U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Flooded neighborhood. Flood waters cover a speed limit sign, houses in the background.

Mga baha

Maghanda para sa baha

Sa Panahon ng Baha

Pagkatapos ng Baha

Kaugnay na Nilalaman

Ang pagbaha ay pansamantalang pag-apaw ng tubig sa lupa na karaniwang tuyo. Ang mga baha ay ang pinakakaraniwang natural na sakuna sa Estados Unidos. Ang pagkabigong lumikas sa mga binahang lugar o pagpasok sa tubig baha ay maaaring humantong sa pinsala o kamatayan.

Ang mga baha ay maaaring:

 • Resulta ng ulan, niyebe, mga bagyo sa baybayin, mga pagbugso ng bagyo at pag-apaw ng mga dam at iba pang sistema ng tubig.
 • Dahan-dahan nangyayari o mabilis. Ang biglaang pagbaha ay maaaring dumating nang walang babala.
 • Magdulot ng mga pagkawala ng kuryente, pagkagambala sa transportasyon, pagkasira ng mga gusali at pagguho ng lupa.

 Kung kayo ay nasa ilalim ng babala ng baha:

Image
Illustration Flood Warning Alert (Tagalog)
 • Humanap kaagad ng ligtas na kanlungan.
 • Huwag maglakad, lumangoy o magmaneho sa tubig baha. Lumiko, Huwag Malunod!
 • Tandaan, anim na pulgada lang ng gumagalaw na tubig ang maaaring magpatumba sa iyo, at ang isang talampakan ng gumagalaw na tubig ay maaaring tangayin ang inyong sasakyan
 • Umiwas sa mga tulay na may mabilis na umaagos na tubig.
 • Depende sa uri ng pagbaha:
  • Lumikas kung sinabing gawin ito.
  • Lumipat sa mas mataas na lugar o mas mataas na palapag.
  • Manatili kung nasaan kayo.

Paghahanda para sa Baha

Alamin ang Inyong Panganib para sa Baha
Bisitahin ang Flood Map Service Center ng FEMA para malaman ang mga uri ng panganib sa baha sa inyong lugar. Mag-sign up para sa sistema ng babala ng inyong komunidad. Ang Emergency Alert System (EAS) o Sistema sa Pang-emerhensiya na Alerto at National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Weather Radio ay nagbibigay din ng mga alertong pang-emerhensiya.

Bumili ng Insurance para sa Baha
Bumili o mag-renew ng insurance policy para sa baha. Ang mga insurance policy ng may-ari ng bahay ay hindi sumasaklaw sa pagbaha. Karaniwang tumatagal ng hanggang 30 araw para magkabisa ang isang patakaran kaya ang oras para bumili ay bago pa mangyari ang sakuna. Kumuha ng saklaw sa baha sa ilalim ng National Flood Insurance Program (NFIP).

Paghahanda para sa Baha
Gumawa ng plano para sa inyong sambahayan, kabilang ang inyong mga alagang hayop, upang malaman ninyo at ng inyong pamilya kung ano ang gagawin, kung saan pupunta, at kung ano ang kailangan ninyo upang maprotektahan ang inyong sarili mula sa pagbaha. Matuto at magsanay ng mga ruta ng paglikas, mga plano ng tirahan, at pagtugon sa biglaang pagbaha. Magtipon ng mga suplay, kabilang ang mga hindi nabubulok na pagkain, mga panlinis, at tubig sa loob ng ilang araw, kung sakaling kailangan ninyong umalis kaagad o kung ang mga serbisyo ay naputol sa inyong lugar.

Kung Sakaling may Emerhensiya
Itago ang mahahalagang dokumento sa lalagyan na hindi tinatablan ng tubig. Gumawa ng mga digital na kopya na protektado ng password. Protektahan ang inyong ari-arian. Ilipat ang mga mahahalagang bagay sa mas mataas na antas. Linisin ang mga agusan at alulod. Mag-install ng mga check valve. Isaalang-alang ang bombang panghakot ng tubig baha na may baterya.

Manatiling Ligtas sa Panahon ng Baha

Image
Ilustrasyon Lugar na Babala sa Baha
 • Lumikas kaagad, kung sinabing lumikas. Huwag kailanman magmaneho sa paligid ng mga barikada. Ginagamit ng mga lokal na tagatugon ang mga ito upang ligtas na idirekta ang trapiko palabas sa mga lugar na binaha.
 • Makipag-ugnayan sa inyong healthcare provider Kung ikaw ay may sakit at nangangailangan ng medikal na atensyon. Maghintay para sa karagdagang mga tagubilin sa pangangalaga at tirahan sa lugar, kung maaari. Kung nakakaranas kayo ng medikal na emerhensiya, tumawag sa 9-1-1.
 • Makinig sa EAS, NOAA Weather Radio o mga lokal na sistema ng pag-aalerto para sa kasalukuyang impormasyong pang-emerhensiya at mga tagubilin tungkol sa pagbaha.
 • Huwag maglakad, lumangoy o magmaneho sa tubig baha. Umikot. Huwag Malunod!
 • Umiwas sa mga tulay na may mabilis na umaagos na tubig. Mabilis na umaagos na tubig ay maaaring anurin ang mga tulay nang walang babala.
 • Manatili sa loob ng inyong sasakyan kung ito ay nakulong sa mabilis na umaagos na tubig. Sumakay sa bubong kung tumataas ang tubig sa loob ng sasakyan.
 • Umakyat sa pinakamataas na antas kung nakulong sa gusali. Sumakay lamang sa bubong kung kinakailangan at kapag nariyan na ang signal para sa tulong. Huwag umakyat sa saradong attic upang maiwasang ma-trap sa pagtaas ng tubig-baha

Manatiling Ligtas Pagkatapos ng Baha

Image
Illustration of a gloved hand cleaning up personal belongings from flood waters in their home.
 • Bigyang-pansin ang mga awtoridad para sa impormasyon at mga tagubilin. Umuwi lamang kapag sinabi ng mga awtoridad na ligtas ito.
 • Iwasan ang pagmamaneho maliban sa mga emerhensiya.
 • Magsuot ng matibay na guwantes na pang-trabaho, pananggalang na kasuutan at bota habang naglilinis at gumamit ng naaangkop na mga panakip sa mukha o mask kung naglilinis ng amag o iba pang mga basura.
 • Ang mga taong may hika at iba pang kondisyon ng baga at/o mahina ang imyunidad ay hindi dapat pumasok sa mga gusaling may mga tumatagos na tubig sa loob ng bahay o paglaki ng amag na makikita o maamoy. Ang mga bata ay hindi dapat makibahagi sa gawaing paglilinis ng sakuna.
 • Magkaroon ng kamalayan na ang mga ahas at iba pang mga hayop ay maaaring nasa inyong bahay.
 • Magkaroon ng kamalayan sa panganib ng pagkakakuryente. Huwag hawakan ang mga de-kuryenteng kagamitan kung ito ay basa o kung kayo ay nakatayo sa tubig. Patayin ang kuryente para maiwasan ang hindi makuryente kung ligtas itong gawin.
 • Iwasan ang paglubog sa tubig baha, na maaaring kontaminado at naglalaman ng mga mapanganib na basura. Ang mga linya ng kuryente sa ilalim ng lupa o nahulog na kuryente ay maaari ding magdulot ng kuryente sa tubig.
 • Gumamit ng generator o iba pang makinarya na pinapagana ng gasolina LAMANG sa labas at malayo sa mga bintana.

Kaugnay na Nilalaman

Last Updated: 01/25/2022

Return to top