U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

smart phones showing fema app

Ứng dụng FEMA: Chịu Trách nhiệm về Thảm họa

Ứng dụng FEMA là nguồn trợ giúp về thảm họa dành riêng cho quý vị, vì vậy quý vị cảm thấy được trao quyền và sẵn sàng chịu trách nhiệm về bất kỳ thảm họa nào xảy đến với quý vị.  

Tải xuống ngay hôm nay trên iOS hoặc Android

Image
a hand holding a smart phone open to the FEMA App
feature_mini img

KẾ HOẠCH.

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho các mối nguy hiểm thông thường một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ứng dụng FEMA có thể giúp quý vị tìm hiểu các chiến lược chuẩn bị cơ bản như cách lập kế hoạch liên lạc trong trường hợp khẩn cấp cho gia đình, những thứ cần đóng gói trong bộ dụng cụ khẩn cấp của quý vị và những việc cần làm ngay sau thảm họa. 

feature_mini img

BẢO VỆ.

Biết khi nào và làm thế nào để bảo vệ bản thân, những người thân yêu và tài sản của quý vị trong thảm họa có thể tạo nên sự khác biệt.  Với Ứng dụng FEMA, quý vị có thể nhận thông báo khẩn cấp và thời tiết theo thời gian thực từ Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cho tối đa năm địa điểm trên toàn quốc.  Nó cũng có thể giúp quý vị tìm một nơi trú ẩn gần đó nếu quý vị cần sơ tán đến một nơi an toàn.

feature_mini img

PHỤC HỒI.

Ứng dụng FEMA cung cấp cho quý vị các công cụ quý vị cần để phục hồi sau thảm họa. Tìm hiểu xem địa điểm của quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ của FEMA hay không, tìm các địa điểm của Trung tâm Khắc phục Thiên tai và nhận lời giải đáp cho những câu hỏi cấp bách nhất của quý vị.  Kết nối ngay lập tức với các nguồn hỗ trợ khắc phục thảm họa của FEMA để quý vị tìm thấy sự trợ giúp khi cần nhất. 

Tìm hiểu thêm trên trang web Ứng dụng FEMA.

Last Updated: 02/10/2023

Return to top