụ nổ

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Tạo Bộ Dụng cụ Khẩn cấp.
 • Lập Lập Kế hoạch Khẩn cấp cho Gia đình.
 • Tìm hiểu cách xác định hoạt động đáng ngờ và phải làm gì trong trường hợp bị đe dọa đánh bom.  
 • Đảm bảo rằng chủ lao động của quý vị có thông tin cập nhật về bất kỳ nhu cầu y tế nào mà quý vị có thể có và cách liên hệ với những người thụ hưởng được chỉ định hoặc những người liên hệ khẩn cấp.
 • Nếu quý vị thấy điều đáng ngờ, hãy báo cáo ngay. Bằng cách cảnh giác và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương, quý vị có thể giúp bảo vệ gia đình, hàng xóm và cộng đồng của mình.

Trong và Ngay Sau khi Xảy ra một Vụ nổ

 • Luôn làm theo hướng dẫn từ các viên chức địa phương. Các dịch vụ khẩn cấp có thể không có ngay lập tức.
 • Giữ bình tĩnh. Nếu mọi thứ rơi xuống xung quanh quý vị, hãy chui xuống gầm bàn hoặc bàn làm việc chắc chắn.
 • Nếu an toàn để làm như vậy, hãy rời khỏi khu vực nhanh nhất có thể. Đừng dừng lại để lấy tài sản cá nhân hoặc gọi điện thoại.
 • Sau khi quý vị sơ tán đến nơi an toàn, hãy cho người liên hệ khẩn cấp trong gia đình biết quý vị an toàn bằng cách nhắn tin hoặc nhắn tin cho họ trên mạng xã hội. Lưu các cuộc gọi điện thoại cho trường hợp khẩn cấp.
 • Ngay cả khi quý vị không liên quan trực tiếp đến vụ nổ, hãy cập nhật thông tin và lắng nghe các quan chức địa phương. Quý vị có thể được yêu cầu sơ tán hoặc tắt điện và nước.
Image
A man crawling low under smoke toward an exit.

Nếu quý vị đang ở trong nhà và có thể sơ tán:

 • Kiểm tra lửa và các mối nguy hiểm khác. Ở khu vực thấp nếu có khói.
 • Không sử dụng thang máy. Tránh các tầng và cầu thang yếu.

Nếu quý vị bị mắc kẹt dưới những mảnh vỡ:

 • Sử dụng đèn pin, còi hoặc gõ vào đường ống để báo vị trí của quý vị cho lực lượng cứu hộ. Chỉ hét lên như một phương sách cuối cùng để tránh hít phải bụi.
 • Che mũi và miệng bằng bất cứ thứ gì quý vị có trong tay.

Nếu quý vị ở bên ngoài:

 • Tiếp tục di chuyển khỏi khu vực đến nơi an toàn.
 • Quý vị có thể là người trợ giúp cho đến khi cứu hộ tới. Nếu an toàn để làm như vậy, hãy giúp mọi người đến nơi an toàn.
 • Nếu quý vị biết nơi mọi người bị mắc kẹt, đừng cố gắng giải cứu họ vì các mảnh vỡ di chuyển có thể gây hại thêm. Khi các dịch vụ khẩn cấp có mặt tại hiện trường, hãy thông báo ngay cho họ.

Last Updated: 02/15/2023

Return to top