U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

an emergency financial first aid kit and an elderly person's hands counting out money

Chuẩn bị Tài chính

Các Gợi ý Chuẩn bị về Tài chính

Người Mỹ ở mọi mức thu nhập đều gặp khó khăn khi phải xây dựng lại cuộc sống của mình sau một thảm họa hay tình huống khẩn cấp. Trong những thời điểm căng thẳng này, việc tiếp cận được các hồ sơ tài chính, bảo hiểm, y tế và các hồ sơ khác là điều thiết yếu để bắt đầu quá trình khắc phục hậu quả nhanh chóng và hiệu quả.

 1. Thu thập các thông tin tài chính, thông tin cá nhân quan trọng, thông tin về hộ gia đình và y tế.
 2. Cân nhắc việc tiết kiệm tiền trong một tài khoản tiết kiệm khẩn cấp mà quý vị có thể sử dụng trong bất kỳ tình huống khủng hoảng nào. Giữ một số tiền mặt nhỏ ở nhà ở một nơi an toàn. Điều quan trọng là cần có tiền mệnh giá nhỏ bởi vì ATM và thẻ tín dụng có thể không hoạt động trong một thảm họa khi quý vị cần mua các vật dụng cần thiết, nhiên liệu hay thực phẩm.
 3. Mua bảo hiểm tài sản (chủ nhà hoặc người thuê) y tế và nhân thọ nếu quý vị không có. Không phải tất cả các hợp đồng bảo hiểm đều như nhau. Xem lại hợp đồng của quý vị để đảm bảo số tiền và kiểu bảo hiểm mà quý vị có đáp ứng được yêu cầu cho tất cả các nguy cơ khả dĩ. Bảo hiểm chủ nhà thường không đài thọ lũ lụt, vì vậy quý vị có thể cần mua bảo hiểm lũ lụt từ Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia.
 4. Để biết thêm các mẹo chuẩn bị tài chính hữu ích, hãy tải xuống Bộ Công cụ Tài chính Khẩn cấp (EFFAK) để bắt đầu lập kế hoạch ngay hôm nay.

Giữ An toàn

 • Hãy thận trọng khi chia sẻ thông tin tài chính cá nhân, chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng, số an sinh xã hội hoặc số thẻ tín dụng của quý vị.
 • Không nhấp vào liên kết trong văn bản hoặc email từ những người quý vị không biết. Những kẻ lừa đảo có thể tạo các liên kết giả mạo đến các trang web.
  • Hãy nhớ rằng chính phủ sẽ không gọi hoặc nhắn tin cho quý vị về việc nợ tiền hoặc nhận các khoản thanh toán tác động kinh tế.
  • Xin lưu ý rằng những kẻ lừa đảo có thể cố gắng liên hệ với quý vị qua mạng xã hội. Chính quyền sẽ không liên lạc với quý vị thông qua phương tiện truyền thông xã hội về việc nợ tiền hoặc nhận thanh toán.
 • Hãy nhớ rằng những kẻ lừa đảo có thể cố gắng lợi dụng nỗi sợ hãi về tài chính bằng cách gọi điện với các cơ hội làm việc, đề nghị hợp nhất nợ và kế hoạch trả nợ khoản vay sinh viên.
 • Liên hệ với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) tại ftc.gov/complaint nếu quý vị nhận được tin nhắn từ bất kỳ ai tự xưng là cơ quan chính phủ.

Bộ Công cụ Tài chính Khẩn cấp

Bộ Công cụ Tài chính Khẩn cấp (EFFAK), một ấn phẩm chung của Operation HOPE và FEMA, có thể giúp quý vị chuẩn bị tài chính và cung cấp các lời khuyên để giảm tác động tài chính của các thảm họa đối với quý vị và gia đình quý vị.

Để biết thêm thông tin về EFFAK, hãy truy cập Trang Cộng đồng EFFAK

Dành cho Tổ chức 

Khuyến khích mọi người trong tổ chức hoặc nơi làm việc của quý vị chuẩn bị tài chính. Dưới đây là một số ý tưởng để thúc đẩy sự chuẩn bị tài chính trong tổ chức của quý vị:

 • Tổ chức một cuộc họp brown bag (cuộc họp diễn ra trong bữa trưa).
 • Thuyết trình tại cuộc họp nhân viên hiện tại bằng cách sử dụng Bảo vệ Tài liệu Quan trọng và Vật có giá trị để hỗ trợ cuộc thảo luận của quý vị.
 • Bao gồm thông tin chuẩn bị tài chính trong bản tin hàng tháng của nhân viên.

Tại nhà

Lưu trữ các tài liệu quan trọng trong hộp ký gửi an toàn, ổ đĩa ngoài hoặc trên đám mây để dễ dàng truy cập khi xảy ra thảm họa. 

Hãy dành thời gian ngay bây giờ để bảo vệ những tài liệu quan trọng này. Hãy thận trọng khi chia sẻ thông tin tài chính cá nhân, chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng, số an sinh xã hội hoặc số thẻ tín dụng của quý vị.

Nhận dạng Hộ gia đình

 • Giấy tờ tùy thân có hình (để chứng minh danh tính của các thành viên trong gia đình)
 • Giấy khai sinh (để duy trì hoặc thiết lập lại liên lạc với các thành viên gia đình)
 • Thẻ An Sinh Xã Hội (để đăng ký hỗ trợ sau thảm họa của FEMA)
 • Phục vụ quân ngũ
 • Thẻ ID thú nuôi

Tài liệu tài chính và pháp lý

 • Thanh toán tiền nhà (để xác định hồ sơ và nghĩa vụ tài chính)
  • Một số cá nhân và hộ gia đình có thể gặp khó khăn về tài chính vì đại dịch. Nếu quý vị không nghĩ rằng mình có thể thanh toán khoản vay đúng hạn, hãy liên hệ ngay với ngân hàng của quý vị và thảo luận về các lựa chọn của quý vị trước khi bỏ qua bất kỳ khoản thanh toán nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác trái với các điều khoản của khoản vay.
 • Chính sách bảo hiểm (để thiết lập lại tài khoản tài chính)
 • Nguồn thu nhập (để duy trì thanh toán và tín dụng)
 • Báo cáo thuế (để cung cấp thông tin liên hệ cho các nhà cung cấp tài chính và pháp lý và để đăng ký hỗ trợ thảm họa của FEMA)

Thông tin Y tế

 • Thông tin bác sĩ (trong trường hợp cần chăm sóc y tế)
 • Bản sao thông tin bảo hiểm y tế (để đảm bảo dịch vụ chăm sóc hiện tại tiếp tục không bị gián đoạn)
 • Hồ sơ tiêm chủng
 • Các loại thuốc

Thông tin Bảo hiểm:

Có bảo hiểm cho căn nhà hay tài sản kinh doanh của quý vị là cách tốt nhất để đảm bảo rằng quý vị sẽ có các nguồn lực tài chính cần thiết để giúp quý vị sửa chữa, xây dựng lại, hay thay thế những gì bị hư hại. Tài liệu và đảm bảo tài sản của quý vị bây giờ.

Thông tin Liên hệ của Hộ gia đình

 • Tổ chức ngân hàng
 • Đại lý bảo hiểm
 • Chuyên gia sức khỏe
 • Nhà cung cấp dịch vụ       
 • Cơ sở thờ phượng

Nhận Quyền lợi của Quý vị bằng Phương thức Điện tử

Một thảm họa có thể làm gián đoạn dịch vụ thư tín trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Nếu quý vị phụ thuộc vào An sinh xã hội hoặc các phúc lợi thường xuyên khác, chuyển sang thanh toán điện tử là một cách đơn giản, quan trọng để bảo vệ tài chính của quý vị trước khi thảm họa xảy ra. Nó cũng loại bỏ nguy cơ séc bị đánh cắp. Bộ Tài chính Hoa Kỳ khuyến nghị hai cách an toàn hơn để nhận trợ cấp liên bang:

 • Gửi tiền trực tiếp vào tài khoản séc hoặc tài khoản tiết kiệm. Nếu quý vị nhận trợ cấp liên bang, quý vị có thể đăng ký bằng cách gọi 800-333-1795 hoặc đăng ký trực tuyến.
 • Thẻ ghi nợ trả trước Direct Express® được thiết kế như một giải pháp thay thế an toàn và dễ dàng cho thẻ giấy.

Nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và dinh dưỡng do chính phủ tài trợ để bổ sung thu nhập hoặc khoản tiết kiệm của quý vị.

Cân nhắc sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và di động nếu quý vị có thể. Các dịch vụ này cho phép quý vị thực hành giãn cách xã hội và thực hiện các giao dịch ngân hàng cùng một lúc.

Nội dung Liên kết

Last Updated: 02/14/2023

Return to top